PÜF NOKTALARI
Yeni Do?an Kedi Ve Köpek Yavrularynyn Bakymy Nasyl Olmalydyr?...

Sokakta bulunan yeni do?an kedi ve köpek yavrularynyn bakymy fazlasyyla ilgi alaka ve sabyr isteyen bir i?tir.Yeni do?an kedi ve köpek yavrularynyn vücut sycaklyklary normalden daha dü?üktür.Bu yüzden sürekli birbirlerine sarylarak veya annelerinin altynda yatarak vücut ysylaryny yükseltmeye çaly?yrlar.Dolayysyyla yapylmasy gereken ilk i? vücut ysylaryny yükseltmek olmalydyr.Bunun içinde sycak su torbalary ysytylyp bir havluya sarylyp yavru da bunun üstüne konulabilir.Sycak su torbasynyn direk konulmasy yavrunun yanmasyna neden olabilece?i için uygun bir havlu veya battaniye e sarylmasy daha uygun olacaktyr.Bunun dy?ynda özellikle güne? mevcutsa kalacaklary yeri güne? y?y?y görecek ?ekilde düzenlemek D vitamini ve dolayly olarak Ca almalaryny sa?lar.En önemli ikinci konu beslenme ve tuvalettir.Anne kedi ve köpekler yavrulary 2-3 saat te bir emzirirler.Bu i?lem için sizin de bir pet biberonuna ve pet mamasyna ihtiyacynyz olacaktyr.Yavru karny acyktykça huzursuzlanacak ve a?lamaya ba?layacaktyr.Mama kutusunun üzerinde yazyldy?y ?ekilde hazyrlanan mama biberona konularak emzirilmesi sa?lanyr. Syvy kaybynyn tolere edilemeyce?i ishallere yol açabilece?i için süt veya bebek mamasy ile beslenme bizce uygun de?ildir. Ydrar kesesi ve ba?yrsaklaryny bo?altmak di?er önemli bir husustur. Yemek yedirdikten çok kysa bir süre sonra bir pamuk yardymyyla cinsel bölgelerine yapaca?ynyz yukary a?a?y hareketler yavrunun bo?altym organlaryny harekete geçirerek tuvaletini yapmasyny sa?layacaktyr.Bu i?lemlere her 2-3 saat te bir yavrunun kendi kendine yemek yiyip ihtiyaçlaryny giderene kadar devam edilmelidir.Annesinden süt ememeyen yavrularda ba?y?yklyk sistemi dü?ük olaca?yndan tüm bu tavsiye edilen i?lemleri eksiksiz de yapsanyz dahi kayyplaryn ya?anabilece?ini bilmeniz gerekmektedir.

Köpekler niye syk nefes alyr ?...

Ço?u memeli gibi köpeklerde bazy fiziksel fonksiyonlar sayesinde vucut ysylaryny kontrol edebilme yetene?ine sahiptirler.

Ço?u memeli gibi köpeklerde bazy fiziksel fonksiyonlar sayesinde vucut ysylaryny kontrol edebilme yetene?ine sahiptirler. Termoregülasyon olarak adlandyrylan bu yetenek sayesinde köpekler de?i?ik iklim ve hava ?artlaryna uyum sa?layabilirler.

Ço?u memeli terleme yoluyla vucut ysysyny dengeler.Ancak köpek derisinde ter bezleri olmady?y için onlar syk nefes alarak ysyyy dengelerler. Bu ?ekilde daha çok oksijen solur ve buharla?mayy haliyle serinlemeyi çabukla?tyryr.

Ayryca derileri vasytasy ile de ysyyy kontrol edebilirler.So?uk havalarda kürklerini kabartarak sycak havayy hapsederler. Sycak havalarda ise kürk deriye yakyn tutularak syca?yn etkileri azaltylyr.

Özetle Köpekler'de insanlarda oldu?u gibi ter bezleri bulunmamakta, dolayysyyla vücuttaki syvy fazlasy ve toksinler bu yolla atylamamaktadyr.. Köpekler bunu a?yz yoluyla gerçekle?tirmektedirler.. Bu nedenle daha syk nefes alyp vererek vücut ysylaryny dengelerler ve bir nevi terleme i?levlerini yerine getirirler..

Petlerde tyrnak kesimi...

Tyrnaklaryn nasyl kesilece?i bazen kafa kary?tyrycy ve bazen de zor bir hal alabilir. Kediniz yavruyken ba?layan tyrnak kesimleri onun bu i?e aly?masyny sa?lar. Bazy kediler tyrnaklarynyn kesilmesinden çok korkarlar ancak erken ya?larda ba?layan tyrnak kesimleri bu korkuyu azaltmaktadyr.

Her tyrna?yn orta kysmynda canly doku denilen, damar ve sinirleri içeren bir olu?um vardyr. Beyaz tyrnakly hayvanlarda bu doku gözle görülebilmekte ve tyrnak kesiminin non-traumatik olarak kolayca uygulanmasyna imkan vermektedir. Ancak siyah tyrnaklar bu dokunun görülmesine izin vermemektedir. Tyrnak kesiminde bu i? için öze olarak tasarlanmy? tyrnak makaslary kullanylmaktadyr. Bunlar çok çe?itlidir ve veteriner kliniklerinde veya pet shoplarda bulabilirsiniz. Ynsanlar için kullanylan tyrnak makaslary kedi ve köpeklere uymamakta, kullanylmamaktadyr.

Tyrnak makasy aldyktan sonra, tyrna?yn ne kadar kesilece?ine karar vermek gerekir. Genel olarak tyrnak uzunlu?u, ayak parma?ynyn altyndaki yumu?ak doku ile ayny hizada olmalydyr. Bunu ayarlamak için tyrnak makasyny ayak altyndaki yumu?ak dokuyla ayny hizada tutup tyrna?y tyrnak makasynyn içine alyp kesmelisiniz.

Bu teknik dy?ynda yapylan uygulamalarla canly dokuyu da kesebilirsiniz ve bu tyrnakta kanamaya yol açar. Tyrnak kanamasyyla kar?yla?ylan durumlarda kullanylabilecek birçok preparat mevcuttur. Bunlardan en çok kullanylany gümü? nitrat içerenidir. Bundan sonuç alynamaz ise 15dk lyk hafif bir bandaj uygulanabilir. E?er bundan da sonuç alynamaz ise veterinerinize dany?manyz gerekmektedir.

Köpe?im hamile iken yemek düzeninde bir de?i?iklik yapmalymyyym ?...

Hekiminiz köpe?inizin hamile oldu?unu teyit etmi?se (elle muayene veya ultrason ile te?his) yapmanyz gereken onu dengeli oranlarda vitamin, kalsiyum, protein, mineral ve ya? içeren profesyonel bir hazyr mama ile beslemektir. Bugün piyasada hamile köpekler için kullanylabilecek bir çok hazyr mama vardyr.

Köpe?imin di?lerini korumam için ne gerekiyor? ...

Köpe?inizin di?lerini korumak için düzenli aralyklarla di? ta?y temizli?i yaptyryn. Bu köpekden köpe?e de?i?mekle birlikte ortalama 6 ayda birdir. Ayryca temizlik sonrasy tekrar ta? olu?masyny önlemek için di?leri fyrçalayabilir ve di? ta?y olu?umunu azaltan özel bisküvilerden verebilirsiniz.

Köpe?inizin sert cisimlerle oynamasyna ve onlary kemirmesine izin vermeyin. Özellikle ta? atyp ondan getirmesini istemeyin. Bu onun di?lerine zarar verecektir

Köpe?imi ne syklykla yykayabilirim ? Syk yykamanyn zarary var my? ...

Bildi?iniz gibi köpeklerin derisi üzerinde koruyucu bir tabaka vardyr. Bu yüzden koruyucu tabakanyn bozulmamasy için muhakkak yykama syrasynda köpekler için üretilmi? bir ?ampuan kullanylmalydyr. Evde ya?ayan köpekler için en syk yykama araly?y 1 ay olmalydyr. E?er köpe?iniz bahçede ya?yyorsa yykama araly?yny 3 - 4 aya kadar rahatlykla uzatabilirsiniz. Yykamayy 1 aydan daha syk yapmak zorunda kalyrsanyz, köpekler için özel olarak üretilen deri üzerindeki koruyucu tabakayy almayan ?ampuanlar kullanmak zorundasynyz. Aksi takdirde çok syk olarak deri problemleri ile kar?yla?abilece?iniz gibi köpe?inizde daha fazla kokacaktyr.

Köpe?imin vücut kokusu normalden fazla. Sebebi nedir? ...

Vücut kokusu bazy hastalyklarda (Karaciger, böbrek, deri rahatsyzlyklary) olabilece?i gibi beslenme bozukluklary, çok syk yykama veya do?ru mamanyn seçilememesi durumunda da ortaya çykabilir. Bunlaryn dy?ynda çevredeki bazy pis kokulu atyklar, kendi çi?ine yada kakasyna bula?ma da nedenler arasynda sayylabilir. Unutmamanyz gereken bir ?eyde köpeklerde bulunan ve deri tabakasyny korumak için var olan, deri üstündeki ya? tabakasynyn bazen köpe?in özelli?ine ba?ly olarak daha kokulu olmasydyr. E?er koku herhangi bir nedenden olu?muyorsa ve köpe?inizin kendine özgü vücut kokusu ise o zaman köpekler için özel olarak üretilen parfümleri kullanabilirsiniz.

Köpeklerde Hapsyryk ve Burun Akyntysynyn Sebepleri...

Köpeklerde hap?yrma ve burun akyntysyna sebep olan birçok problem olabilir. So?uk algynly?y, sinüzit, polen alerjileri, boya-badana kokusu, buruna kaçan pisi pisi otu ve di?er yabancy cisimler nedeniyle olu?abilece?i gibi tümör gibi daha ciddi hastalyklardan da kaynaklanabilir.

A?yry sayyda ve pe? pe?e olu?an hap?yryk nöbetleri genellikle alerjiler, enfeksiyonlar, yabancy cisimler ve tümörlerden kaynaklanyr. Alerjiler, genellikle mevsimsel olarak ço?u kez polen ve di?er bitki liflerinden ötürü olur. A?aç polenlerinin neden oldu?u alerjiler en çok ilkbahar sonlarynda ve yaz ba?larynda görülürken, çimen ve ot polenleri yaz ortalarynda, di?er bazy bitkilerin de polenleri sonbahar aylarynda alerji yapabilmektedir.

Sigara dumany, boya kokusu da alerji yapabilir. Alerji nedeniyle olu?an hap?yrmalarda hap?yryk nöbeti belli periyotlarla devam eder ve durur. Hap?yrmanyn yanynda gözlerde sulanma, patilerinde ve vücudun di?er yerlerinde ka?ynty ve kyzaryklyklar da görülür.

HAP?IRIK KRYZLERY

Enfeksiyonlara ba?ly hap?yryklar köpeklerde daha ciddi hastalyklaryn habercisidir. Bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlaryndan kaynaklanabilecek hap?yryklary takiben burundan tek veya çift tarafly olarak iltihaply ve bazen de kanly bir akynty gelebilir. Enfeksiyonlar tedavi edilmedi?inde kronikle?ebilir ve köpekte i?tahsyzlyk, ate? ve halsizlik de dikkati çekebilir.

Buruna kaçan ot, böcek, tel parçalary ve benzeri yabancy cisimlerden kaynaklanan hap?yryklarda, dakikada 10-20 kez ve sürekli olu?an bir hap?yryk krizi izlenir. Yçeri kaçan cismi hap?yrarak çykarma çabasy bazen burun bölgesinde tahri?e ve buna ba?ly kanamalara yol açabilir. Çok belirgin olarak di?erlerinden ayrylan ve süreklilik arz eden bu gibi hap?yryklarda hiç vakit kaybetmeden veteriner hekime ba?vurmak gerekir.

Çok yaygyn olmamakla birlikte ya?ly köpeklerde burun ve farenks bölgesinde olu?an tümör ve benzeri ?i?liklerde de hap?yryk görülmektedir. Özellikle burun içinde tümör nedeniyle olu?an hap?yryklarda genellikle tek tarafly ve ço?u kez kanly bir akynty görülür. Tümör yava? geli?iyorsa hap?yryk sayysy da yava? yava? artacaktyr.

Hap?yryk ve burun akyntysy belirtilerinde en çok dikkat edilmesi gereken konu e?er burundan kan geldi?ini görüyorsanyz derhal veteriner hekiminize ba?vurmanyzdyr.

Köpeklerin Tüy Dökülmesi Önlenebilir mi ?...

Yster kysa tüylü isterse uzun tüylü olsun tüylerini dökmeyen bir köpek dü?ünmek imkansyzdyr. Çünkü köpekler tüy de?i?imini yapmak zorundadyr. Sa?lykly bir tüyün belirli bir ömrü vardyr ve zamany geldi?inde bu tüyler dökülerek yerini yeni tüyler alyr.

Köpe?inizin herhangi bir deri problemi yoksa günde en az bir kez yapylan fyrçalama ile köpe?inizin üzerindeki ölü tüyleri alarak etrafa saçylmalaryny önleyebilirsiniz. Bazy uzun tüylü yrklarda günde iki kez dahi fyrçalama yapmak gerekebilir.

Ancak mevsimsel olarak özellikle bahar aylarynda tüy de?i?iminin ba?layaca?yny ve oldukça fazla tüy dökece?ini unutmamalysynyz. Bu dönemlerde sizi endi?elendirecek boyutta bir tüy dökülmesi olabilir ki bu da gayet normaldir. Çünkü bu dönem tüm tüylerin de?i?tirildi?i dönemdir. Özellikle bu dönemde fyrçalama sayysynyn artyrylmasy tüy de?i?im dönemini kysaltmasa da etrafa saçylacak tüyleri önlemek açysyndan önemlidir. Bu durum sizi çok rahatsyz edecek boyutlarda ise veterinerinizden yardym istemelisiniz. Gerekli gördü?ünde veteriner hekiminiz deri ve tüy yapysyny güçlendirecek vitaminler önerebilir.

Ayryca normal zamanlarda da deriyi güçlendiren çe?itli spesifik ürünleri düzenli olarak kullanarak a?yry tüy dökülmelerini önlemek mümkün olabilir.

Syk yapylan banyolar ve uygun olmayan ?ampuanlar deri ve tüy sa?ly?yny bozabilece?inden tüy dökülmelerinde arty? olabilir. Köpe?in cinsine, deri ve tüy yapysyna ba?ly olarak de?i?mekle birlikte ev içinde ya?ayan köpekler de ayda bir kez yapylacak banyo ço?unlukla yeterlidir. Kullanylacak ?ampuany belirlemek ve yykama sykly?yny saptamak için veteriner hekiminizden yardym alabilirsiniz.

Bölgesel bir tüy dökülmesi durumunda bir deri problemi veya hormanal kökenli bir sorun söz konusu olabilir. Bu tür bir durumda mutlaka veterineriner hekiminizden yardym almalysynyz.

Unutmayyn ki tüy dökmeyen veya çok az tüy döken bir kaç yrkyn dy?ynda tüm köpekler tüy dökerler ve bunu tamamen ortadan kaldyrmak mümkün de?ildir.

Köpe?in vücut ysysynyn ölçülmesi...

Köpekler hastalandyklarynda birçok insan köpe?in ate?ine bakmak ister. Ancak kulaklara, buruna veya kafaya dokunarak köpe?in ate?i olup olmady?yny anlamaya çaly?mak iyi bir metot de?ildir. Köpe?inizin ate?ini do?ru bir ?ekilde ölçmeyi ö?renmek acil bir durum olup olmady?yny anlamanyz için gereklidir.

Köpeklerde vücut ysysy rektal olarak alynmalydyr. Bunun için oral veya rektal termometreler kullanylabilir. Ayryca dijital veya cyvaly termometreler de mevcuttur. Ynsanlaryn ve köpeklerin kulak kanallary farkly oldu?undan, kulak termometreleri köpe?inizin ate?ini ölçmek için çok uygun de?ildir.

Cyvaly termometre kullanyyorsanyz, kullanmadan önce termometreyi sallayyp dereceyi dü?ürmeyi unutmayynyz.

Köpe?in ate?inin ölçülmesi

*Köpe?in ate?inin ölçülmesi syrasynda sakince durmasy çok önemlidir. En iyisi siz ate?ini ölçerken bir yardymcynyn da köpe?i tutmasydyr.

*Bir yardymcy köpe?in kafasyny ve vücudunun ön kysmyny ona sarylarak sykyca tutmaly.

*Bu arada siz de kuyru?unu tutup hafifçe yukary kaldyryn ve termometreyi rectum'a yerle?tirin. Rectum kuyruk dibinin hemen altynda yer almaktadyr. Ancak termometreyi yerle?tirmeden önce bir pomat, vazelin vb. ile kayganla?tyrmayy unutmayynyz. Termometreyi yakla?yk 2,5cm ilerletin ve cyvaly termometreler için 2dk, dijital termometreler için sinyal verene kadar bekletin.

*?imdi termometreyi çykaryp okuyun.

*Köpeklerde normal vücut ysysy 37,5-39º C tyr. E?er köpe?inizin vücut ysysy bu derecenin üzerindeyse acilen veteriner hekiminize ba?vurun.

Köpe?e tablet ?eklindeki ilaçlaryn içirilmesi....

Birçok köpek veteriner hekimlere sadece rutin kontroller ve a?ylar için gitmektedir. Maalesef bazylary ise yaralarynyn veya hastalyklarynyn tedavisi için orada bulunmaktadyr. Bu hayvanlara gerekli ilaçlaryn verilmesi söz konusudur. Köpe?inizin hastanedeki tedavisi bittikten sonra ilaç uygulamalaryna evde devam etmeniz gerekebilir. Bu uygulamalar sizin için kafa kary?tyrycy, uygulamasy zor olabilir. Bazy ilaçlar tablet ?eklindedir. Biraz çaba gösterirseniz tablet ?eklindeki ilaçlary köpe?inize yutturmak çabuk ve kolay bir i?lem olabilir.

Bazy ilaçlary köpe?inizin severek yedi?i gydalaryn içinde verebilirsiniz. Ancak ilacyn hepsini yuttu?undan emin olmalysynyz. Bazy köpekler ilacy yeme?in içinden ayyryp yemeyebilirler. E?er ilacy yemekle beraber köpe?inize yutturamyyorsanyz ?unu deneyin:

Tablet ?eklindeki ilacyn verilmesi

*Köpe?inizin kafasyny bir elinizle yumu?akça tutun. Bunun için solaksanyz sa? elinizi, tersi ise sol elinizi kullanyn. Köpe?inizin burnunu bir tarafa ba? parma?ynyz, di?er tarafa di?er parmaklarynyz gelecek ?ekilde kavrayynyz. Alt çeneyi tutmaktan sakynynyz. Bu köpe?inizin yutkunmasyny engelleyebilir. Ayryca köpe?inizin ön bacaklaryny ve gö?sünü tutmasy için bir yardymcyya ihtiyacynyz olacaktyr. Birçok hayvan sahibi köpe?ini büyük bir havlu ya da benzer bir örtüye saryp sabitlemenin iyi bir teknik oldu?unu ke?fetmi?tir.

*Köpe?inizin kafasyny tuttuktan sonra, burnunu yukaryya bakacak ?ekilde kaldyryn ve üst canin di? üzerinden hafif bir basynç uygulayyn. Böylece köpe?iniz a?zyny açacaktyr.

*Di?er elinizi ilacy vermek için kullanyn. Ylacy ba? ve i?aret parma?ynyz arasynda tutun. Elinizin di?er parmaklaryny alt canin di?ler arasyna basynç yaparak çeneyi açmak için kullanyn.

*A?yz tam olarak açyldyktan sonra tableti a?zyn en derin kysmyna koymaya çaly?yn. Ancak elinizi köpe?inizin a?zyna çok fazla sokmayyn. Kusma refleksini stimule edebilirsiniz. Bu durumda hem tableti yutturamamy? hem de daha sonraki denemeleri de daha zor bir hale sokmu? olursunuz.

*Köpe?inizin a?zyny kapatyn ve öylece tutun. Yumu?akça köpe?inizin burnunu ok?ayyn veya hafifçe burnuna üfleyin. Bu onun yutkunmasyny sa?layacaktyr.

*Ylaç uygulamasy bittikten hemen sonra köpe?inizi övmeyi veya ona ufak bir ödül vermeyi unutmayyn. Bu daha sonraki uygulamalaryn daha kolay olmasyny sa?layacaktyr.

Köpe?in do?um vaktini nasyl anlaryz ?...

Do?umun yakla?ty?y son günlerde memeler artyk iyice büyümü?tür ve hafifçe dokundu?unuzda uçlaryndan sütün syzdy?yny görebilirsiniz.

Çok çabuk yorulur.

Karny iyice gerilmi? ve yavru sayysyna ba?ly olarak oldukça büyümü?tür.

Vulva dy?aryya do?ru büyümü?tür ve sürekli yalanma iste?i vardyr.

Do?um için sürekli yer arama e?ilimindedir. Huzursuzdur ve devamly e?elenme halindedir.

Do?um iyice yakla?ty?ynda sancyly hali çok belirginle?ir.

Do?uma 1 veya 2 saat kala vulvadan bir miktar syvy akar. Bu do?umun ba?layaca?ynyn en önemli belirtisidir.

Köpeklere tavuk kemi?i vermek zararlymydyr?...

Köpekler genellikle et obur hayvanlardyr. Tavuk etini de çok severek yerler. Fakat tavuk kemi?i içi bo? bir kanatly kemi?idir. Dolayysy ile a?zynda bir- iki geveleyip, kemi?i kyran köpek bunu çok çi?nemeden yutacaktyr. Köpek, kemi?i enlemesine kyrmaya çaly?sa da , tavuk kemi?i ço?unlukla boylamasyna kyrylyr. Yani oblik ve sivri kyrylyr. Tavuk kemi?inin özelli?inden dolayy da, mide de tam olarak hazmedilemez. Hazmedilemeyen ve sivri kalan kemik, mide ve barsak peristaltizminin ( hareketinin) etkisi ile yolculu?una ba?lar, Mideyi genellikle çizerek çykar ( Gastrit belirtileri bu zamanda olu?ur), Barsak kyvrymy boyunca genellikle bata bata çize çize yolculu?una devam eder.Yani barsak mukozalaryny çizer, kanatabilir.( Enteritis belirtileri burada görülür).E?er köpek kabyz ise veya, peristaltizm ?iddetli olursa, kemik bir kyvrym noktasynda barsak yüzeyine diklemesine batar kalyr. Bu sefer, barsak hareketleri durur ve arkadan gelen dy?ky parçalary gittikçe birikir. Ve bir müddet sonra barsak tykanykly?y meydana gelir. Bu da kendini i?tahsyzlyk, kusma ve ilerleyen bir zayyflama ?eklinde ilk hastalyk belirtileri ba?lar. Ciddiye alynmaz ise sonu ölümdür.

Köpeklerde neden 6. tyrnak bulunur....

Genellikle Kangal yrky köpeklerde, yrkynyn saf oldu?unu anlatmak için, gururla söylenen, 6. tyrnak ,veya pençe tyrnak diye anylan ,arka ayaklarda görülen, 6. parmak olu?umu, aslynda bir genetik bozukluk sonucu, ortaya çykmy?tyr. Bazy yrklarda, 6. parmaktan köken alan, 2 tyrnak dahi yan yana bulunabilir. Yani köpe?in arka bacaklarynda,7 adet tyrnak bulunabilir.

Bu durum, Van kedilerinde, bir gözün mavi, bir gözün sary veya ye?il olmasy ile e?le?tirilebilir. Çünkü bu da genetik kaynakly bir bozukluktur. Bu durum, görme fonksiyonunu etkilemedi?i için, do?anyn verdi?i güzel bir hata olarak bilinir. Ve bu hata , ayny grup içinde e?le?tirme yapyldy?ynda ku?aktan ku?a?a aktarylyr.

Köpeklerde bulunan 6. veya 7. tyrnak çok büyük olabildi?inde, ve ya arka ayaklaryn alt bölümü, kalça displasisi veya ra?itizm sonucu birbirine çok yakyn olabildi?inde, her iki arka ayak birbirine sürtünme hareketi yapty?y için, ayaklarda travmalar meydana gelebilece?inden, ve bazen yürürken, çalylara, otlara takylabilece?inden, bu fazlalyk olarak nitelendirilen, yürümede hiçbir fonksiyona katylmayan bu tyrnaklar, küçük bir cerrahi müdahele ile alynabilir.

Fakat bu operasyonu yaptyrdy?ynyzda, köpe?iniz daha rahatça ko?up yürüyebilirken, siz ise insanlary , (yanly? inany?ta olsa) köpe?inizin saf kangal yrky oldu?una bir türlü ikna edemeyebilirsiniz...)

Köpek beslemek zor mudur ?...

Konuya zorun tanymynyny yaparak ba?layalym. "Zor" bizim ?artlarymyzda ba?a çykylmasy ve kontrol edilmesi kolay olmayan durumlardyr. Ynsanlaryn ki?isel yetenekleri ve imkanlary onlara farkly güçlü ve zayyf noktalar sundu?undan "zor" kesinlikle öznel bir kavramdyr. Amacymyz köpekle ya?am üzerine bir kaç laf etmek oldu?una göre insanlar köpekleriyle ya?amlaryny payla?yrken genellikle ne tür zorluklarla kar?yla?yrlara kabaca cevaplar getirebilirsek konuya daha iyi hakim olaca?ymyzy dü?ünüyorum. Her ne kadar köpekle olan birebir ili?kimiz, yrkyn kalytsal davrany? mirasy ve çevresel faktörler zor ve kolay olasyly?yny derecelendirmede ortakla?a çok önemli etmenler olsa da biz bazylaryny görmezden gelece?iz.

Köpekle olan ili?kimizin sa?lykly bir temel üzerinde yükselmesi için her ?eyden önce ailemize yeni ve talepkâr bir üyenin katyldy?yny kabullenmek zorundasynyz. Köpeklerin istedi?imiz zamanlarda kapatma dü?meleri yoktur. Sürü hayvany olduklaryndan bizi ait oldu?u "bütün" olarak görmek isterler. Bu bütünde rollerin ve beklentilerin yani hiyerar?ik düzenin kesin çizgilerle belirgin olmasy ?arttyr. Ailenizin bu yeni üyesine kesintisiz, düzenli ve kesinlikle tutarly zaman ayyrmasy gerekir. Kysaca dü?lerimize ula?madan önce uykumuzu e?itmemiz izlenecek yoldur.

Sorunlaryn büyük bir ço?unlu?unun kayna?y da aslynda ayrylmasy gereken zamanyn bilinçsiz ve isteksizce verilmesi hatta verilmemesidir. Ayrylan zamanyn kalitesi çok önemlidir. Apartmanyn çevresinde bir saatlik donuk bir tur yerine yarym saatlik oyun aramyzdaki ba?lary sa?lamla?tyrmada çok daha büyük bir fyrsattyr. Aksi takdirde köpe?iniz siz ondan uzaktayken vaktini muhtemelen ayryly?a dayanamady?yndan uluyarak ve özellikle stres atmak için mobilyalary kemirerek geçirecektir. Sürü hayvany oldu?una göre yanlyz kaldy?ynda ailesini geri ça?yrmasy naho? da olsa do?al olabilece?inden terk edilmedi?ini bilmesi önemlidir. Ona bahsetti?imiz kaliteli ve yol gösterici birlikteli?i sa?lamaz ve siz yokken kendi kendine yetmeyi ö?retmezseniz köpe?iniz kendi yöntemlerini içgüdüsel olarak kendi belirleyecektir.

Köpekler kemirmekten zevk alyrlar. Mutluluk hormonu diyebilece?imiz endorfinin salgylanmasy amacyyla terlikleriniz yerine düzenli olarak ona sa?layaca?ynyz interaktif oyuncaklar içinde bulundu?u durumun stresini büyük ölçüde hafifletebilir. Bu oyuncaklar sert plastikten yapylmy?tyr ve üzerinde içine en sevdi?i yiyeceklerden bir kaç parça koybilece?iniz küçük delikler vardyr. Köpe?iniz gün içinde bu yiyecek parçalaryny dy?ary çykarmaya u?ra?arak sizsiz zamanlarda kendini me?gul edebilir.

Köpe?iniz siz ne olmasyna izin verirseniz odur. Erken ya?ta soyalle?tirmediyseniz eri?kin oldu?unda yeterince tanymaya fyrsat bulamady?y bazy durumlara kar?y güvensiz kysaca saldyrgan (çocuklar , di?er köpekler, arabalar vs) ya da temel itaat almadyysa komutlarda güvenilmez olacaktyr.

Köpe?inizin fiziksel gereksinimlerinin sorumlulu?unun bilincinde de?ilseniz sizin ve eviniz için ayryca bir yük olacaktyr. Taranmady?ynda dü?üm dü?üm ve evin her yerindeki tüyler, di? bakymy yapylmady?ynda dayanylmaz a?yz kokusu, tyrnaklary kesilmedi?inde oyun syrasynda derinizdeki çizikler hatta kendine verebilece?i zararlar ve kysyrla?tyrylmady?ynda evdeki kar?yklyklaryn yany syra psikolojik de?i?ikler köpe?inizle ya?amy syrf siz üstünüze  dü?en görevleri yerine getirmemeniz ya da ba?ta aldy?ynyz yanly? kararlar nedeniyle dayanylmaz kylabilir.

Bir Chow Chow her gün taranmady?ynda, bir Shar-pei ya da Bulldog'un derisindeki kyry?yklyklar dikkatle temizlenmedi?inde, Rottweiler insan ve di?er hayvanlarla syky bir ?eklide sosyalle?tirilmedi?inde ya da Alman Çoban Köpe?i kendilerine bir görev verilmedi?inde ba?ta kendininki olmak üzere hayatynyzy oldukça zorla?tyrabilir. 

Sorun olarak görülen tüm bu durumlar aslynda üzerine dü?eni yapmayan köpek sahibinden kaynaklanmaktadyr.

Kendinizle ba?ta yapty?ynyz anla?maya uymayacaksanyz köpek bakymy zordur. Onlaryn tüylerini taramaktan, salyasyndan, bazen etrafy devirmelerinden, ça?yrdy?ynyzda parkta arkada?larynyndan kopamamalaryndan ho?lanmyyorsanyz köpek almayyn. Ya?amymyzy bir köpekle payla?mamyzyn tek nedeni onlaryn bu tür ?eyler yapabilir olmasydyr. Ayny nedenlerle çocuk yapmaktan vazgeçebilir miydik?

Köpekle olan birlikteli?in ortalama 10-12 yyl sürdü?ünü göz önüne alyrsak sorumluluklarynyzy ba?tan "zor" diye nitelendiriyorsanyz bunlary yerine getirmedi?inizde olacaklary en ba?tan yanly? de?erlendiriyorsunuz demektir. 

Sorumluluklar büyük ölçüde sabyr, anlayy? ve tecrübe gerektirebilir. Bu da güç bir i?tir; ama bu güçlük köpe?inizde neden oldu?unuz problemlerin zorluk olarak ya?amynyza yansytmanyzyn hakly nedeni de?ildir.

Pet'inizin artan ürinasyon -idrar yapma sykly?y hangi hastalyklary i?aret eder ? Tehlikeli midir ?...

Kedi ve köpeklerin normalden fazla idrar yapmasynyn bir çok nedeni vardyr. Bu duruma typ dilinde " polyuria- poliüri " denilmektedir.

Poliürinin ortak nedenleri :

*Diabetes mellitus ( ?eker hastaly?y )

*Diabetes insipidus (?ekersiz Diabet : Hipotalamus veya hipofiz bezinin anormal çaly?masy )

*Cushing's Hastaly?y (hyperadrenocorticism )

*Pyometra (Uterusun enfeksiyonu )

*Hyperthyroidism (Troid'in a?yry çaly?masy )

*Karaci?er Yetmezli?i

*Böbrek yetmezli?i yada enfeksiyonu

*Psikojenik polidipsi (kompulsif- bastyrylmasy güç bir duygunun etkisiyle alynan su alymy )

*Addison's  hastaly?y (hypoadrenocorticism- adrenal bezin yani böbreküstü bezinin yetersizli?i

*Hiperkalsemi ( Kan kalsiyum oranynyn yüksek olmasy durumu )

*Hipokalemi ( Kan potasyum oranynyn dü?ük olmasy )

*Ylaçlar :Örn; Diüretikler Lasix (furosemide) yada kortizonlar-glucocorticoidler,örn;(prednisone)

*Yüksek tuzlu diyet ile beslenme

Yukaryda belirtilen durumlaryn ciddiyeti sebebiyle, normalden fazla idrar yapan ve su içen kedi ve köpe?inizin muayenesi mutlaka yapylmalydyr.

Kedim hastamy...

Kediniz oyun oynayyp yemek yedi?i sürece hiçbir sorun yoktur. Sa?lykly bir kedi canlydyr. Y?tahy iyidir. Tüyleri gür ve parlaktyr Bu konuda tek tasanyz ona kaliteli, dengeli bir besin sa?layyp sa?lamady?ynyz olmalydyr. Kediniz 48 saat yemek yemez ise veteriner Hekiminize dany?malysynyz. Sa?ly?y iyi olmayan kedi durgundur. Çevresiyle ilgisizdir. Yemez, az su içer, idrary yo?un, tüyleri donuk ve her gün çok sayyda tüy döker. Bunun yanynda kusma, ishal ve i?tah azalmasy , durgunluk, oyun oynamak istememesi, kilo kayby, kuytu kö?elere saklanma,kendini yalanarak temizlemiyorsa v.b. varsa kedinizi veteriner hekime götürmelisiniz. Ayryca çok a?yry yeme ve a?yry su içmede hormonal nedenden kaynaklanan hastalyk habercisi olabilir.

Köpe?im kansyz my ? Ne yapmalyyym ?...

Köpekler enerji dolu hayvanlardyr. Ama,onlaryn da halsiz olmasy, yemek saatlerinde bile uyuklamasy mümkündür. Veterinere götürdü?ünüzde, köpe?inizde kansyzlyk oldu?unu söyleyebilir. Kansyzlyk, hayvanyn kanynda ki alyuvarlaryn yeterince oksijen ta?ymayyp enerjisiz byrakmasydyr. Hayvanda kan kayby, ülser, pire, parazit gibi sebepler ile ortaya çykar.

Köpe?inizin kansyzlyk çekti?inde ?üphelenirseniz, a?zyna bakyn koyu pembe ise böyle bir sorunu yok demektir. Ama e?er solgun bir renk ise gerekli önlemleri alyn. Kansyzlyk gözlerinden de anla?ylyr. Göz kapaklaryny a?a?y çekin ve gözünün içinin rengine bakyn. Koyu pembe de?il ise ve açyk renk ise kansyzlyk vardyr.

Yapylmasy Gerekenler :

Yavru köpeklerde pire ve parazit görülebilir ve bunlar kansyzlyk yapan ba? nedenlerdendir. Kurtulmak için veretinerin verdi?i ilaçlary kullanmak ve hayvany temiz tutmak yeterli olacaktyr.

Veterinerin ba?ka bir hastalyk için vermi? oldu?u ilaçlar kansyzly?a sebep olabilir. Köpe?inizde ilacy kullanmaya ba?lady?ynyzdan beri bir farklylyk sezdi iseniz veterinerinize dany?yn.

Köpe?inizin demir ve B vitamini yönünden kuvvetli besinlere ihtiyacy vardyr. Pi?mi? ci?er kan yapan besinlerin ba?ynda gelir.

Fiziksel hareketlilik vücudun oksijen iste?ini artyryr. Kansyzlykta köpe?in sorunu oksijen eksikli?i oldu?u için hareket ettikçe halsizli?i artar. Mümkün oldu?unca dinlenmesini sa?layyn.

Bazy mamalar suni olduklary için sindirimi güçtür. Hayvany iyice halsiz kylaca?yndan do?al besin tercih etmek uygun olacaktyr.

Köpeklerde ya?lylykta syk görülen sorunlar nelerdir ?...

Obezite büyük bir sa?lyk riskidir. Ya?ly köpeklerin hareketlili?i azalmy?tyr. Öyleyse buna uygun olarak aldy?y kalori miktary azaltylmalydyr. Bu uygulama eklemlerine dü?en basyncy azaltacak, kalp yetmezli?i, böbrek ve karaci?er hastalyklary, sindirim sistemi hastalyklaryna yakalanma riskini dü?ürecektir. Gydasynda lif orany, ya? asitleri ve vitamin oranlary artmaly sodyum, ya? ve protein orany azaltylmalydyr.

Eklem yangylary, eklemlerde hafif tutukluktan eklem hareketsizli?ine kadar de?i?ik aralyktaki sorunlara yol açar. Egzersiz programy köpe?inizin kondisyonu kadar kas yo?unlu?u ve gerginli?inin devamy için gereklidir.

Sycak ve so?u?a dayanamama, ya?lylykta ortaya çykar çünkü ya?lylykta köpe?inizin vücut ysysyny kontrol eden hormonlary eskisi gibi çaly?mamaktadyr. Yata?yny ysytycyya daha yakla?tyryn ve so?uk günlerde onu evde tutun.

Di? kayby ve di? çürükleri, sadece çi?nemeyi zorla?tyrmaz ayny zamanda bakteriyel hastalyklara ve tümörlere de hazyrlayycy etki yapar. Di?leri fyrçalamak ve temiz tutmak bu riskleri en aza indirir.

Prostat büyümesi ve meme tümörleri, ço?u zaman kysyrla?tyrylmamy? köpeklerde te?his edilmektedir. Genel sa?lyk kontrollerinde prostat büyümesi ve meme tümörleri yönünden de kontrol ettirmelisiniz.

Yalnyzlyk endi?esi, ya?ly köpeklerde daha çok görülmesinin sebebi artyk köpe?iniz stresin üstesinden gelemiyor olu?udur. Saldyrgan davrany?lar, gürültü korkusu, artan havlamalar ve iniltiler huzursuz uyku belirtileridir. Medikal tedaviler ve davrany? de?i?tirme yöntemleri çözümde anahtardyr.

Deri ve tüy sorunlary, ya?lanmak demek derinin esnekli?ini yitirmesi ve daha kolay yaralanabilir hale gelmesi demektir. Tüyleri incelir ve matla?yr. Daha çok fyrçalamak ve besinlerinde ya? asitlerini arttyrmak çok zaman i?e yarar.

Köpek hafyza sorunlary; kendini, kary?yklyk, yönünü ?a?yrma ve hareketlili?inin azalmasy gibi belirtilerle belli eder. Tybbi uygulamalar bu konularyn bazylarynyn çözebilmektedir.

Kysyrla?tyrma kedimin karakterini olumsuz etkiler mi ?...

Kedi sahiplerinin çok çekindi?i bir ?ey de kysyrla?tyrma sonrasy kedisinin huyunun kötü yönde bozulaca?ydyr. Kysyrla?tyrmanyn kedinin huyuna do?rudan etkisi yoktur. Tüm yumurtalyklary alynmy? olan kedinin östrogen hormonu minimuma inece?inden bu hormonun yaratty?y davrany? ?ekilleri (asabiyet, çiftle?ememeye ba?ly huysuzluk, a?yry hareketlilik v.b.) ortadan kalkacaktyr. Yani problemsiz bir kysyrla?tyrma kedinizi korktu?unuzun aksine daha sakin ve sevecen bir kedi yapacaktyr. Kysyrla?tyrma sonrasy dikkat edece?iniz en önemli konu kedinizin kilo almaya yatkyn olmasy gerçe?idir.

Kedi ve köpeklerdeki nefes kokusunun nedeni ne olabilir?...

Kedi ve köpek sahiplerinin syk kar?yla?tyklary problemlerdendir. Genellikle di? ve di? eti hastalyklaryndan kaynaklanyr. Bakteriler, salya, gyda artyklary birle?erek di?ler üzerinde plaka (di? kiri, tabaka) olu?turabilir. Bu olu?umlar kötü nefes kokusunun temel nedenlerindendir. Di? ve a?yz bakymy ihmal edildi?inde di? etlerinde yangy, di? ta?lary ve di? çürükleri  geli?ebilir.

Kötü nefes kokusunun di?er nedenleri:

*?eker Hastaly?y, Böbrek hastalyklary, mide-barsak hastalyklary

* Kanser, konstipasyonlar

*Bazy viral ve bakteriyal enfeksiyonlar.

*A?yz bo?lu?u hastalyklary

*Solunum yolu hastalyklary

*Beslenme ile ilgili, bozuk veya bozulmaya yüz tutmu? sofra artyklarynyn tüketilmesi

*Di?er a?yz hastalyklary, ör. Bademcik iltihaplary, ba?y?yklyk sistemi hastalyklary.

Kötü nefes kokusu yakynmasy ço?u zaman önemli bir hastaly?yn belirtisi olabilir, üzerinde durulmaly, Veteriner Hekim tarafyndan muayene edilmelidir. Yedi?i bir ?eyden kaynaklanmayyp çok daha ciddi bir hastalyk nedeni ile ise ilerlemeden sa?altymy mümkün olabilir.

 

Pit Bull Terrier hakkynda bilimsel gerçekler ? ...

*Bazylary do?ada böyle bir yrk olmady?yny söylerler. Bu komik bir ifadedir. Do?ada byrakyn herhangi bir köpek yrkynyn olmasyny, bir zamanlar köpek diye bir hayvan yoktu. Bütün köpekler ve dolayysyyla köpek yrklary kurtlardan türediler.

*Günümüzdeki köpek yrklarynyn büyük ço?unlu?u insanlaryn istedikleri özelliklere göre farkly ?ekillerde üretildiler. Pit Bull da de?i?ik köpek yrklarynyn melezlenmesiyle elde edilmi? bir yrktyr.

*Ylginçtir ki, Pit Bull’un türetildi?i köpek, günümüzde sakinli?i ve yava?ly?y ile tanynan Bulldog’dur. Ancak Bulldog, Roma devrinden tutun 1800’lü yyllara kadar dövü?lerde kullanylan saldyrgan yeti?tirilmi? bir köpekti. Bull (bo?a) adyndan da anla?ylaca?y gibi, özellikle Yngiltere’de bo?alarla yapylan dövü?lerin vazgeçilmez köpe?iydi. Hatta, o zamanlar Yngiltere’de Bulldog’larla dövü?meden kesilen bo?alaryn etleri fazlaca makbul bile sayylmazdy. Ynsan türünün icady bu dövü?lerde bo?anyn aya?a kalkmasy için karnyna ate? tutmak veya ayaklaryny byçaklamak gibi korkunç tablolar ya?anyrdy. Köpek, bo?anyn burnunu yakalayarak onu hareketsiz hale getirir ve aynen bugünkü Pit Bull'lar gibi kolay kolay byrakmazdy. Bulldog’lar, Yngiltere’de dövü?lerin yasaklanmasyndan sonra ‘yapay seçilim’ yöntemleriyle, sert görünümlerine ra?men yumu?ak ve sakin bir hayvan haline getirildiler (Darysy Pit Bull’laryn ba?yna...).

*O tarihlerde köpeklerle bo?alaryn dövü?leri yasaklandy ama Bulldog’un dövü?çü karakterinden ba?ka ?ekilde yararlanyldy. Yngiltere’nin Staffordshire bölgesinde saldyrgan Bulldog’lar daha çevik olmasy için çe?itli terrierlerle (oyuklara girerek avy kovalayan küçük köpekler) melezlendiler. Amerika’ya göç eden Yngiliz, Yrlandaly ve Yskoçyalylar bu melezleri daha kilolu ve daha büyük ba?ly olacak ?ekilde ayyklayarak üretmeye ve dövü?türmeye ba?ladylar. “Pit” ady verilen arenalarda dövü?türülen bu köpek yrky UKC (United Kennel Club)’ye Amerikan Pit Bull Terrier adyyla kaydedildi. Ancak Pit Bull’ar, AKC (Amerikan Kennel Club)’ye kayyt edilmedikleri için köpek gösterilerine kabul edilmiyorlardy. Bunun üzerine 1972 yylynda, dövü?ü anymsatmayacak bir ?ekilde, yani “pit” ady atylarak ve kökenine ba?ly kalynarak Amerikan Staffordshire Terrier adyyla AKC’ye kaydedildiler.

*Günümüzde de aralaryndaki farklyklar çok az olan, hatta bazen ayrymynyn yapylmasy çok zor olan bu köpekler iki ayry yrk olarak kabul edilmektedir. Bu arada bu köpe?in isminin basyn dahil bir çok yerde yanly? kullanyldy?yny belirtmek isterim. Do?ru isim “Pitbull Terrier” de?il, “Pit Bull Terrier”dir.

SALDIRGANLIK ‘YNSAN TÜRÜ’NÜN KATKISI

Dövü? köpe?i olarak üretilen ve halen dövü?lerde kullanylan bu köpek yrkynyn insanlarla arasy nasyldyr?

*Evet bir dövü? köpe?i olarak üretilmi?tir. Köpek dövü?türenler, köpe?in cesur, atik, kuvvetli olmaly ama insanlara saldyrganlyk göstermemesini isterler. Dövü? esnasynda kyzgyn ve gözü hiçbir ?ey görmeyen bir köpek ufak bir arenada, yanynda bulunan hakem ve rakip köpe?in sahibi için tehlikeli olmamalydyr. Bu nedenle insanlara kar?y saldyrgan olmayanlar Pit Bull’lar üretimde kullanylmy?, en ufak saldyrganly?y olan Pit Bull üretim dy?y byrakylmy?ty.

*Böylece insana yönelik agresyon bu köpeklerin genlerinden atylmaya çaly?yldy. O halde iyi bir e?itim ve sosyalle?meyle Pit Bullaryn insanlarla arasy gayet iyi bir köpek olabilece?i söylenebilir.

* Uluslararasy köpek kulüplerinin belirtti?i resmi standartlara göre, insanlarla arasynyn iyi oldu?u belgelenmi?tir. Öyle ki, Pit Bull’un ilk kaydyny yapyp yrk standartlaryny belirleyen UKC, bu köpeklerin insanlara, hatta yabancylara bile sycak davrany?lary nedeniyle iyi bir koruma köpe?i olamayaca?yny savunmaktadyr

*Bunun yany syra dövü? köpe?i acy ve darbelere dayanykly olmalydyr. Bu özellikleri nedeniyle Pit Bull Terrier, çocuklaryn yapty?y can acytycy hareketlere en iyi tahammül eden köpek yrkydyr. Ynsanlar Pit Bull’u hep insanlara saldyrgan bir yrk olarak tanydylar. Oysa ki, ülkemizde çok sayyda beslenen “Cocker Spaniel” yrky köpekler çok daha fazla saldyrgandyrlar ve dünya genelindeki kayytlara göre ysyran köpekler listesinin ba?ynda yer alyrlar. Bir çok süs köpe?inde bile ysyrma hadiseleri Pit Bull’lardan çok daha fazladyr. Ancak bu ysyrmalaryn sonucu Pit Bull’larda oldu?u kadar riskli de?ildir.

*Her türlü köpek, bilinçsiz ya da kötü amaçly insanlaryn elinde tehlikeli bir hale gelebilir. Ama böyle insanlaryn elindeki Pit Bull yrky bir köpekse, bu hayvanyn gücünden dolayy tehlike daha büyüktür. Isyrma sonucunda insanda derin yaralanmalara, a?yr kanamalara ve kemik kyrylmalaryna neden olabilir...

Isyrma olaylary, bu yrkyn genel davrany? standartlaryna uygun olmayyp özellikle "yeti?tirme hatalaryna" ba?ly bireysel olgular olsa da, Pit Bull’lar gücü ve agresyona yatkynly?y göz önüne alynyp iyi ?ekilde yeti?tirilmelidir. Bu nedenle herkesin Pit Bull beslemesi do?ru de?ildir.

PYT BULL’LARA YÖNELYK HURAFELER ÇOK

Peki Pit Bull’laryn bu kötü ?öhreti nereden kaynaklanyyor peki?

*Pit bullaryn kötü ?öhreti bu güçlerinden daha çok, haklaryndaki hurafelerden kaynaklanmaktadyr. “Isyrdy?y zaman çenesinin kilitlenmesi veya çenesinin birkaç tonluk sykma kapasitesine sahip olmasy” gibi tamamen uydurma haberler bu hayvandan korkulmasyna yol açmy?tyr (Bu iddialar tamamen uydurmadyr. Bilimsel hiçbir yönü yoktur. Pit Bull’laryn çeneleri di?er hemen hemen ayny yapyya sahiptir. Anatomik fark sadece ölçülerdedir. Herhangi bir kilit sistemi mevcut de?ildir. Isyrdy?y bölgeyi kolay kolay byrakmak istememesi nedeniyle kilitlenmi? bir görünüm alabilse de gerçek bir kilitlenme söz konusu de?ildir).

*Böyle hurafelerden ho?lanan dünya medyasy di?er köpek yrklarynyn saldyrylaryna yer vermezken Pit Bull saldyrylaryna özel bir ilgi gösterir oldu. Bu haberlerden sonra, beklenenin aksine Pit Bull’lara ilgi artty. Özelliklesaldyrganlyk arayan ki?iler, imaj için bu köpeklerden edinmeye ba?lady. Tabi ki, bu insanlar bire yüz katarak köpeklerinin ne kadar güçlü olduklaryny sa?a sola yaymaya ba?ladylar. Onlary ruhsat gerektirmeyen bir silah olarak yanlarynda ta?yyyp daha da sert olmalary için ellerinden geleni yaptylar. ?öhreti sayesinde piyasa de?eri yükselen Pit Bull’lar yine böyle insanlar tarafyndan ço?altylmaya ve kendileri gibi bilinçsiz insanlara satylyp yaygynla?maya ba?lady. Tabi ki, bu olanlardan sonra daha fazla Pit Bull hadiseleri duymaya ba?ladyk.

*Son günlerde duydu?umuz saldyry haberleri yine bilinçsiz insanlaryn ellerindeki Pit Bull’lardan kaynaklanmy?tyr. Medya ?öhreti sever. Pit Bull ?öhretlidir. Hele ki, ysyrdy?y ki?i de ?öhretli olursa medya için mükemmel bir haber ortaya çykar. Bu günlerde Pit Bull’un gündeme oturmasynyn yegane sebebi de böyle bir haberdir.

*Medya Pit Bull haberlerine öylesine meraklydyr ki, Pit Bull’la alakasy olmayan köpeklerin saldyrylaryny bile Pit Bull saldyrysy”deh?eti” olarak duyurdu?una hepimiz zaman zaman tanyk olmaktayyz. Ne yazyk ki, bu haksyz ?öhretten dolayy ve bilinçsiz insanlaryn hatalary nedeniyle Pit Bull’lar aile köpe?i olarak yerini git gide kaybetmekte ve bu mükemmel aile köpe?ibir çok ülkede de?i?ik ölçülerde yasaklanmaktadyrlar.

DÖVÜ?ÇÜ DE?YL, BARI?ÇI PIT BULL'LAR

Pit Bull'lar nasyl yeti?tirilir ve bakylyrsa tehlikeli olmazlar?

*Birincisi, bu köpeklerin e?itimine, sosyalle?mesine ve agresif dürtülerin pozitif yöntemlerle bastyrylmasyna daha fazla önem vermek gerekir. Saldyrgan anne ve babalardan üretilmi? yavrular alynmamalydyr. Yavru seçiminde basit mizaç testleri yapylmaly ve kendine güvenen, korkak olmayan veya saldyrgan tavyrlar göstermeyen yavrular tercih edilmelidir. Alynan yavru en kysa zamanda sosyalle?tirilmeli, sert oyunlar oynanmamaly, ysyrgan ve agresif tavyrlaryna izin verilmemeli, zamany gelince de itaat e?itimi verilmelidir. E?itimde daha tutarly ve bilinçli olunmalydyr.

*Ykincisi, ne kadar iyi e?itilmi? olursa olsun böyle köpekler emniyetli bir ?ekilde muhafaza edilmeli, dola?tyrylyrken a?yzlyk takylmaly ve asla ba?syz dola?tyrylmamalydyr. Zaten yasalarymyza göre insanlarda tehlike olu?turacak hayvanlaryn ba?syz dola?tyrylmalary yasaktyr...

PIT BULL IRKI KÖPEKLERiN BARI?ÇI OLMASI MÜMKÜN

Ülkemizde Pit Bull ve benzeri köpeklerin yasal durumu nedir? Yasal bir düzenleme gerekli midir?

*Ülkemizde 2004 yylynda çykan 5199 sayyly Hayvanlary Koruma Kanunu’nun 14. Maddesine göre “Pit Bull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlary üretmek; sahiplendirmek, ülkemize giri?ini, saty?yny ve reklamyny yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek” yasaklanmy?tyr. Bu maddede yer alan “gibi” kavramy tehlike arz eden her köpe?e Pit Bull muamelesi yapylmasyna neden olabilecek "ucu açyk" bir kavramdyr. Söz konusu maddeden hareketle, "Pit Bull yrky köpekler" tamamen yasaklanyyor diye algylamamak gerekir.

*Yasa çykmadan önce halkyn elinde bulunan Pit Bull’lar sahiplerince bakylmaya devam edileceklerdir. Bunlaryn toplanmasy, el konulmasy söz konusu de?ildir. Ancak, bu hayvanlaryn kysyrla?tyrylyp Tarym Yl/Ylçe Müdürlüklerine kayyt ettirilmeleri gereklidir. Yine de, bu maddeye ra?men ba?y bo?luk devam etmekte, Pit Bull’lar yanly? insanlaryn elinde üretilip satylmaya ve yurt dy?yndan getirilmeye devam edilmektedir.

*Çünkü, bu kanundan sorumlu Çevre ve Orman Bakanly?y'nda denetimleri yapacak veteriner hekim te?kilaty yoktur. Ystisnalar haricinde, veteriner hekim olmayan bakanlyk memurlarynyn yasaklanmy? olan Pit Bull Terrier'leri herhangi bir yasak bulunmayan Boxer hatta Danua gibi köpeklerden ayyrt etmeleri olanaksyzdyr. Bu konuda devreye girmesi gereken Tarym Bakanly?y'ndaki veteriner hekimlerin sayysy da gerekli denetimleri yapmaya asla yetecek düzeyde de?ildir.

*Bir çok belediyede de veteriner hekim bulunmamaktadyr. Bu nedenlerle çykarylan bu tarz kanunlar havada kalmaya mahkumdur. Bu maddenin esas amacy, ?u an hayatta olan Pit Bull’laryn ya?am sürelerini tamamlamalaryny beklemek, bu arada yeni nesillerin geli?imini engellemek, yani tüm kaynaklaryny kurutarak ülkede tek bir Pit Bull’un bile kalmamasyny sa?lamaktyr.

*Bir hayvanyn neslini kurutmaya yönelik bu maddenin Hayvanlary Koruma Kanunu'nda yer almasynyn do?rulu?u tarty?ylabilir. Medeni bir ülkeye yaky?an, böylesine sevecen oldu?u halde bilinçsiz insanlaryn ellerinde tehlikeli olabilen bir köpe?i yasaklamak de?il, bazy ülkelerin yapty?y gibi onun iyi bir vatanda? olabilece?ini kanytlayacak mizaç testlerini yaparak sosyal ve agresyonsuz olanlara izin vermektir. Bu testler Y.Ü. Veteriner Fakültesinde ekibimizce uygulanmaktadyr.

*Bakanlyk tarafyndan talep oldu?u takdirde, güvenilirli?i oldukça yüksek olan bu testler sonucunda köpeklere “gezdirilebilir", "gezdirilemez", "önlemler alyndy?y takdirde bakylabilir" ya da "hiçbir suretle bakylamaz” tarzynda raporlar verilebilmektedir. Saldyrylary önlemenin tek yolu tehlike arz eden köpeklere bu testin zorunlu hale getirilmesidir.

*Söz konusu maddede, “Pit Bull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlar” denildi?ine göre bazy Avrupa ülkeleri tarafyndan tehlikeli olarak ilan edilen ?u köpek yrklarynyn da yasaklanmaya aday oldu?unu söyleyebiliriz:

 Alano, Airedale Terrier, Akita Ynu, Alaska malamute, Alman Çoban Köpe?i, Amerikan Staffordshire Terrier, Belçika Sy?yr Köpe?i, Belçika Çoban Köpe?i, Bergamosco, Boxer, Brasilerio, Briard, Bullmastif, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Danua, Dev Schnauzer, Doberman Pincher, Dogue de Bordeaux, Dogo Argentina, Dogo Canario, Fila Yspanyol Mastifi, Husky, Majorero, Yngiliz Mastif, Ysviçre Da? Köpe?i, Kafkas Çoban Köpe?i, Komondor, Meramma, Neapolitan Mastif, Pastor Mallorquin, Pator de Beauce, Pirene Da? Köpe?i, Presa Mallorquin, Rottweiler, Samoyed, Siyah Rus Terrieri, Staffordshire Bull Terrier, St.Bernard, Tibet Mastifi ve Vasco.

*Hayvanlary Koruma Yasasy'na göre, saydy?ymyz bu yrklar tehlikeli olarak ilan edilip yasaklanabilir. Bakanlyk, yasaya dayandyrdy?y bu kararyyla insanlaryn ysyrylma olaylaryny azaltabilir. Kendince haklydyr. Ama bu hayvanlarla beraber ya?amayy ö?renmek daha do?ru de?il midir? Aslynda bu köpekleri yeti?tiren insanlary testten geçirmek gerekmez mi? Bakanlyk, insanlary kontrol edemedi?inden köpeklere yasak getirmeyi daha kolay bir yol olarak benimseyecek ve bu yola gidecektir. Ama bunun sonu yoktur. Köpek yrklaryny yasaklamak uygun bir çözüm olamaz. Bir yrky tamamen yasaklamak akylcy ve ahlaki de?ildir.

*Çünkü kesin olarak bildi?imiz bir ?ey var: Bu hayvanlar bilinçli sahiplerin elinde mükemmel oluyorlar. Bunu bir testle onayladyktan sonra, köpe?i yasaklamanyn hiçbir gerekçesi kalmyyor. Yasaklamak yerine bu hayvanlaryn kayytlary sa?lykly bir ?ekilde tutulmaly, kayytsyz köpek saptandy?ynda a?yr yaptyrymlar getirilmelidir. Ayryca bu tür yrklary beslemesine izin verilecek ki?ilerde aranacak özellikler yönetmeliklerce belirlenmelidir.

*Yukaryda bahsetti?imiz mizaç testleri bu yrklar için zorunlu hale getirilmeli, sadece onay verilen hayvanlar beslenebilmelidir. Bu konuda Almanya’daki uygulamayy örnek alabiliriz. Eyaletlere göre bazy de?i?iklikler olmakla beraber, bu ülkede tehlike arz eden köpekler iki katagoriye ayrylmy?lardyr:

*Birinci kategorideki köpekler için mutlaka yetkili olan resmi makamlardan izin alynmasy gerekmektedir. Bu izin herkese verilmez. Yasaya göre, bu izin için müracaatta bulunan ki?inin, bu köpeklere kar?y ilgisini hakly çykaracak bir nedeni olmaly ve köpe?i iyi muhafaza edece?inden emin olunmalydyr.

*Bu kategoride bulunan köpek yrklary ?unlardyr: Amerikan Pit-Bull, Bandog, Amerikan Staffordshire Terrier, Rhodesian Ridgeback, Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu...

*Ykinci kategorideki köpekler için de izin alynmasy gerekir. Ancak, üniversite gibi yetkili bir kurum tarafyndan yapylan mizaç testini geçti?ine dair belge alyndy?y takdirde ikinci bir izne gerek kalmaz. Bu kategoride 11 köpek yrky vardyr: Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario (Dogo Canario), Perro de Presa Mallorquin, Rottweiler

HAYVAN KORUMACILARIN ALMASI GEREKEN TUTUM

Pit Bull’lar "yasaklanmaly my", "yok mu" edilmeli? Hayvan koruma açysyndan nasyl de?erlendirirsiniz?

*Hayvan korumacylar, “bu hayvanlar geli?mi? ülkelerde bile yok ediliyor o halde bizde de yok edilmelidir” diyen bir görü?e kesinlikle itibar etmemelidirler. Geli?mi? denilen bu ülkelerde bildi?iniz gibi sokakta bile köpek görmeye asla tahammül edilmez ve her yyl, her yrktan milyonlarca köpek sudan bahanelerle öldürülür. Pit Bull gibi zor hayvanlaryn oralarda ya?ama imkany hiç olamaz.

*Pit Bull’un bu kötü ?öhreti kazanmasyna sebep olan onu kötü amaçly kullanan "insan türü"dür. Bence, en fazla haksyzly?a u?ramy? köpek yrky olan Pit Bull’lara hayvan dostlary sahip çykmaly, onu yasaklanmasyny desteklemek yerine, sakin ve zararsyz olduklary belgelenebilen Pit Bull’laryn da ya?am hakky oldu?unu savunmalydyr. ?üphesiz, yanly? insanlaryn sadece Pit Bull de?il, herhangi bir köpe?e bile bakmasyna seyirci kalynmamalydyr.

*Sonuç olarak, bu güzel köpe?in bizlerle beraber mutlu bir ?ekilde ya?amasy için, yapylacak ?ey, do?ru ellerde, sakin mizaçly olanlaryn üretimde kullanylmasyyla, dövü?çü de?il, bary?çy Pit Bull nesillerinin elde edilmesidir. Bu da, köpe?in neslini yok etmekle de?il, köpe?e bakan ki?ilere yukarda söz etti?imiz synyrlamalary getirmekle ba?arylabilir.

Prof. Dr.Tamer Dodurka

Köpek sahiplenmek istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim ?...

*Evinize evcil hayvan almaya karar vermeden önce, eve gelecek yeni bir canlynyn getirece?i sorumluluklara hazyr olup olmady?ynyzy iyice dü?ünmeniz gerekir. Evinize gelen köpek sizinle beraber ya?ayaca?y için sorumluluklaryny iyi bilmeniz ve ona ayyrabilecek bütcenizin ve vaktinizin olmasy gerekir. Örne?in köpekler sabah ve ak?amlary ihtiyaçlary için dy?ary çykarylmaly, uzun tüyleri fyrçalanmaly, 20 günde bir banyo yaptyrylmaly ve veteriner hekim kontrolünde olmaly.

*Ailenizdeki herkes eve köpek alynmasy konusunda hem fikir mi? Sorumluluklary sizinle payla?acaklar my? Çünkü köpekler kendilerine yöneltilen duygulary bizlerden çok daha fazla güçlü algylamaktadyrlar.

*Yavru köpekler ilk 4 – 6 haftalyk geli?im süreci sonunda annesinden ayry ya?ayabilecek duruma gelir. Yeni arkada?ynyzla tany?manyz genellikle bu dönem sonunda olur. Bu tany?ma barynaklarda, sokaklarda, pet-shoplarda, köpek yeti?tirme çiftliklerinde ya da annenin yanynda gerçekle?ir. Bu yeni arkada?ly?yn uzun sürecek mutlu ve e?lenceli bir dostlu?a dönü?mesinin ilk ?arty, hayat ?eklinize en iyi uyum sa?layacak yavruyu seçmek olacaktyr.

*Küçük, orta veya büyük? Uzun tüylü ya da kysa? Tembel ya da oyuncu? Bunlar seçeneklerinizin sadece küçük bir kysmy. Bu yüzden köpek seçimi aklynyzy kary?tyrabilir. Ama biraz dikkat ve ara?tyrmayla size en uygun köpe?e sahip olabilirsiniz.

*Bu noktada cevaplandyrmanyz gereken en önemli soru “Nerede ya?yyorsunuz ve köpe?iniz için sa?layabilece?iniz olanaklar nelerdir?” olacaktyr.

*Büyük ve bahçeli bir evde kalyyorsanyz aktif ve koruyucu bir yrk sizin için daha uygun olacaktyr.

*Küçük bir apartman dairesinde ya?yyorsanyz ve gerekli egzersizleri yapmasy için ona ayyracak yeterli zamana sahip de?ilseniz, büyük yrk bir köpek sizin için do?ru bir seçim olmayacaktyr. O da bu ya?ama uyum sa?layamayacaktyr. Bu noktada en iyi seçenek ufak mekânlarda ya?ayabilen ve fazla egzersize ihtiyaç duymayan küçük bir yrk olacaktyr. Unutmayyn ki büyük yrklar, küçük yrklara göre daha fazla egzersize ihtiyaç duyarlar. Ayryca apartman dairesinde ya?yyorsanyz, havlama ve gürültü çykarma olasylyklaryny da de?erlendirmeniz gerekecektir. Apartman dairesinde oturanlar, di?er apartman sakinlerine evlerinde evcil hayvan beslemek istediklerini bildirmek zorundadyrlar.

*Alaca?ynyz köpe?in bölgeniz iklim ko?ullaryna uygun olup olmady?yny ara?tyryn.

*Ufak bir çocu?unuz varsa, onunla iyi ileti?im kurabilecek bir yrky tercih etmelisiniz.

*Bazy yrklar ev hayatyny daha çok severler. Ancak siz gezmeyi seven özgür ruhlu biriyseniz, seçiminizi böyle bir yrktan yana kullanmanyz yanly? olacaktyr.

*Uzun tüylü bir yrkyn taranmasy için daha fazla zamana gereksiniminiz olacaktyr. Uzun tüylü yrklaryn kysa tüylü yrklara göre daha fazla tüy dökece?i unutulmamalydyr.

*Do?ru ve özenli bir bakym ve de e?itimle bir sokak köpe?inden de çok iyi sonuçlar alabilirsiniz.

*Köpek alma kararyny ailenin tüm bireyleri ile ortak karar vererek almalysynyz.

*Bunlar köpe?inizi seçerken dü?ünmeniz ve de?erlendirmeniz gerekenlerin sadece küçük bir kysmy. Do?ru cevaplar ve do?ru seçim için mutlaka veteriner hekiminizle konu?un. Köpek sahibi arkada?larynyzdan fikir alyn.

*Uzmanlar bazy köpek davrany? bozukluklarynyn, seçilen köpe?in özelliklerinin bilinmemesi ve beklentilerinin kar?ylanamamasy sonucunda, köpe?e yapylan yanly? tutumdan kaynaklandy?yny vurgulamaktadyr.

*Bu yüzden ya?am tarzynyza ve karakterinize en uygun köpe?i seçmek, ya?amynyzy daha zevkli hale getirecektir.

*E?er yukarydaki ve benzeri sorular sizleri hayvan edinme sorumlulu?undan vazgeçirmemi?se güvendi?iniz bir veteriner hekimden yardym alabilirsiniz. Yine de alyrken hareketlili?ine, oyunculu?una, kyllarynyn temizli?ine, göz ve burun akyntysynyn olmamasyna, ishal-kusma gibi belirtilere, annesinden çok erken ayrylmamy? olmasyna, bir aylyktan büyük olmasyna ve a?y karnesinde yapylan ilaç ve a?y gibi uygulamalaryn bir veteriner hekim tarafyndan uygulandy?yny gösteren imza ve ka?enin bulunmasyna mutlaka dikkat ediniz.

Köpe?ime pirelerin verdi?i zararlar nelerdir...

*Pireler kan ile beslenen asalak böceklerdir.Pireler sycak havalarda ortaya çykar ama ev içinde ya?ayan hayvanlarda ve kapaly mekanlarda tüm yyl boyunca görünebilirler.

*Pireler d.caninum adly ?eritin ara konakçysydyr.Bu ?ekilde enfekte köpekler dy?kyyla çevreye halkalary yayarlar. Halkalar içerisindeki yumurtalar pire tarafyndan yutularak burada larva formu geli?ir. ?erit larvasyny ta?yyan ergin pire, köpek tarafyndan çi?neyerek yutulursa, larvalar geli?melerini tamamlayarak konakçynyn ba?yrsa?ynda ?erit haline dönü?ür.

*Bu bakymdan pire te?his edilen köpeklere, koruyucu amaçla parazit tedavileri mutlaka uygulanmalydyr.

*Pireler ysyrdyklary noktada lokal tahri?e, deri hastalyklaryna (pire ysyry?y dermatitisi) ve sistemik karakterde allerjik reaksiyonlara (pire alerjisi dermatitisi) yol açarlar. Isyryk dermatisisleri özellikle karynda,bacak içlerinde ve kuyruk altynda,ysyrma ve ka?ynmadan kaynaklanan kyzaryklyk, kabarcyk olu?umuna neden olur.

*Küçük köpek yrklarynda veya yavru hayvanlarda yo?un pire enfeksiyonu ?iddetli kan kaybyna, anemiye hatta ölüme yol açar.

A?ylar allerji yapar my ?...

A?ylarda bütün ilaçlar gibi nadirende olsa allerji yapabilir. Allerji 10 - 15 dakika veya 1 - 2 saat sonra kyzaryklyk, titreme, yüz ve göz çevrelerinde ödem v.s. gibi belirtilerle ortaya çykar. Müdahele edildi?inde kysa sürede belirtiler kaybolur ve hasta normal ya?ama döner. Nadir de olsa bazy hastalarda belirtilerin kaybolmasy zaman alabilir.

Kedilerin davrany?laryndan ne demek istedi?ini anlarmyyyz ?...

*Dil aslynda ileti?imin di?er adydyr. Bu yönü ile çykarylan sesler, beden hareketleri, baky?lar ve genel davrany? da ileti?imin ayrylmaz bir parçasydyr. Kedi dili bütün bunlary fazlasyyla içerir.

*Kedi dili, dünyanyn en eski dilleri arasynda olsa gerek. Kediler dünya yüzünde varolduklaryndan beri pekala da çevreleri ile konu?maktadyrlar. (Hatta bazy kedilerin kendi kendilerine de konu?tuklary rivayet olunur. )

*Kediniz çykardy?y seslerle, beden hareketleriyle, baky?laryyla ve genel davrany?laryyla sizinle ve çevresiyle aslynda sürekli bir ileti?im halindedir. Birçok kedi dostu, kedisi ile özel bir dil yaratmy?tyr. Bu typky iki sevgili arasyndaki özel dile benzer. O sizin hareketinizden, siz onun hareketinden fazla söze gerek kalmaksyzyn birbirinizi anlarsynyz.

*Kedi dili sevgi, ilgi ve gözlemle olu?ur, ke?fedilir. Y?in ilginç yany, kediler ayny evde ya?adyklary aile üyelerine de farkly davrany?lar gösterirler. Evin sahibinin kim oldu?unu merak ediyorsanyz, evin kedisini izleyebilirisiniz. Kimin söylediklerini daha ciddiye alyyorsa evin sahibi büyük bir ihtimalle o ki?idir. Kediler bedenlerinin 5 de?i?ik bölgesi aracyly?yyla konu?urlar ; "kuyruk hareketleri", "kulak hareketleri", "byyyk hareketleri", "pati hareketleri", "tüy hareketleri" ve "vücut hareketleri".

*Bundan yakla?yk 50 yyl önce Amerikaly psikolog Mildred Moelke kedilerin 16 de?i?ik ses çykardy?yny ke?fetti ve bu seslerin aslynda üç grup altynda toplandy?yny belirledi ;

1. Grup Sesler :

A?yz kapaly iken çykarylan hafif yükseklikteki sesler (myryldanmalar)

2. Grup Sesler :

A?yz açykken ba?layyp kapanma ile sona eren orta yükseklikteki sesler

3. Grup Sesler :

A?yz açykken çykarylan yüksek tonlu sesler

1. grup seslerden 3. grup seslere geçi?, mutluluktan mutsuzlu?a ya da istenmeyen bir duruma geçi? anlamyndadyr. Kediler, sesleri ve hareketlerini birle?tirerek size sayysyz cümleler kurarlar. Y?te bunlardan bazylary ;

Size karnyny gösteriyorsa;

Kesinlikle kendini tam bir güven içinde hissetmektedir. Size ve ortama olan güveni sonsuzdur. Keyfi yerindedir. "Sana güveniyorum."

Fare yürüyü?üne geçmi?se ;

Ortamda tekin olmayan bir ?eyler vardyr. Korku söz konusudur. Güvenli bir ortamda de?ildir. "Ters giden bir ?eyler var."

Karanlyk yerlere çekiliyorsa;

Keyfi yerinde de?ildir. Kuvvetle ihtimal önemli bir hastalyk söz konusudur. Yorgun ve mutsuzdur. Mutlaka gözetim altynda tutulmaly, gerekirse veterinere götürülmelidir."Kimseyi görmek istemiyorum."

Aya?y ile yeme?ini kapatmaya çaly?yyorsa ;

Yedi?i yemek ho?una gitmi?tir. Bir parçayy da ilerisi için saklamak ister. "Biraz da yaryna kalsyn."

Pencereden dy?ary bakyp uzun uzun miyavlyyorsa ;

Yalnyzlyk canyna tak etmi?tir. Oyun oynamak, sosyalle?mek, arkada? edinmek istiyordur."Ah ah çok yalnyzym, çoook."

Kulaklaryny geriye çekmi?se ;

Korkmu? ya da kyzmy?tyr. Ystenmeyen bir ?eyi yapty?ynyn farkyna varmy?tyr ya da bir dü?man ile kar?y kar?yyadyr. Gelecek tehlikeyi ke?fetmeye çaly?yyordur."Kahretsin ne'olacak ?imdi?"

Yere yüzünü yakla?tyryp öksürüyorsa ;

Muhtemelen yuttu?u kedi tüyleri topak olmu? ve nefes almasyny zorla?tyryyordur."Ah içim dy?ym tüy oldu."

Kuyru?unu bacaklarynyn arasyna almy?sa ;

Tehlikeli bir durum ile kar?y kar?yyadyr. Korkuyordur. Acilen güvenli bir yer aramaktadyr. "Ymdat tehlikedeyim. Yok mu beni kurtaracak biri?"

Aniden kakasyny yaparsa ;

Çok korkmu?tur. Kakasyny kaçyracak kadar çok korkmu?tur. Yleride kakasyny byrakty?y bu yerin anysyny yine kakasynyn kokusunu alarak hatyrlayacaktyr. "Vay ba?yma gelenler."

Hyzly hyzly kuyru?unu sallyyorsa ;

Yatmy? iken kuyru?unu sallyyorsa kyzgynlyk anlamyndadyr. Oturmu? bir ?ekilde iken sallyyorsa sinirlerini bozan bir durumla kar?y kar?yyadyr. Saldyry öncesinde uyaryda bulunmaktadyr. "Birazdan canyna okuyaca?ym."

Kuyru?unu baca?ynyza saryyorsa ;

Mutludur ve sizi görmü? olmaktan memnunluk duymaktadyr."Ho?geldin.Günün nasyl geçti?"

Yemek yemiyorsa ;

Hastalyk belirtisidir. Veterinere götürülmelidir. "Hiç canym çekmiyor."

Burnu kurumu?sa ;

Hastalyk ya da ate? belirtisidir. Veterinere götürülmelidir. "Ate?imi ölçer misin?"

Tüyleri diken diken olmu?sa ;

Kyzgyndyr ve saldyryya geçmek için bedeni tam hazyrlyk halindedir. Kyrmyzy alarma geçmi?tir. Olacaklary kimse kestiremez. "Eee yeter artyk."

Gözlerini hafif hafif kapatyyorsa ;

Size selam veriyordur. Muhtemelen yatmy? vaziyettedir. Sakin ve keyiflidir veya biraz yorgun ve keyifisizdir ama sizinle olmaktan mutluluk duymaktadyr. Yç çekmeye benzer bir ruh hali içindedir. "Merhaba. Yine biz bize kaldyk, de?il mi."

A?zynda bir ?ey tutarak size gelmi?se ;

Ba?aryly bir av dönü?ündedir ve avyny size hediye etmek istemektedir. Ba?arysy için övgü beklemektedir. "Bak sana ne aldym?"

Uyurken byyyklaryny ve a?zyny hareket ettiriyorsa ;

Rüya görüyordur. Tatly bir kedinin pe?inde ya da çimlerde kelebek kovalamaktadyr. "Ahh ne güzel. ?imdi seni yakaladym."

Tuvaletini yaparken miyavlyyorsa ;

Cany yanyyordur. Kabyz olabilir ya da barsak kurtlary ile ba?y derttedir. Veterinerin görmesi gerekir. "Ahh canym yanyyor."

Tostoparlak olarak duruyorsa ;

Bir ?eyler bekliyordur (muhtemelen yiyecek) ve beklemekten yorulmu?tur. "Öff. Daha ne kadar beni bekleteceksin?"

Oyun oynarken elinizi ysyryyorsa ;

Di?leri ka?ynyyordur. Ya da di?leri için egzersiz yapmasy gerekmektedir. Kedi oyunca?y istemektedir. "Di?lerimi fyrçalyyorum."

Halynyn üzerine patilerini açarak yan yatmy?sa ;

Sevilmek istiyordur. Keyfi yerindedir ve ilgi oda?y olmayy beklemektedir.  "Hadi bakalym gel ve beni ne kadar sevdi?ini göster."

Bir ba?ka kedi ile burun buruna tokala?yyorsa ;

Tany?ma safhasyndadyr. Muhtemelen dost olma e?ilimindedir. "Merhaba, tany?ty?ymyza memnun oldum."

Saksy çiçeklerine göz açtyrmyyorsa ;

Kedi otuna ihtiyaç duymaktadyr. Tüy topaklaryny çykarmak ve ihtiyaç duydu?u vitaminler için sebze yeme zamany gelmi?tir. "Beni de vejeteryan yaptynyz ya helal olsun size."

Tuvaleti yerine ba?ka yerlere tuvaletini yapyyorsa ;

Tuvaleti ya kirlidir ya da tuvaletinin yerini be?enmemi?tir. "Sana tuvaletimi temizlemen gerekti?ini söylemi?tim."

Mobilyalaryn kenaryna kafasyny sürtüyorsa ;

Keyfi yerindedir. Evi ve kafasyny sürdü?ü mobilyalary sahiplenmi?tir. Hatta biraz sevilmeye de hazyrdyr. "Evim evim güzel evim."

Evinizin çe?itli yerlerine sidik byrakyyorsa ;

Egemenlik alanyny belirlemektedir. Muhtemelen egemenlik haklaryny ihlal edebilecek rakipler söz konusudur. "Herkesin haberi olsun, burasy yalnyzca bana aittir."

Di?i kediniz poposunu yukary kaldyryyorsa ;

Çiftle?mek istiyordur. "?imdi a?k zamanydyr."

Gözlerini dikip bir ?eyleri izliyorsa ;

Bilgi topluyordur. Durumu çözümleyerek bir sonraki aksiyonu için veri derlemektedir. "Hymmm çok ilginç."  

 

Petlerin yurt dy?y çyky? i?lemleri nasyl yapylyr....

*Avrupa Birli?i ülkelerine seyahat edecek dostlarynyz için gerekli i?lemler;

*Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birli?i Konseyinin 26.05.2003 tarihli 998/2003 sayyly düzenlemesiyle pet hayvanlarynyn ticari olmayan hareketlerine synyrlama getirilmi?tir.Bu düzenlemeleri kabul eden ülkelere yapaca?ynyz seyahatlerde dostlarynyzla ilgili yapylacak i?lemler a?a?yda syrasyyla belirtilmi?tir.

*Pet mikroçip ile kimliklendirilmi? olmalydyr.

*Kuduz a?ysy yapylmy? olmalydyr.

*Tüm a?ylaryn yapylmy? oldu?unu belirten,kimlik ve mikroçip bilgilerinin bulundu?u karnesi olmalydyr.

*Kuduz titrasyon testi yaptyrylmalydyr.

*Kuduz titrasyon testi için petiniziden alynacak olan kan örne?i Avrupa Komisyonu tarafyndan yetkilendirilmi? olan Türkiye'deki tek laboratuar olan Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Ara?tyrma Enstitüsü Müdürlü?üne gönderilecektir.Bu i?lemlerde en az bir ay önce petiniz a?ylanmy? olmalydyr. Kan örne?i , kany alan veteriner hekiminiz tarafyndan hazyrlanacak olan di?er belgelerle Enstitüye gönderilir. Sonuç 2 hafta içinde gönderilmektedir.

*Bu test AB tarafyndan yapylmasy zorunlu ilan edilen bir uygulamadyr.AB üye ülkelerine giri? yapacak pet hayvanlary ülkelerinden hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar antikor titrelerini belgelendirmelidirler.

*Veteriner Hekimiz tarafyndan Sa?lyk Sertifikasy hazyrlanmalydyr.

*Ba?ly oldu?unuz Belediye Veteriner Y?leri Müdürlü?ünden " Men?ei ?ahadetnamesi" almanyz gerekmektedir.

*Bu belgeleri tamamladyktan sonra Tarym Ylçe- Yl Müdürlü?ü'ne ba?vurularak Uluslararasy Sa?lyk Sertifikasy alynyr.

*Yurt içi uçak seyahatlerinizde her havayolunun kendi prosedürü vardyr. Belirli kilodaki hayvanlarynyzy kabin içinde ta?yyabildi?iniz gibi kilo synyryny a?an petleriniz özel kargo bölümünde ta?ynmaktadyr.

*Yine yurt içi seyahatlerinizde de petinizin kuduz hastaly?yna kar?y a?ylanmy? oldu?una dair karneniz yanynyzda olmalydyr.

*Yolculuklarda strese giren ve rahatsyz olan petlerinize sa?lyk açysyndan bir sakyncasy yoksa sakinle?tirici ürünler Veteriner Hekiminizin tavsiye etti?i ?ekilde uygulanabilmektedir. Bu tarz ilaçlaryn uygulanmasynda Veteriner Hekiminizin belirledi?i uygulama yolu ve dozajyny asla de?i?tirmemelisiniz.

Köpek beslenmesinde syk syk sorulanlar...

Köpe?im neden dengeli beslenmeli?

*Köpekler sa?lykly ya?amak için en az 39 çe?it besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu besinler amino asit, ya?, vitamin ve mineral içerir. Besinler köpekler tarafyndan kabul edilebilir olmalydyr. Bu besin maddelerini içeren mamalar köpekler tarafyndan yenibilmesi için lezzetli olmalydyr. Son olarak; en önemli besin maddesinin “su” oldu?unu unutmayalym. Köpekler için daima temiz su bulundurulmalydyr.

Proteinler köpek beslenmesinde ne kadar önemlidir? Bazy proteinler di?erlerinden daha my iyidir?

*Proteinler amino asitler tarafyndan olu?turulur ve bu amino asitler de kas, tüy, der, ve enzimlerin olu?umunda rol oynarlar. Öyleki proteinler amino asitlerin tek kayna?ydyr. Genellikle yumurtadaki protein en iyi olarak söylenir. Hayvansal proteinler genelde bitkisel proteinlerden daha iyidir. Birçok yiyecek yeterli seviyede amino asit üretebilmek için dengeli miktarda hayvansal ve bitkisel protein ihtiva eder.

Karbonhidratlar köpe?in beslenmesinde ne kadar önemlidir? Bazy karbonhidratlar di?erlerinden daha my iyidir?

*Karbonhidratlar genellikle mysyr , pirinç, bu?day, arpa, yulaf gibi bitkisel gydalarda bulunur. Tam olarak çok gerekli olmasa da karbonhidratlar genellikle köpek mamalarynda mevcuttur çünkü karbonhidrat enerjinin temel kayna?ydyr. Fakat unutmamak gerekirlidirki Köpeklerin sindirim sistemi tahyllary sindirmek için uygun de?ildir.

Ya?lar köpek beslenmesinde ne kadar önemlidir? Bazy ya?lar di?erlerinden daha my iyidir?

*Ya?lar köpek beslenmesinde 3 önemli rol oynar. Ylk olarak, enerji sa?larlar. Yki, besinlerin daha lezzetli olmasyny sa?lar ve çabuk çürümelerini önler. Son olarak; Daha sa?lykly tüyler ve deri için ya? asitleri içerirler.

Bütün köpek mamalary köpe?in ihtiyacy olan tüm vitamin ve mineralleri içerir mi?

*Köpek mamalaryndaki tüm vitamin ve mineraller mamanyn üzerindeki etikette yazylydyr. Bunun için etiketteki besin de?erlerini dikkatlice kontrol etmeniz gerekir.

Köpe?ime vitamin ve mineral takviyesi yapmalymyyym?

*E?er köpe?inizi dengeli vitamin ve minarel içeren köpek mamasy ile besliyorsanyz bu gereksizdir. Hatta zararly bile olabilir. Fakat bazy hastalyk, stres veya tybbi durumlarda veteriner tavsiyesi ile alynabilir.

Köpe?imi ne kadar beslemeliyim?

*En iyi besleme yöntemi köpek mamalarynda yazyly olan miktarlardyr. Besleme miktary köpe?in ya?yna, kilosuna ve aktivite durumuna göre de?i?iklik gösterir. En iyi yöntem köpe?inizi düzenli olarak tartarak kilo aldy?ynda miktary dü?ürmek, kilo kaybynda ise miktary arttyrmaktyr.

Köpe?imi ne kadar syklykla beslemeliyim?

*Genç, büyüyen yavru köpekler günde iki yada üç defa beslenmelidir; çok küçük yavrulary günde üç defa , genç yavrulary ise iki defa besleyiniz. Yeti?kin köpekler sahibinin iste?ine göre günde bir yada iki defa beslenebilir. ?i?man köpeklerin yemek dilenmelerini önlemek için günde iki defa beslenmesi yararly olur.

Normal insan yemekleri ve yemek artyklary köpekler için yaralymydyr?

*Bir parça patlamy? mysyr köpe?inizi incitmezken yemek artyklary 3 nedenden dolayy tavsiye edilmez;

* Normal yemek ve Yemek artyklary köpe?inizin ihtiyacy olan besin maddelerinden daha fazlasyny içerir.

* Köpe?iniz her zaman her yeme?i yiyebilece?ini ve sizin de onun yeme?ini yiyebilece?inizi varsayar.

* Normal yemek ve Yemek artyklary köpe?inizin sizden yemek dilenmesine sebep olur.

Kuru mama konseve mamadan daha my iyidir?

*Yeterli miktarda vitamin ve mineral içeren her çe?it köpek mamasy tavsiye edilir. Kuru mamalar konservelere göre daha ucuzdur ve ayny zamanda di?lerinin temiz kalmasyna da yardymcy olur.

Köpe?im sadece konserve mama seviyor.Sadece koserve mama ile beslemem sakyncaly my?

*E?er konserve mama tüm vitamin ve minarelleri içeriyor ise bunda bir sakynca yoktur. E?er sadece konserve mama ile besleniyorsa ayryca di? temizleme kemiklerinden almanyz yada düzenli olarak di?lerini fyrçalamanyz gerekir.

Veterinerim köpe?imi “ödül” mamalaryyla beslememi tavsiye etti. Niçin bu mama daha iyi?

*Ödül mamalary tipik olarak normal mamalardan daha kaliteli ve zengin muhteviyata sahiptir. Bu demektir ki ödül mamalary daha çok protein, daha çok vitamin ve mineral içerir. Böylelikle normal mamalardan daha az miktarda ödül mamasy yeterli vitamin ve minerali almasynda yeterli olur. Ayryca ödül mamalary daha çok do?al madde içerdi?inden daha sa?lyklydyr. Ödül mamalary birde karbonhidrat içeren pirinç gibi besinler içerdi?inden köpekler tarafyndan daha kolay sindirilirler.

Bazy insanlar tüm gün boyunca köpekleri için mama bulunduruyorlar. Bu iyi midir? Böylece çok fazla mama yemezler mi?

*Kuru mamalar tüm gün boyunca köpe?iniz fazla yemedi?i sürece taba?ynda kalabilir. E?er köpe?iniz a?yry kilolu ise onu günde bir yada iki defa beslemeniz daha iyi olacaktyr.

Köpe?imin mamasyny de?i?tirmeye korkuyorum. Hasta olur mu?

*Köpe?iniz belirli bir mamaya aly?ty?y zaman onun sistemi bir denge kurmu? olur. Çok ani mama de?i?imleri onun sistemini bozabilir. Bunun için a?amaly de?i?im tavsiye edilir. A?a?yda yazyldy?y kadar yeni mamasy ve eski mamasyny 10 gün boyunca belirli miktarlarda kary?tyrarak veriniz.

    Yeni Mama-  Eski Mama

1.-3. Gün %25 - %75
4.-6. Gün %50- %50
7.-9. Gün %75 -%25
10. Gün %100

Köpe?im artyk yemek yemiyor. Neden?

*Bunun birçok nedeni olabilece?i gibi birgün boyunca bir?ey yememesi normal sayylabilir. E?er iki gün boyunca bir?ey yemez ise derhal veterinere götürüp iyi oldu?undan emin olumanyz gerekebilir. Köpekler yeni bir yere gitti?inde yada yeni bir tas ile besledi?inizde yemeyebilirler. Bazen havalar çok sycak oldu?unda yemek yemek istemeyebilirler. Son olarak; köpe?inizin yemedi?inden iyice emin olun, ba?ka bir yerde bir?eyler yemi? olabilir.

Köpe?ime vermemem gerekenler nelerdir?

*Ylk syrada “çikolata” yer alyr. Çikolatada “theobromine” diye adlandyrylan bir çe?it zehir vardyr. Köpe?inize kesinlikle çikolata vermeyin. Ayrycaköpe?inizi asla so?an ile beslemeyin. Çok miktardaki so?an kyrmyzy kan hüzrelerini tahrip ederek kan kanseri olu?turabilir. Çi? et ile beslemeniz de tavsiye edilmez çünkü çi? ette bakteri ve parazitler mevcuttur. Yumu?ak ve sivri kemikleri vermeyiniz. Son olarak bazy ki?iler tüylerinin daha parlak görünmesi için çok miktarda ya? ile besliyorlar. Bu yanly?tyr. Onun yerine dengeli beslenmeli gerekir.

Suni mamalar yada kemikler köpe?im için iyi midir?

*Piyasada bir çok zengin vitamin ve mineral içeren suni mamalar ve kemikler mevcuttur. Suni mamalary kullanyrken %10 kuralyny unutmamanyz gerekir. Suni mama ve kemiklerin köpe?in tüm beslenmesinin %10`unu geçmesine asla izin vermeyin. Ayryca bilindi?i gibi mama de?i?imi köpe?in sistemini bozabilir. Bir de e?er çok fazla suni yiyecek verdiyseniz bu çok fazla kalori demektir. Bu yüzden normal beslenmesini biraz kysabilirsiniz.

Köpek mamasy ne kadar dayanyr? Mamanyn hala iyi oldu?unu nasyl anlayabilirim?

*Ço?u köpek mamalary uzun raf ömrüne sahiptir ve birçok üretici son kullanma tarihlerini mama paketlerine yazarlar. Genel olarak kuru mamalar üretim tarihinden itibaren 1 yyl dayanyrlar. Buna kar?ylyk konserve mamalaryn dayanma süreleri 2 yyldyr. Kuru mama bozuldu?u zaman kötü kokmaya ve köpe?iniz yememeye ba?lar. Konserve mama açyldyktan sonra bir kaç saat içersinde tüketilmesi gerekir yoksa bozulabilir.

Yazar: Yrfan Ymer

Köpeklerde banyo ve bakym...

*Köpeklerin do?umdan sonra mümkün oldu?unca yykanmamasy tavsiye edilir. Bunun nedeni, özellikle a?ylama periyoduna giren (7 haftalyk) hayvanlaryn hastalandyrylarak vücut direncinin dü?mesini, ayryca vücudun korunma sistemlerinin zarar görmesini önlemektir. Yapylan a?ylaryn aktif koruma sa?layabilmesi için hayvanyn sa?lykly olmasy çok önemlidir. Ayryca hastalandyklary zaman yapylan antibiyotikler ve bazy ilaçlar ister istemez vücudun korunma sistemlerini olumsuz yönde etkileyece?inden, bu dönemi ilaç kullanmadan geçirmesi ileri ki ya?lary için çok önemlidir.

*Ancak çok kirlenen, el, a?yz çevresi, anüs gibi bölgelerini uygun ysy ortamynda yslak bir bezle temizleyebilir veya yykayabilirsiniz. Bunun dy?ynda genel temizlik amacyyla kuru ?ampuan kullanmakta bir sakynca yoktur. Ancak fazla miktarda döktü?ünüzde burnuna kaçabilir ve hap?yrma yapabilir.

*Normal banyo olayy tüm a?ylamalar bittikten ve hekiminizin uygun görece?i zamanda yapylmalydyr. Banyoda insan ?ampuanlary kullanylmasy tavsiye edilmez.Çünkü  köpeklerde deri ve deri alty dokular insanlarynkinden farklydyr. Bu nedenle insanlar için uygun olan ?ampuanlardan etkilenir ve orantyly olarak tüy yapysyny da etkiler. Buda köpe?inizin fazla miktarda tüy dökmesine neden olur.

*Köpeklerin cilt dokusu, insanlarynkine oranla çok de?i?iktir. Köpeklerin ter bezleri yoktur. Yani terlemezler.   Köpe?in derisi insanynki gibi hava almaya elveri?li yapyda da de?ildir.Hayvanlar vücut ysylaryny dy? ortamla dengelemek için solunumla ayarlama yaparlar. Örne?in sycak hava veya sycak ortamlarda dilinin dy?aryda oldu?unu ve syk nefes aldy?yny görürsünüz.

*Köpek, zorunluluk olmadykça yykanmamalydyr. Yykanmasy gerekti?inde ise sycak yaz aylaryna rastlatylmalydyr. Yykama suyu sycak veya so?uk olmamaly, 35 C' civarynda olmaly ve çok iyi kurulanmasyna özen gösterilmelidir. A?yry yykama derideki ya?laryn yitirilmesine, derinin kuruyarak çatlamasyna, tüylerin canlyly?yny kaybetmesine yol açar. So?uk havalarda, özellikle ev dy?ynda baryndyrylan köpeklerin yykanmasy ?iddetli so?uk algynlyklaryna neden olabilmektedir.

*Köpe?in yykanmasynda kullanylacak ?ampuan, içinde ya? ihtiva etmelidir.

*Kulaklara su kaçmamasy için, birer parça pamukla kulaklaryn kapatylmasy yerinde bir önlemdir. Çünkü, kula?a kaçan su büyük sakyncalar do?urur. Yykanacak köpek, bir banyo küvetine, geni?çe bir lavaboya veya le?ene yerle?tirilir. Ba? kysmy hariç tüm gövde güzelce yslatyldyktan sonra ?ampuan dökülerek köpürtülür ve bu köpükler, ba?yn dy?ynda bütün vücuda yayylyr. Parmaklarla köpe?in vücuduna masaj yapylarak kirler kabartylyr. Daha sonra, bu köpükler tümüyle temizleninceye, tüyler arasynda sabun zerrelerinin kalmady?yna emin olununcaya de?in, uygun sycaklyktaki suyla yykanyr. Bu arada, bir sünger yslatylyp iyice sykyldyktan sonra, köpe?in ba?y, yüzü, a?zynyn çevresi, gözlerin etrafy iyice silinip temizlenir. Bundan sonra köpek, yykanylan yerden bir havluyla alynyr. Ilyk, rüzgarsyz, hava cereyany olmayan bir yerde, e?er varsa elektrikli kurutma makinesi ile, yoksa havlu ile mümkün oldu?unca kurulanyr. Tüyler çyky? yönünde taranyp fyrçalanyr.

*E?er hava so?uksa, vücuttaki rutubet tamamyyla gidinceye kadar ev içinde tutulur. Hava güne?li ve sycaksa, serbest byrakylarak, hareket hainde iken tüylenin kurumasy ve güne?lenmesi için olanak tanynyr. A?yz çevresinde uzun tüylere sahip olan köpekler, yemek syrasynda bunary kirletir. Böyle özellik ta?yyan köpeklerin a?yz yöresindeki tüyler, suyu sykylmy? yslak bez veya süngerle temizlenebilir.

Hasta kedim yemek yemiyor. Ne yapabilirim ?...

Koku alamayan kediler ço?u zaman yemek de yemez. Hasta bir kedinin gücünü koruyabilmek ve iyile?mesine yardym etmek için, kedinizi beslerken , ?u önerilerimizi dikkate alyn :

*Kedinize konserve mama verin. Kuru mamaya göre kokusu daha fazladyr.

*Mamayy bir mikrodalga fyrynda ysytyn. Mamayy ysytmak (fazla sycak olmamasyna dikkat edin),daha çok kokunun çykmasyny sa?layacak ve kedinizi yeme?e davet edecektir. 

*Bebek mamasy deneyin . Bebek mamasynyn kokusu çok güçlüdür ve belki hasta ve i?tahsyz bir kedinin yemek yemesini sa?layabilir. Ton baly?y da bazy kedilerin i?tahyny açabilir, ama tek ba?yna uzun süreli bir besin olarak kullanylmamalydyr.

Kedim her yeri tyrmalyyor. Ne yapmalyyym ?...

*Kedinizin evinizdeki e?yalary tyrmalamasy tamamen do?al bir içgüdüdür. Tyrmalama dolayysyyla kedilerdeki esneme hareketi,  kaslarynyn sa?lykly kalabilmesi için gereklidir.

*Bölgelerini belirlemek için kaplan ve aslanlaryn da bu davrany?y sergilediklerini görürüz. Tyrnak ve tendolarynyn sa?ly?y için de mutlaka yapmalary gereken bir harekettir. Bu durum e?yalarynyza zarar veriyorsa çözüm olarak kedinize tyrmalama tahtasy veya benzeri bir e?ya alabilirsiniz.Ancak kediler syklykla belirli bölgeleri tyrmalamayy tercih ederler. Dolayysyyla tyrmalamasy için alaca?ynyz bu e?yanyn kediniz eve ilk geldi?inde mevcut olmasy onu seçmesi açysyndan faydaly olacaktyr.

*Ayryca kedinizi tyrmalamasyny istedi?iniz yere aly?tyrmak için Veteriner Kliniklerinde ve evcil hayvan ürünlerinin satyldy?y ma?azalarda  "catnip" ady verilen spreyler mevcuttur. Uzak durmasyny istedi?iniz bölgeler için de, uzakla?tyrycy ürünler bulunsa da bazy kedilerde bu ürünler hiç bir etki göstermemektedir.

*Asla dayak veya ceza ile istenmeyen bölgeden uzak tutmayy denemeyin. Daha da fazla zarar vermesine ya da sizden so?umasyna neden olabilirsiniz.

Sivrisinekler neden ysyryr, ka?ynty ve ?i?li?in nedeni nedir ?...

*Sivrisinekler, yumurtalaryny olgunla?tyrmak dolayysyyla üremek için kana ihtiyaç duyan böceklerdir. Erkek bireyler yumurta byrakmazlar, bu da demek oluyor ki bizleri ysyranlar yalnyzca di?i bireylerdir. Di?iler yumurta üretirler ve kan emebilecekleri bir canly ararlar. Di?i sivrisinekler, yy?ynla yumurta üretirler ve ürettikleri her yy?yn için kana ihtiyaçlary vardyr.

*Çok az insan sivrisineklerin ana enerji kayna?y olarak ?ekere ihtiyaç duyduklaryny fark eder. Hem erkek hem de di?i bireyler bitki nektary, meyve suyu ve bitiklerden elde edebilecekleri di?er syvylarla beslenirler. Elde ettikleri ?ekeri yakarak uçmak için enerji sa?larlar. Yeterli yakyty sa?lamak için her gün düzenli olarak beslenirler. Kan ise yumurta üretimi için saklanyr ve genellikle besin olarak kullanylmaz.

*Di?i sivrisinek derimizi a?yz uzantylaryyla deldi?i zaman, kany emmeye ba?lamadan önce, açty?y yaraya az miktarda tükürük enjekte eder. Tükürük, hem deriden ve dokulardan geçi?i kolayla?tyryp damara daha rahat ula?mayy sa?lar, hem de emilim syrasynda sivrisine?in ince yemek kanalyndan geçen kanyn pyhtyla?masyny önler.

*Sivrisinek ysyrdyktan sonra derimizde olu?an ?i?lik ve kyzaryklar vücudun yaraya gösterdi?i bir tepki olmayyp tükürük yüzünden olu?an alerjik reaksiyonlardyr. Genellikle ka?ynty ve ?i?lik birkaç saat içinde kaybolur. Fakat bazy insanlar sivrisinek ysyryklaryna kar?y daha duyarlydyr ve bu rahatsyz edici ka?yntyya günlerce katlanmak zorunda kalyrlar.

*?i?likleri ka?ymak, tyrnak arasynda bulunabilecek bakteriler yüzünden bölgede enfeksiyon olu?masyna sebep olabilir. Bu yüzden ?i?likler elden geldi?ince ka?ynmamalydyr. Ka?yntyyy azaltmak için antihistaminik kremler kullanylabilir.

 

Köpeklerin Sa?lykly ve Mutlu Olabilmesi Yçin Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar...

Köpeklerin Sa?lykly ve Mutlu Olabilmesi Yçin Dikkat Edilmesi Gereken 20 Kural :

Bu pratik kurallar listesine uymak sanyldy?yndan daha kolay ve köpe?inize kar?y sorumlulu?unuz bunlara uymanyzy gerektirir.

Ülkemizde özellikle son yyllarda büyük kentlerimizden ba?layarak ev hayvanlaryna (pet) ilgi sürekli artmy?tyr. Bu olumlu geli?me pet sahibi olma sorumlulu?unu da beraberinde getirmekte, bu sorumlulu?unuzu yerine getirirken size rehber olacak hep aklynyzda olmasy gereken 20 kural var:

1-Öncelikle sürekli gidebilece?in bir veteriner hekimi bul. Çaly?ma saatlerini ö?ren ve acil olaylarda nereye ba?vurabilece?ini sor.

2-Köpe?ini düzenli olarak genel muayene ve a?ylary için veteriner hekime götür. A?ylar, tedavisi olmayan hastalyklardan korunmak için tek ve en ekonomik çözümdür.

3-Yapylan a?ylaryn etkili olabilmesi için her yyl tekrarlaryny yaptyr.

4-Yeterli ve dengeli beslenmesine özen göster.

5-Beslenme ve gezi saatlerinin hep ayny saatte olmasyna dikkat et.

6-Köpe?ini masadan besleme. Her zaman yedi?i ?eyleri yemeyebilir.

7-Kilosunu kontrol et, ne  ?i?man  ne zayyf olmaly.

8-Yçmesi için devamly olarak temiz su bulundur.

9-Köpe?iniz ilk a?ylary vurulduktan sonra ba?ly bulundu?unuz Belediye veya yetkili bir kuruma kayyt yaptur.

10-Köpe?inle düzenli olarak yürüyü? yap, bu sana da iyi gelir.

11-Köpe?inin di? sa?ly?yna özen göster. A?yz kokusu di? ta?larynyn varly?ynyn i?aretidir. Bunlary temizlettirmek amacyyla veteriner hekimini ziyaret et. Bu yine daha çok masraf yapmany önleyecektir.

12-Temel e?itim ve sosyal ya?am kurallaryny ö?ret. (Otur, kalk, bekle, insanlaryn üzerine atlamamak vb.)

13-Bir ?ey ö?retmek için ödüllendirme yöntemini kullan ve her zaman ayny kararlylykla davran.

14-Köpe?ini tehlikeli ortamlarda tasmasyz dola?tyrma. Böylece onu rahat kontrol edebilir ve çevreye verece?i zararlary önlemi? olursun. Ayryca çevreden köpe?inize gelebilecek tehlikeleri de kontrol altyna alyrsynyz.

15-Kusma, ishal, durgunluk, kilo kayby, i?tahsyzlyk, anormal  ?i?kinlikler, vb. hastalyk belirtilerine dikkat et ve zaman geçirmeden veteriner hekimine ba?vur. Erken te?his hayat kurtaryr.

16-Köpe?inin yrk özelli?ine göre yykama sykly?yna dikkat ve vu onu düzenli olarak tara.

17-Pire ve kenelerin bula?abilece?i ortamlarda bula?abilecek hastalyklardan korunmak için dy? parazit tedavisi yaptyr. Bu alandaki yeni geli?meleri veteriner hekimine sor.

18-Köpek alyrken önce sorumlulu?unu al, ya?am biçimine göre bir yrk seç. Apartmanda ya?yyorsan apartman hayatyna daha uyumlu olabilecek küçük yrklary seç.

19-Köpe?in belli bir yrkyn üyesiyse o yrkyn özelliklerini ve o yrka özgü sa?lyk problemlerinin neler oldu?unu ö?ren.

20-Köpe?iniz ailenizin yeni bireyidir. Nasyl ki size ait e?yalar varsa, köpe?inizin de yata?y, oyunca?y, mama ve su kaby, tara?y, havlusu vb. olmalydyr.

Köpe?imizin di?leri ve bakymy...

*Bebeklerin geli?imi evresinde süt di?lerinin çyky?y ve onlaryn dökülerek yerlerine kalycy di?lerin gelmesi esnasynda, di? etlerinin karyncalanmasy nedeniyle, ysyrma iste?i do?acaktyr. Ellerinizi, bacaklarynyzy, masa, sehpa kenarlaryny, duvar çykyntylaryny ysyrdy?yny göreceksiniz. Bu dönemde kesinlikle sizi ysyrmasyna izin vermeyiniz ve ysyrmak istedi?i zaman sert oyuncak veya do?al kemikler veriniz.

*Tavuk kemi?i asla vermeyiniz. Tavuk kemikleri uzunlamasyna kyryldy?y için mide ve ba?yrsaklara batma riski yüksektir.

*12 -15 günde göz kapaklary açylyr.

*2 – 3 haftada üst kesici ve köpek di?leri çykar.

*3 – 4 haftada alt kesici ve köpek di?leri çykar

*Bir aylykken bütün süt di?leri çykmy?tyr.

*Yki aylykken süt di?leri a?ynmaya ba?lar. Dört aylykta süt di?leri sallantyly ve dü?meye hazyrdyr. 4–5 aylykta süt di?leri yerine kalycy di?ler gelir.

*Yedi aylykta bütün kalycy di?ler ayny seviyede çykarlar

*Di?lerin görevi; alynan gydalary küçük parçalara ayyryp sindirim organlaryna ula?tyrmaktyr. Do?duktan hemen sonra birkaç hafta içinde süt di?leri çykmaya ba?lar. Yavrularda yirmi sekiz adettir. Bunlar zamanla dü?erler yerlerine kalycy di?ler çykmaya ba?lar. Kalycy di?ler yedi aylykken tamamlanyr ve sayylary kyrk ikidir. Süt di?lerini dökme esnasynda di? etlerinde kyzarmalar, kanamalar, vücut ysysynda arty?, yeme iste?inde azalma, a?lama görülebilir. Bu durum bir veya iki gün sürece?inden, genel durumu bozulmadykça a?ry kesici veya ate? dü?ürücü ilaçlar verilmez.

*6–7 aya kadar hala süt di?leri dü?memi?se bir veteriner hekime ba?vurulmalydyr. Aksi takdirde dü?meyen süt di?leri kalycy di?lerin pozisyonunu bozacaktyr.

*En önemli di? ve di? eti hastalyklary; tartar (di? ta?y), plak, periyodental hastalyklar, di? çürü?ü ve di?lerdeki kanamalardyr.

*Tartarlar bakterisel gyda artyklarynyn birikmeleri sonucunda olu?ur. Yleri ya?larda di? eti çekilmesi ve buna ba?ly olarak di? çürümelerine kadar varabilece?i için temizlenmesi gerekir.

*Di?lerdeki gydalaryn ve bakterilerin olu?turdu?u flimlere plak denir. Düzenli periyodik di? bakymy yapyldykça ve sert gydalarla (kuru mama) beslendikçe ileri dönemde di? ta?y olu?masy engellenir. Di? ta?y ve plaklaryn uzun süre di?lerin üzerinde kalmasy sonucunda periyodental hastalyklar olu?ur.

*Di? etinin yangysyna gingivitis denir. Gingivitis ilerleyici bir hastalyktyr. Di? etlerinin çekilip daha sonra di?lerin kaybyna neden olur. Korunma amaçly olarak periyodik bakym, sert yiyecekler ve kemik önerilir.

*Di?in mine tabakasy köpeklerde oldukça sa?lam oldu?u için, di? çürü?ü insanlara oranla daha az sorun yaratmaktadyr. Duruma göre di? dolgusu veya kanal tedavisi yapylyr. Kazalar ve sert cisimleri ysyryrlarsa sonunda di?lerde kyrylma olabilir. Yleride çürüme olasyly?y oldu?u için kysa zamanda buralarda tedavi edilmelidir.

*Bütün bunlardan korunmak amacyyla günlük olarak di?lerin temizli?i yapylmalydyr. Uzun vadeli di?lerin korunmasy amacyyla hazyr kemiklerin verilmesi de yararly olur. Kuru mama ile beslenme de mekanik olarak tartlaryn olu?masyny engeller. Bütün bu bakymlary yanynda her 6–12 ayda bir veteriner hekim tarafyndan kontrolü yapylmalydyr.

Köpe?imide seyahate götürmek istiyorum. Neler yapmalyyym?...

*Seyahate çykmadan önce Veteriner Hekim kontrolünden geçirilmelidir.

*Yolculuktan 4–5 saat önce karny doyurulmaly ve yolculuk boyunca su haricinde herhangi bir yiyecek verilmemelidir.

*Tatil boyunca yanynyzda yeterli yiyecek olmalydyr.

*Sycak havalarda; hayvanlar arabada yalnyz byrakylmamalydyr.

*Yolculuk syrasynda veya gidilen yerlerde, yabancy madde ve zehirli bitkilere kar?y dikkatli olunmalydyr.

*Böcek sokmalary, güne? çarpmasy ve kaybolma gibi tehlikelere kar?y dikkatli olunmalydyr.

*Kimlik bilgileri ve telefonu içeren tasmasy takylmalydyr.

*A?y karnesi daima yanynyzda bulunmalydyr.

*Küçük bir acil yardym çantasy, oyuncaklary, kemikleri, yata?y, su ve mama kaplary yanynyzda olmalydyr.

*Çevredeki insanlara kar?y beraberce saygyly olunmalydyr.

*Tatil ortamynda köpe?inizin e?itimine daha fazla zaman ayyrabilir ve istemedi?iniz aly?kanlyklaryndan vazgeçirebilirsiniz.

Kedi Tyrmyk Hastaly?y (Cat Scratch Disease ) nedir?...

*Kedi Tyrmy?y Ate?i" olarak da bilinen hastalyk gram(-) bir basilin neden oldu?u zoonoz karakterli enfeksiyöz bir hastalyktyr. Ynsanlarda ço?unlukla iyi huylu olan, synyrly lenfadenopati ile karakterize olan hastalyk, çocuklarda yaygyn olarak görülür .CSD sadece kedi tyrmalamasyyla de?il, kedi veya köpek ile temastan sonra da görülebilir. Ancak kedi tyrmalamasyndan sonra görülme orany daha yüksek oldu?undan kediler enfeksiyon kayna?y olarak tanynmaktadyrlar.

Hastaly?yn Nedeni-Etkeni Nedir?

*Hastaly?yn etkeni konusunda de?i?ik fikirler savunulmasyna kar?yn CSD (cat scratch disease) geçiren hastalarda son zamanlarda Bartonella henselae ve Bartonella quinata adly bakteriler hastaly?yn sebebi olarak te?his edilmi?tir.

Hastaly?yn Ynsanlardaki Belirtileri Nelerdir?

*CSD subakut bir hastalyktyr. Bula?madan sonra yakla?yk 2 hafta içinde (7 ila 12 gün) papül ?eklinde lezyon ?ekillenir ve küçük bir apse olu?ur.Bundan yakla?yk 1 ila 3 hafta sonra etkilenen bölgeye yakyn lenf yumrularynda ?i?lik olu?ur.Bu ?i?likler birkaç hafta ya da birkaç ay kalycy olabilmektedir. Özellikle ba? ve boyun çevresindeki lenf yumrularynda geli?en bölgesel lenfadenitis söz konusudur. Genellikle iyi huylu olan bu lenfadenopatiler yakla?yk olarak 1-2 ay süreyle varly?yny sürdürdükten sonra sekunder bir etken yoksa kendili?inden iyile?me sürecine girer ve bir kaç ay sonra etkinli?ini kaybeder.

*CSD ile enfekte ki?i grip benzeri semptomlar gösterir ;ate?, ba? a?rysy,a?yry yorgunluk, kaslarda a?ry (et kyry?y) ve azalmy? i?tah.Bazy insanlar bir kaç haftada iyile?mektedir.Vakalaryn yakla?yk %5-15 ‘inde kalp, göz, beyin, mide-barsak ve deri problemleri gibi ciddi durumlar söz konusu olmaktadyr. Organ nakli söz konusu olan hastalarda , kanser tedavisi gören ki?ilerde ,ba?y?yklyk sisteminin baskylandy?y durumlarda ve HIV/AIDS pozitif hastalarda CSD çok daha ciddi seyretmektedir.

Kedilere Bula?ma Nasyl Olur?

*Kedilerde hastaly?a sebep olan de?i?mez etken Bartonella henselae'dir ve özellikle mayys aylarynda pireler tarafyndan ta?ynyr ve kedilere mikroorganizma pireler aracyly?yyla bula?tyrylyr.Bartonella quinata'nyn ise kayna?y bilinmemektedir. Kedinin üzerine dökülen pire dy?kylary kedi ka?ynyrken tyrnaklaryna ya da kendini temizlerken a?zyna bula?acaktyr.Böylece pirenin dy?kysyyla bula?yk etkeni (Bartonella ) kedi almy? olacaktyr.

Ynsanlara Bula?ma Nasyl Olur?

*Ynsanlar bu hastaly?y kedi tyrmalamasy veya ysyrmasy ile alabilir.Eldeki açyk yaradan kedinin yalamasy ya da tyrmalamasy ile de etken insana geçebilmektedir. Ayryca köpeklerin de hastalyk etkenlerini ta?yyabilece?i ve bula?maya neden olabilece?i bildirilmi?tir.

Risk Yaratan Faktörler Nelerdir?

*Hastaly?yn erken ya?larda görülme orany yüksektir. Özellikle yavru kediler hastaly?yn ta?ynmasynda etkin rol oynar. Ynsanlarda da gençler ve özellikle çocuklar hastaly?a daha duyarlydyr. Pireler bakterilerin ta?ynmasynda aracylyk etti?inden a?yry pire enfestasyonu görülen kediler daha fazla risk olu?turabilir. Açyk yaralaryn varly?y, yalama sonucu bula?ma olabilece?inden riski artyran di?er bir faktördür. Erkekler hastaly?a kadynlardan daha duyarlydyr. Mayys aylarynda bu hastaly?yn görülme riski fazladyr. Ba?y?yklyk sistemini zayyflatan a?yr seyirli enfeksiyonlar örne?in, AIDS hastaly?ynyn seyri syrasynda ?ekillenen bula?malarda risk daha fazladyr.

Hastaly?yn Kedilerdeki Belirtileri Nelerdir?

*Hastalyk etkenini ta?yyan ve bu etkenleri insanlara bula?tyrabilen enfekte kedilerde genellikle hastaly?a ait bulgular görülmez. Kediler etkeni ta?yyycy görev yaparlar.
Bununla birlikte, son zamanlarda yapylan çaly?malar Bartonella enfeksiyonu ve belirli kronik yangysy olan kedilerin ili?kili oldu?unu göstermektedir (örn;di? eti yangysy (gingivitis),a?yz yaralary( stomatitis), yangysel barsak hastaly?y(inflammatory bowel disease), belirli göz problemleri ve bazy idrar yolu anormallikleri).

Hastaly?yn Ynsanlardaki Belirtileri Nelerdir?

*Klinik olarak ilk gözlenebilen belirti tyrmalanan veya ysyrylan bölgede olu?an yara ve bunu takiben ?ekillenen deri lezyonlarydyr. Bu lezyonlar kyrmyzy renkte yuvarlak ve kabukludur. Hastaly?yn insanlarda görülen en karekteristik belirtisi ise lenfadenopatidir. Öncelikle boyun bölgesi lenf yumrularynda görülen bu de?i?ikli?e mandibular, inguinal ve thorakal (çene, kasyk ve gö?üs) lenf yumrularynda da rastlanabilir. Elle yapylan muayenelerde lenf yumrularyndaki bu ?i?kinli?i tespit etmek mümkündür. Ayryca yüksek ate?, i?tahsyzlyk, halsizlik, mide bulantysy ve kusma gibi genel belirtilerin yanysyra dalakta büyüme, farenjit ve paratroid bezinde büyüme gibi spesifik bulgularda görülebilir. Bu spesifik belirtiler yanynda daha az oranda olsada encephalit, felç, saldyrganlyk, yüz kaslarynda felç, koma gibi sinirsel belirtiler ve di? etinde, a?yz içinde yaralar, a?rysyz ?i?kinlikler tarzynda konjunktival granulomlar gözlenebilmektedir.

CSD Nasyl Te?his Edilir?

*Hastaly?yn te?hisinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu her vakada deri lezyonlarynyn görülmeyebilece?idir. Te?his için en do?ru sonuçlar laboratuvar testleri ile mümkündür. Bu amaçla, deri lezyonlaryndan örnek alynarak patolojik incelemeler yapylabilir.Kan tahlili ile de enfeksiyonun varly?y tespit edilebilir. . Ula?ylabilir testler ?unlardyr; kan kültürü, PCR (Polymerase chain reaction), EIA (Enzyme immunoassay), IFA(Immunofluorescent Antibody), ve Western Blot. Ayryca biopsi yapylabilir. Kedi tyrmy?y hastaly?ynyn te?hisinde en önemli adym ise ki?inin hikayesinin ara?tyrylmasydyr. Kedi ile temasyn olup olmady?ynyn ö?renilmesi kesin te?hisin konulmasynda yardymcy olan temel unsurdur.

Özetle ;

*Enfekte kediler uzun süre ( 30 gün veya daha fazla) tedavi edildi?inde Bartonella henselae elimine edilebilir. Ynsanlarda da antibiyotik tedavilerine büyük oranda olumlu sonuç alynmaktadyr. Ço?unlukla medikal tedaviler ile kysa sürede iyile?me görülen bu hastalyk her hangi bir tedavi uygulanmadan kendili?inden iyile?ebilir. Nadir olarak tedavi uygulanmayan bazy vakalarda kötü bir geli?me izlenebilmi?tir. Ancak bu durumun ba?y?yklyk sistemi ile ilgisi oldu?unu dü?ündüren bulgularda gözlendi?inden direk olarak kötü seyrin nedeninin Cat Scratch Disease oldu?unu dü?ünmek yanly? olabilir. Lenfadenopati insanlarda syk kar?yla?ylan bir durumdur. Ancak bu durum kedi tyrmy?y dy?ynda enfeksiyonlar ve bazy kanser hastalyklarynyn seyri syrasynda da syk görüldü?ünden tanysynyn konulmasy ve nedenin iyi ara?tyrylmasy gerekmektedir. Kedi tyrmy?yna ba?ly olarak ?ekillenen lenfadenopatiler ço?unlukla tümöral karakterli de?ildir.

Çeviri Kaynak:
*Centers for Disease Control. Cat Scratch Disease (Bartonella henselae infection). 2003.
*Chomo, BB; Boulouis, HJ; Breitschwerdt, EB. Cat scratch disease and other zoonotic Bartonella infections. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2004; 224(8):1270-1279.
*Guptill, L. Bartonella: "Cat Scratch" Disease. Supplement to Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. 2002; 24(1A):32-35.
*More on Bartonellosis. Antech Diagnostics News. October 2002.
*Resim:ADAM

Kedilerde tüy bakymy nasyl yapylmalydyr ?...

*Bütün kedilerin dökülmeye hazyr tüylerinin toplanmasy için tüy bakymyna ihtiyaçlary vardyr. Kedinizin tüy bakymyny yaparken onun sa?ly?yny da gözden geçirme fyrsaty bulabilirsiniz. . Bu syrada derideki anormallikleri gözleyip pire vb. parazitlerin varly?yny kontrol etmelisiniz.

*E?er kedinizin bir hastaly?y yok ise tüyleri de güzel görünecektir. Sa?lykly deri ve tüy sa?lykly bir vücudu, iyi bir beslenmeyi yansytmaktadyr. E?er herhangi bir hastaly?y varsa ilk belirti kendisini temizleme i?lemini yapmamasydyr.

*Kediyi eve getirdikten hemen sonra tüy bakymyyla ilgilenmelisiniz. Kediyi tüy bakymyna aly?tyrmak için i?e yavru iken ba?lamak ve fyrçalamanyn ardyndan onunla biraz oynayarak bunun bir ilgi oldu?unu anlamasyny sa?lamak yararly olur. Böylece onunla yakynla?acak, huylaryny tanymaya ba?layacaksynyz. Ayryca sizin onu tutmanyza da aly?acak böylece onun e?itimi veya ba?ka gereksinimleri için onu tutmanyz gerekti?inde buna yabancy olmayacaktyr.

*Kediler zamanlarynyn büyük bir kysmyny tüylerini temizlemek için harcarlar. Kedilerin dilleri tüylerine parlak ve canly görünü? vermeye ve tozlardan aryndyrmaya elveri?li törpü gibidir. Bu özel yapysy sayesinde ölü deri dokularyny, dökülen tüyleri gayet kolay temizlerler, bu syrada derideki kan dola?ymyny da uyarmy? olurlar.


*Tüy bakymy tüy tiplerine göre farklylyklar gösterir. Tüy tipleri kabaca üç gurupta toplanabilir; kysa tüylüler,yary uzun tüylüler, uzun tüylüler. Tüy bakymy için gerekli olanlar fyrça, tarak ve bir parça kadifedir. Fyrça kysa kylly, tarak ise tahta saply metal di?li olmalydyr. Uzun tüylü kediler için kalyn di?li tarak kullanylyr.

*Tüyler yattyklary yönün aksine fyrçalanyr. Ba? etrafyndaki tüyler öne do?ru fyrçalanarak yüz etrafynda çerçeve olu?turulur. Kuyruk özel itina ister. Mamasyna haftada bir kez bir çay ka?y?y zeytinya?y kary?tyrmak tüylerin sa?lykly olmasyna yardymcy olur.

*Düzenli tüy bakymynyn di?er bir faydasy da evde uçu?an tüylerin azalmasydyr. Dö?eme ve halylarda yinede tüy kalyyorsa bunlar lastik bir eldivenle hafifçe silinerek temizlenebilir.

*Kysa tüylü bir kedinin bakymy basittir. Haftada bir iki kez fyrçalayyp ve kadife ile parlatmak yeterlidir.

*Yary uzun tüylü kedilerde genellikle haftada 1-2 kez fyrçalanyp kadife ile parlatmak yeterlidir.

*Uzun tüylü kedilere düzenli tüy bakymy yapylmasy hem görünü?leri hem de sa?lyklary için gereklidir. Bu tüy tipindeki kedilerin tüy bakymy özellikle ilkbahar ve sonbaharda her gün itina ile yapylmalydyr. Böylelikle tüy dökümü syrasynda kedinin yalanyrken dökülen tüyleri yutmasy ve midesinde tüy yuma?y olu?masy önlenir. Bakym en az günde bir kere yapylmaz ise tüyler kytykla?yr. Kytykla?my? tüyleri ayyklamak için ekseriya kürkü tra? edip büyük ölçüde azaltmak gerekir. Dü?ümler varsa bunlar parmakla veya küt uçlu bir ?i?le açmaya çaly?ylmalydyr. E?er açylmayan dü?ümler olursa bunlar küt uçlu makasla kesilir, ancak bu duruma gelmemelidir. Tüyleri öyle kary?yk bir hal alabilir ki veterinerinize ba?vurmanyz veya onu kuaföre götürmeniz gerekebilir. Bu kary?yklary makasla kesmeye çaly?acaksanyz kedinizin derisini kesmemeye çok dikkat etmelisiniz.

*Kediler kendilerini yalayarak temizlediklerinden bu tüylerin midede birikimi söz konusu olabilir. Birçok veteriner hekim haftada bir veya iki defa tüy birikimini önleyen ürünler kullanmayy önermektedir. Tüy birikimi fazla olursa kedi kusarak syvy, tüy veya gyda çykarabilir. Tüy birikimini önleyen ürünler tüpler ?eklinde bulunmaktadyr. Bu konuda ciddi sorunlary olan kediler özel bir diyetle beslenmelidir. Daha fazla bilgi için veteriner hekiminize ba?vurunuz.

*Pire mücadelesi için gerekli uygulamalary yapynyz. Kedinizin tüyleri kötü görünüyorsa, çok dökülüyorsa bunun derin bir sa?lyk probleminden kaynaklanabilece?ini de unutmayynyz. Fyrçalama sa?lykly deri için gereklidir.

Tüy Yumaklary

*E?er bir kedi ölü tüylerin alynmasy için sürekli tüy bakymy görmez ise yalanma syrasynda bu tüylerin büyük bir kysmyny yutar ve böylece midesinde ve ba?yrsaklarynda tüy yuma?y olu?abilir. Tüy yumaklaryna kedilerde özellikle, uzun tüylü olanlarda çok syk rastlanmaktadyr. Tüyler birbirlerine dolanyp top ?eklini almaktadyr. Tüy yuma?y yuvarlak kesitli , uzun, kytykla?my? tüy birikimidir. Kediler zaman zaman bu yuma?y kusarak dy?ary atarlar. Bunun için ot yerler. Ayryca haftada bir kez verilecek bir çay ka?y?y zeytin ya? yuma?yn mideden atylmasyna yardymcy olabilir. E?er atamazlar ise midede bu tür yabancy cisimlerin varly?y gastrointestinal rahatsyzlyklara veya tykanmalara neden olmaktadyr. Yumaklar besinlerin mideden ba?yrsaklara geçi?ini engelleyebildi?i gibi kusma ve regurgitasyona neden olabilir. Ayryca konstipasyon da ?ekillenebilir.

*Tüy yumaklarynyn olu?umunu engellemek için kedinizin tüylerini syklykla fyrçalamalysynyz. Ayryca laksatif ve lubricant (kayganla?tyrycy) maddeler de kullanylabilir. Bu ürünler macun ?eklinde hazyrlanmy?lardyr. Kediniz bunlary mama gibi yiyebilir ya da ayaklaryna uygulanyrsa yalayarak da alabilir. Bu ürünlerin ödül ?eklinde hazyrlanmy? olanlary da mevcuttur. Bunlarda ya? ile beraber mineral maddeler de vardyr ve kediler bu ürünleri daha çok severler. Bazy mama firmalary tüy yuma?y olu?umunu azaltan özel mamalar hazyrlamy?lardyr.

Kedinin tyrnak bakymy nasyl yapylmalydyr ?...

*Bütün kedigiller familyasynda oldu?u gibi kedilerde içeriye çekebildikleri tyrnaklara sahiptirler. Bunlar son derce sivri silahlardyr. Dinlenme syrasynda tyrnaklar içeriye çekilir ve iyice korunur. Bu nedenle yürüme syrasynda yere temas etmezler ve a?ynmazlar. Kedilerin tyrna?yda insanlarynki gibi sürekli uzar. Kedi bunlary iyi tutmak zorundadyr. Bunlaryn çok uzun olmasyny engellemek için a?yndyrmak gerekir. E?er tyrnaklar çok uzarsa ve yuvalaryndan çykarsa kedinin yürümesine engel olur.

*Tyrnak kesme olayyna kediniz yavruyken aly?masyny sa?layyn. Yavru kedilerin tyrnaklary i?ne gibi sivri ve keskindir .Onlaryn uçlaryny kesmek ilerideki kesimler için iyi bir egzersiz olur. Genelde kediler tyrnak kesim olayyndan rahatsyz olur ve korkarlar. Yavruyken yapylan bu egzersizler birazda olsa onun aly?masyna neden olacaktyr.

*Tyrnak orta kysymda damar ve sinirler içeren canly doku ve onun ilerisinde ölü tyrnak dokusundan olu?maktadyr. Tyrnak kesilirken ölü dokunun kesilmesi gerekir e?er canly dokuyu da keserseniz kanamaya neden olursunuz. Beyaz tyrnakly kedilerde canly doku ve ölü doku synyry kolayca ayyrt edilir, fakat siyah tyrnakly kedilerde dikkatli davranmak gerekir. Bunun için kedinin aya?yna sykyca bastyrynyz ve tyrnaklaryn dy?aryya çykmasyny sa?layynyz sonra kuvetli bir tyrnak makasy ile canly tyrna?y kesmemeye gayret ederek geride 2-3 milim kalacak ?ekilde tyrna?y kesiniz.

*Tyrnak kesimi için özel olarak tasarlanmy? tyrnak makaslaryndan yararlanylyr. Ynsanlar için üretilen tyrnak makaslary bu i? için uygun de?ildir.

*Ylk kez tyrnak kesim i?inin nasyl yapyldy?yny Veteriner Hekiminizden ö?renebilirsiniz. Hiç bir zaman kanamaya neden olabilecek ?ekilde tyrnak kesmeyiniz .E?er tyrnak kanyyorsa o zaman pyhtyla?mayy sa?layan bir preparat kullanmalysynyz ,elinizde gümü? nitrat içeren ürün varsa kanamayy durdurmak için kullanabilirsiniz .E?er kanama durmuyorsa tüm patiyi bandaja alabilirsiniz. Bunda da sonuç alynamyyorsa veteriner hekiminize dany?ynyz.

*E?er tyrnak kesimi i?lemi için kendinize güvenmiyorsanyz o zaman bu i?i bir uzmana byrakynyz.

Kedinin kulak bakymy ve ilaç uygulamasy nasyl yapylmalydyr ? ...

*Kediler için çevrede geli?en olaylardan haberdar olmak için duymak çok önemlidir. Bazy hastalyklar kedinizin kula?yny ciddi ?ekilde etkileyebilir. Dolayysyyla kulaklaryn sürekli temiz tutulmasy gerekir. Kulak temizli?i bazen zorunludur. Kediniz bu tür i?lemleri sevmez. Sabyrly olunuz. Kedinize bu tür i?lemlere mümkün oldu?u kadar genç ya?ta aly?tyrynyz. Kulak kepçesini Kedinizin kula?yny Veteriner hekiminizin önerece?i bir solusyonla pamukla yava? olarak kula?y içten dy?a do?ru temizleyebilirsiniz. Bunun için ucu pamuklu kulak temizleme çöpleriyle kula?yn temizlenmesi etkili olabilir ancak bu çok dikkatli yapylmasy gereken bir i?lemdir. Çubu?un temizlemek için kullanylan ucunu asla kulak kanalyna sokmayynyz, sadece kula?yn gözle görünen kysymlaryny temizleyiniz. Aksi halde kanalyn yapysy kolaylykla zarar görebilir.

*Kulak hastalyklary, enfeksiyonlary ve travmalary çok syk rastlanan olaylardyr. Sa?lykly kulak akmaz ve normal bir kokusu vardyr. Kulak kanalyny kontrol ediniz kyrmyzylyk iltihap kötü koku akynty varsa veya dokunu?unuza tepki gösteriyorsa, ba?yny sürekli olarak bir tarafa yatyk pozisyonda dola?yyorsa Veteriner Hekiminize ba?vurunuz . Veteriner hekim muayeneden sonra kedinizin kula?yna ilaç uygulayabilir ve bu uygulamalara sizin evde devam etmenizi isteyebilir. Bu uygulamalary yapmak bazen zor olabilir. Bazy kediler, özellikle kulaklarynda a?ry hissedenler bu uygulamalara direnmektedirler. Kedinizin kula?yndaki bu problemin çözümü için sizin de mümkün oldu?unca dikkatli ve sabyrly olmanyz gerekir.

*Kulak kanalyny kontrol ediniz kyrmyzylyk iltihap kötü koku akynty varsa veya dokunu?unuza tepki gösteriyorsa, ba?yny sürekli olarak bir tarafa yatyk pozisyonda dola?yyorsa Veteriner Hekiminize ba?vurunuz .

Kulak içine ilaç uygulamasy nasyl yapylyr?

*Bu tip bir uygulama için bir yardymcyya ihtiyacynyz olacaktyr. Yardymcy hayvanynyzyn ön ayaklaryny gö?üs ve kafasyny tutarken ( gerekirse onu büyük bir havluya sarabilirsiniz.) e?er a?resif de?ilse bir yardymcynyz kedinizin ba?yny tuturun,

*Siz ilacy uygulayaca?ynyz kula?yn ucundan hafifçe tutunuz kula?y çok syky ve gergin tutmamaya dikkat edin. Kulakta enfeksiyon varsa mutlaka a?rysy olacaktyr. E?er siz kula?yny zorlarsanyz a?rydan dolayy size izin vermeyecektir . Onun için hafif dokunu?larla bu i?lemleri yapmalysynyz.

*Ylacy kulak kanalynyn dy?a açylan bölgesine Veteriner Hekiminizin önerdi?i miktarda koyunuz. Ylaç kulakla temas etti?i an kediniz buna tepki gösterebilir buna hazyrlykly olunuz.

*Ylacy damlattyktan sonra kulak kanalyna ve kanalyn dibine biraz masaj yapynyz ( bu i?lemi ba? ve i?aret parma?ynyzy kullanarak kulak kanalyny içine alyp masaj yapynyz) Böylece ilacyn kula?yn dip kysmyna do?ru kulak zaryna kadar da?ylmasyny sa?layabilirsiniz.

 

Kedinin göz bakymy ve ilaç uygulamasy nasyl yapylmalydyr ?...

*Hayvanynyzyn gözleri parlak ve y?yltyly olmaly ve göz bebe?inin etrafyndaki bölge beyaz olmalydyr. E?er kyrmyzy noktalar , a?yry gözya?y akyntysy, kyzaryklyk, gözünü sürekli kapaly tutma veya di?er normal dy?y durumlar varsa onu derhal Veteriner Hekiminize götürünüz.

*Göz akyntylary,çapaklar yslak bir pamuk ile kolayca temizlenebilir. Gözlerin çapaklanmasyna izin vermeyin düzenli olarak temizleyiniz. Temizleme i?lemi syrasynda göze a?yry basynç uygulamayyn , hafif maniplasyonlarla temizleyiniz. Kedinizin gözlerini herhangi bir akynty açysyndan kontrol etmelisiniz. Erken ya?larda birçok üst solunum yolu enfeksiyonu gözleri de etkilemektedir. E?er birden fazla kediniz var ise veya kediniz ev dy?yna çykyyor ise gözde yaralanmalar olabilir.

*Göz hastalyklary, enfeksiyonlary travmalary çok rastlanan olaylardyr. Veteriner Hekim muayenesinden sonra hayvanynyzyn gözüne ilaç uygulamanyzy isteye bilir. Bu uygulamalary yapmak zor olabilir ,özellikle gözde bir enfeksiyon varken a?ryda vardyr ve dokunmaya kar?y hassastyr.

Göze ilaç uygulamasy nasyl yapylmalydyr?

*Bu tip bir uygulama için bir yardymcyya ihtiyacynyz olacaktyr. Yardymcy hayvanynyzyn ön ayaklaryny gö?üs ve kafasyny tutturun ( gerekirse onu büyük bir havluya sarabilirsiniz.),

*Siz ba? ve i?aret parma?ynyzla ilacy uygulayaca?ynyz gözün alt göz kapa?yny tutup hafifçe dy?a do?ru çekiniz ve orada görece?iniz cep ?eklindeki bo?lu?a ilacy damlatynyz veya pomady içine sykynyz .

*Damlaly?yn ucunun göze temas etmemesi için dikkat edin .Çünkü ani bir refleks ile ba?yny hareket ettirdi?inde göze ciddi zarar vere bilirsiniz.

*Daha sonra göz kapa?yny serbest byrakyp alt ve üst göz kapa?yny ba? ve i?aret parma?ynyzy kullanarak 2-3 kez açyp kapatynyz hafif masaj yapyn böylece uygulady?ynyz ilaç gözün her tarafyna yayylmy? olacaktyr.

 

Akyl syrasyna göre köpe?im nerede olabilir...

KÖPEKLERDE IQ SIRALAMASI

*Amerika ve Kanada'da 200 çiftlik bazynda yapylan bir ara?tyrma sonucu köpek yrklary çaly?ma ve itaat zekasy yönünden syralamy?tyr.De?erlendirme yapylyrken itaat yary?malarynyn sonuçlary,e?itmen, üretici,hakem ve köpek sahiplerinin görü?ü alynmy?tyr.

*Bir uyary: de?i?ik köpek türlerinin zekasy ve ö?renme yetene?i bakymyndan büyük farklylyklar göstermektedir. Ancak pek çok bireysel farklyly?yn da bulundu?u unutulmamalydyr.

*Öte yandan zeka köpe?i e?iten ki?iye de ba?lydyr.Köpek e?itimi konusunda uzmansanyz, lQ seviyesi dü?ük bir köpe?i bile zeki bir hayvan haline getirebilirsiniz. Yyi e?iticiler her türlü köpek yrkyny e?itebilirler,ama yüksek bir çaly?ma ve itaat zekasyna sahip bir hayvanla çaly?yrsanyz,i?iniz çok kolayla?yr."

*Bu çaly?mada en göze çarpan noktalardan biri,belirli türlerde hemen hemen her hakemin benzer de?erlendirmeler göstermesiydi.Yani bazy türlerde belirgin ve gerçek farklylyklar vardy.Örne?in 199 hakemin 190'y Border Collie'yi en zeki on köpe?in arasynda syralamy?ty.

*Di?er türlerde de benzer sonuçlar görülüyordu.171 hakem Shetland Sheepdog'u en ba?arylar arasynda,169'u Kani?'i,167'si Alman Çoban Köpe?i ve Golden Retriever'i de en kolay e?itilebilir on köpek türü arasynda saydylar.En dü?ük çaly?ma ve itaat zekasyna sahip türlerin syralamasynda bukadar hem fikir de?illerdi,ama yine de de?erlendirmelerde büyük oranda benzerlikler vardy.199 hakemin 121'i Afgan Tazysyny,99'u Basenji'yi ve 81'ide Chow Chow'u ittat e?itimine en az uygun tür olarak saydy. A?a?ydaki tabloda 133 köpek türü, çaly?ma ve itaat zekasyna göre syralanmy?tyr.Syralama 1 den 79 a kadar gidiyor.Ayny syralamadaki köpeklerinsyra numarasy da e?ittir.

*Genel olarak koruma köpeklerinin en yüksek,av köpeklerinin ise en dü?ük puanlamayy aldyklary söylenebilir.

*Peki ya kyrma köpeklerin durumu nasyldy? Safkan köpekleri de?erlendiren hakemlerin i?i burada biraz daha zordu.Ancak burada da genel olarak ?öyle bir sonuç çykarylabilir.Köpek hangi türe dy? görünüm olarak daha çok benziyorsa çaly?ma ve itaat zekasy yönünden de daha çok o türün özelliklerini ta?yyacaktyr.

*Örne?in Beagle/Kani? kary?ymy bir köpek,dy? göörünümü olarak daha çok kani?e benziyorsa,zekasy yönünden de daha çok kani? gibi olacaktyr.

1-Border Collie
2-Poodle (cani?)
3-Alman Kurt (german shepherd)
4-Golden Retriewer
5-Dobermann
6-Shetland Sheep Dog
7-Labrador Retriewer
8-Papillon
9-Rottweiller
10-Avustralya Çoban Köpe?i

*1'den 10'a kadar olan syralamadaki köpek yrklary çaly?ma ve itaat zekasy yönünden en zeki olanlardyr.Bu türe ait ço?u köpek,yeni komutlary be? kez tekrarlandyktan sonra anladyklaryny belirtecek fazla tekrara gerek kalmadan bu yeni komutlary anymsayacaklardyr.

*Sahiplerininin verdi?i komutu % 95 veya daha yüksek oranda uyacaklardyr.Zekanyn bu boyutunda gerçekten de bir numaralar ve deneyimsiz e?iticilerle bile i?lerini iyi yapacaklardyr

11-Pemproke Welsh Corgi
12-Min.Scauntzer
13-English Springer Spaniel
14-Tervueren
15-Schipperke
16-Collie
17-Alman Kurtzzhaar
18-Flat Coated Retriever
English Cocker Spaniel
Orta Boy Snautzer
19-Brittany Spaniel
20-Cocker Spaniel
21-Weimaran
22-Malinois
23-Fino
24-Irysh Waterspaniel
25-Vizsla
26-Cardigan Welsh Corgi

*11'den 26'ya kadar olan syralamadakiler,mükemmel çaly?ma köpekleridir.Basit komutlaryn ö?renebilmesi için 5 ile 15 tekrar yeterli olacaktyr.

*Komutlara % 85 oranynda itaat edecekler,ancak biraz daha zor komutlarda köpe?in itaat etmesi zor sürebilir.Hemen hemen her e?itici,sabyrsyz ve deneyimsiz olsa bile,bu türün köpekleri ile iyi ba?arylar elde edilebilir.

27-Cheapeake Bay
Retriever Puli
Yorkshire Terrier.
28-Dev Snautzer
Portuguese Waterdog
29-Airdale Terrier
30-Border Terrier
Briard
31-Welsh Springer Spaniel
32-Manchester Terrier
33-Samoyed
34-Field Spaniel
Newfoundland
Avustralya Terrier
American Staffordshire Terrier
Gordon Setter
Bearded Collie
35-Cairn Terrier
Kerry Blue Terrier
Irysh Setter
36-Norveç Elkhound
37-Affenpinscher
Silky Terrier
Min. Pincher
English Setter
Firavun Köpe?i
Clymber Spaniel
38-Norwich Terrier
39-Dalmaçyaly

*27'den 39'a kadar olan syralamadaki köpek türleri,yakla?yk 15 tekrardan sonra komutu kavradyklaryny belli etseler de ,nispeten iyi bir performans elde etmek için yine de 15-20 tekrar gerekecektir.Genelde % 70 oranynda komuta itaat ederler,ama ço?u zaman komut ile tepki arasynda belirgin bir gecikme söz konusudur.

*Sahipleri ile aralaryndaki mesafe arttykça,komuta tepki gösterme oranlary dü?er,hatta bazen hiç itaat etmemeleri de mümkündür.Kararly olmayan ve deneyimsiz e?iticiler veya sabyrsyz ve kaba davrany?,bu köpeklerin performansyny büyük ölçüde etkiler.

40-Soft Coated Wheaten Terrier
Bedlington Terrier
41-Curly Coated Retriever
Irysh Wolfshound E
42-Kuvasz
43-Saluki
44-Cavalier King Charles Spaniel
Alman Drahthaar
Coonhound
American Water Spaniel
45-Sibirya Husky
English Toy Spaniel
46-Tibet Spaniel
English Foxhound
Otterhound
American Foxhound
Greyhound
47-West Highland White Terrier
48-Boxer
Danua ( great dane )
49-Daushaund Staffordshire Bull Terrier
50-Malamut
51-Whippet
Shar-Pai
Drathaar Foxterrier
52-Rhodesian Rigdback
53-Welsh Terrier
54-Boston Terrier
Akita-Inu

*40'dan 54'e kadar olan syralamadakiler,ortalama bir çaly?ma ve itaat zekasyna sahiptir.Ö?renme süresinde ancak 15-20 tekrardan sonra i?i kavramaya ba?larlar,ama do?ru dürüst bir performans için 25-40 tekrar gerekli olacaktyr.

*Bu köpeklere çaly?malary için gerekli zaman verilirse, ne yapmalary gerekti?ini de iyi bir ?ekilde hatyrlayacaklardyr.% 50 oranynda komuta itaat ederler,ama güvenirlili?i büyük oranda çaly?malaryn tekraryna ba?lydyr.Tepki göstermeleri de çok üzün süre alabilir.

*Bunun dy?ynda bu köpekler sahipleri ile olan mesafeden büyük ölçüde etkilenirler.Sahibi yakynda ise,köpe?in itaat etme olasyly?y daha yüksektir,mesafe arttykça köpe?in güvenirli?i git gide daha da az olur. E?itim performans kalitesini çok büyük bir ölçüde etkiler.

*Yyi e?iticiler,bu köpeklerin en ba?aryly türler gibi görünmesini sa?layabilir ama sabyrsyz veya beceriksizce davranan birisi,bu köpekleri düpedüz ziyan edebilir.

55-Skye Terrier
56-Norfolk Terrier
Sealyham Terrier
57-Mops
58-French Buldog
59-Griffon Burxellois
Maltes
60-English Rundoh
61-Chinese Creatested
62-Dandie Dinmont Terrier
Tibet Terrier
Lakeland Terrier.
63-Old English Sheepdog
64-Pyreneen Dog
65-Scotch Terrier
St.Bernard
66-Bullterrier
67-Chihuahua
68-Lahasa Apso
69-Bullmastiff

*55'den 69'a kadar olan syralamadaki köpek türlerinin çaly?ma ve itaat zekasyny ancak kysytly olarak de?erlendirebiliriz.Yeni bir komutu kavramak için en küçük bir kyvylcym için 25 tekrar do?ru dürüst bir performans elde etmek için ise 40-80 tekrar gerekebilir.Yine de yeni aly?kanlyklar pek kalycy olmayabilir.Sürekli çaly?ma için bu syk syk olanak verilmez ise,ö?rendiklerini unutmu? olabilirler.

*Ortalama düzeydeki bir e?itim sonucunda bu köpekler ancak % 30 oranynda itaat edeceklerdir.O zaman bile sahipleri yakynyndayken ba?ary gösterirler.Bu köpeklerin dikkati sanki hep ba?ka yerdedir ve keyifleri istedi?i zaman itaat ettiklerini dü?ünürsünüz.Bu köpeklerin sahipleri ço?u zaman ba?yrmak zorundadyr,çünkü köpek uzakta ise ço?u zaman hiç tepki almazlar.

*Ylk kez köpek sahibi olmak isteyen bir ki?i için bu köpekler hiç de uygun de?ildir.Deneyimli ve zamany bol olan,kesin ama ?efkatli bir ?ekilde köpekle çaly?an bir e?itici,bu köpeklerin güvenilir bir ?eklide itaat etmelerini sa?lamak için çok çaba göstermek zorundadyr.

70-Shih-Tzu
71-Basset
72-Mastiff
Beagle
73-Pekinese
74-Bloodhound
75-Barsoi
76-Chow-chow
77-Buldog
78-Basenji
79-Afgan Tazysy

*70'den 79'a kadar olanlar,en zor olarak de?erlendirilebilir.En dü?ük çaly?ma ve itaat zekasyny göstermektedirler.Temel itaat e?itiminde,kendilerinden ne beklendi?ine dair en ufak bir anlayy? elde edebilmeleri için 30-40 tekrara gereksinim duyarlar.

*Bu köpeklerde belirli oranda bir güvenirlik elde etmek için 100'ün üzerinde tekrary gerekti?i durumlar hiç de ola?andy?y de?ildir.Yine de köpeklerin performansy a?yr ve düzensizdir. Çaly?malar sürekli olarak yenilenmelidir,aksi takdirde her ?ey unutulur.
Ytaat orany % 25'in altyndadyr ve tepki göstermeleri de oldukça yava?tyr.Ortalama düzeydeki e?itici,türlerle çaly?maktan kysa sürede usanacaktyr,ama yetenekli e?iticiler bile bu köpeklerle çaly?tyklarynda kendi yetenekleri konusunda ?üpheye dü?ebilirler

 

 

Köpekteki kulak hastalyklarynyn kayna?y nelerdir ?...

*Köpeklerde kulak ile ilgili problemler kedilere oranla çok fazla görülür. Bunun nedeni kula?yn anatomik yapysynyn farklyly?ydyr. Kedilerde kysa ve düz olan kulak kanaly köpeklerde uzun ve dirsekli bir yapydadyr. Bu nedenle içten dy?a geçi? (kulak salgylarynyn aky?y) zor oldu?u gibi, pisi otu ve benzeri yabancy cisimlerin kanaldan geçmesi durumunda eri?ilmeside bir o kadar zor olmaktadyr.

*Köpeklerde görülen kulak hastalyklarynyn ba?ynda enfeksiyonlar gelir. Enfeksiyona neden olan etkenler çok çe?itlidir. Pisi otu ve benzeri yabancy cisimler, kene, uyuz gibi paraziter nedenler, bakteriler, allerjik nedenler, kulak salgysynyn dy?ary çyky?yna engel olan tümör ve papillomlar, kanalyn daralmasyna neden olan etkenler ve kanaly kaplayan tüyler gibi pek çok nedenle kulak enfeksiyonlary geli?ebilir.

*Enfeksiyon etkeni olan bakteriler kulak yolunda daima bulunur. Ancak bu bakterilerin enfeksiyona neden olmasy için uygun ortamy bulmalary gerekir. Bu durum ise kulakta ventilasyonun yetersiz olu?uyla do?rudan ilgilidir. Örne?in pisi otu, bu?day ba?aklary, kyymyk vb.yabancy cisimler kulak kanalynda öncelikle irkiltiye neden olur. Daha sonra olu?an ka?ynty, tahri? ve doku hasary kanalda yangysal olaylary ba?latyr. Yangyya ba?ly olarak olu?an döküntüler, kulak salgysy ve kirler yabancy cisimle birle?erek kanalyn tykanmasyna neden olur ki, bu kapaly ortam bakterilerin üremesine olanak verdi?inden enfeksiyonun ba?lamasy da oldukça kolayla?yr.

*Paraziter etkenler ve allerjik nedenler de yine kanalda tahri?, ka?ynty ve yangyya yol açarak kanalyn tykanmasyna ve dolayysyyla enfeksiyona sebep olurlar.

*Kulak kanalynda normal olarak bulunan bu bakteriler yanynda kanalda yerle?erek kulak enfeksiyonlaryna neden olan patojen bakteriler de vardyr. Bunlardan syk görülenleri Staphylococcus ve Pseudomonas türü bakterilerdir. Özellikle Pseudomonas aeruginosa türü bakteriler sadece özel bir grup antibiyotiye kar?y duyarly olup di?er medikal tedavilere direnç göstererek, nükseden kulak enfeksiyonlaryna neden olurlar. Bu enfeksiyonlar uzun süreli ve ilerleyici enfeksiyonlardyr. Tedavide gecikildi?inde orta kulak ve iç kula?a kadar yayylarak sa?yrlyk, denge bozukluklary ve yürüyü? bozukluklary gibi ciddi problemlere neden olabilir.

*Dy? kulak kanalynda patojen bakterilere ba?ly olmadan geli?en enfeksiyonun (otitis externa) yayylmasy ve orta kulakta enfeksiyonun (otitis media) ?ekillenmeside söz konusu olabilir. Enfeksiyonun ilerleyi?i syrasynda kulak zarynda da hasar ?ekillenebilece?i gibi buna ba?ly olarak i?itme kayby da görülebilir.

*Ayryca kulak kanalynda geli?en enfeksiyona ba?ly olarak, enfeksiyöz nitelikte olmayan bir çok kulak rahatsyzly?y da görülebilir. Örne?in enfeksiyon nedeniyle olu?an ka?ynty, ba?yn sürekli sallanmasyna, kula?yn sert yerlere sürülmesine buna ba?ly olarakta kulak kepçesinde ki kan damarlarynyn zarar görmesine ve hematom ?ekillenmesine de neden olabilir.

*Yine kulaktaki ka?yntyya ba?ly olarak kulak kepçesinde yaralanmalar ?ekillenebilir. Bazen ka?yntynyn ?iddetine ba?ly olarak geni? doku kayyply yaralar hatta ülserler dahi ?ekillenebilir. Özellikle uyuz gibi paraziter bir etkene ba?ly olarak görülen ka?yntylar ?iddetlidir. Bu nedenle ayaklary ile ka?ynma ihtiyacy duyarlar. Kulak derisinde etkene ba?ly olan hassasiyet ve geli?en dermatitis odaklary bu tyrnak darbeleriyle kolayca kanayan açyk yaralar haline dönü?ebilir.

*Bazy kulak hastalyklarynda görülen en spesifik belirti ( örne?in kula?a pisi otu kaçmasy ) ba?yn hasta kulak tarafyna do?ru e?ik tutulmasydyr. Ba?yn sürekli sallanmasy ve ka?yntyda bir okadar spesifik bulgulardyr. Ancak bu belirtiler tüm kulak hastalyklarynda görülmez. Örne?in otitis media'nyn geli?ti?i durumlarda ka?ynty de?il a?ry spesifiktir ve kula?yna dokunulmasyny istemez.

*Orta kulakta ?ekillenen iltihaplanmalar özellikle de uzun süren kronik durumlar iç kula?yn ve dolayysy ile denge ile ilgili merkezin etkilenmesine neden olabilece?inden önem ta?yr. Denge merkezinin etkilendi?i durumlarda köpeklerde görülen belirtiler, sinirsel kökenli bulgulara benzer. Sallantyly ve dengesiz yürüme, boyunun e?ri tutulmasy, nystagmus gibi belirtiler yanynda yüz sinirlerinde kontrolsüzlük ve sa?yrlyk gibi belirtilerde görülebilir.

*Kulak hastalyklary özellikle Cocker gibi uzun kulakly köpeklerde bir yrk hastaly?y olarak görülebilir. Bazy yrklarda kulak kanalynyn ventilasyon yetersizli?i dy?ynda kulak hastalyklaryna yatkynlykta söz konusu olabilir. Örne?in Golden retriever, dalmatian, ingiliz buldog yrky köpeklerde allerjik bünyelerine ba?ly olarak dy? kulak yolu yangylary daha syk görülür.

*Kulak hastalyklarynyn özellikle yatkynly?y olan yrklarda koruyucu önlemlerini almak gerekir. Bu amaçla haftada bir kulak temizli?ini yapmak, kulak yolunda biriken kirleri ve uzamy? tüyleri almak faydalydyr. Böylece kulak yolunda gerekli ventilasyon sa?lanaca?yndan enfeksiyon olu?umu da büyük ölçüde önlenmi? olacaktyr.

*Kulak hastalyklarynyn tedavisi ço?unlukla semptomatiktir. Ancak tedavide genel amaç kulak kanalynyn temiz ve açyk tutulmasydyr. Bu da rutin olarak yapylan kulak temizlikleri ile sa?lanylabilir. Bu temizli?in veteriner hekim tarafyndan yapylmasy gerekir. Çünkü kula?yn dirsekli yapysy iç bölümlere ula?ylmasyna izin vermeyece?inden evde yapylan temizlikler daha yüzeysel olacaktyr.

*Enfeksiyon oda?y tamamen tedavi edilmedi?i sürece enfeksiyon sürekli nüksederek yayylaca?yndan daha ciddi sorunlara yol açabilir. Enfeksiyonun orta veya iç kula?a yayyldy?y durumlarda medikal tedavilerle sonuç almak bazen imkansyzla?abilir. Böyle bir durumda operatif olarak kulak kanalynyn açylmasy gerekebililece?i gibi bazy durumlarda kanalyn tamamen çykarylmasy da gerekebilir.

*Y?itme ve denge gibi önemli bir i?levi olan kulak, enfeksiyonlara kar?y duyarly oldu?undan ve nükseler nedeniyle uzun süreli tedaviler gerekebilece?inden erken müdahale ve koruyucu temizlikler kulak hastalyklarynda büyük önem ta?yr.

 

Kedi ve köpekler neden ot yer ?...

*Kedi ve  köpekler ot yiyerek beslenen yani otcul hayvanlardan de?ildir. Oysa bir çok kedi ve köpek sahibi kedi ve köpe?inin ot yedi?ini görmü?tür.

*Ço?u zaman köpek veya kedi ot yedi?i zaman kusar, buda ot yedi?i için mi kusar, yoksa kusaca?y zaman my ot yer sorusunu beraberinde getirir.

*Ancak kedi ve köpekler özellikle kediler sürekli kendilerini yalayan ve temizli?ini bu ?ekilde yapan hayvanlardandyr.Ayryca vücutta bulunan dy? parazitleride patilerinin yanynda di?leriyle uzakla?tyrmaya çaly?malary da tüy yutmalaryna neden olmaktadyr. Yedikleri otun içerisin de bulunan selüloz sayesinde yutulan tüyler yumu?atylarak kusma yoluyla dy?ary çykarylabilmektedir.
Tam ve dengeli besin alamayan kedi ve köpeklerin de ot yedi?i az da olsa görülmektedir. Böyle bir sorun ya?andy?ynda besinlerine yapylan takviyeler, ö?ün saatlerinin ve miktarlarynyn ayarlanmasy ile bu sorunu gidermek mümkün olabilir.

*Kysaca özetlenirse köpek ve kedilerin ot yemesi gayet do?al bir davrany? biçimidir. Ancak evde bulunan bazy bitkiler ve çiçekler hayvanlar için zehirli olabilir.Bu konuda çok dikkatli olunmalydyr. Bu nedenle bahçeye ve soka?a çykamayan kedilerin yemesi için hazyr satylan ekilebilir, paketler içinde ürünler de bulunmaktadyr.


Köpe?inize oyuncak seçerken nelere dikkat etmelisiniz...

*Oyun bir köpe?in sosyalle?mesi ve e?itiminde önemli bir rol oynar. Son yyllarda konunun önemi ve bir köpe?in sosyalle?mesinde oyunun rolü daha fazla ön plana çykmy?tyr. Bu nedenle e?itmenler tarafyndan daha fazla önem gören, insanlar ve köpekler için eglenceli bir spor olarak tanymlanan “Agility” popülarite kazanmy?tyr. Ancak günlük ya?am ?artlary pek çok ki?i için zamansyzlyk problemini getirmekte ve oyuncak zorunlu hale gelmektedir. Yster yavru ister se ya?ly olsun bir köpe?in enerjisini harcayabilmesi için de olsa oyuna ihtiyacy vardyr. Ancak oyun ve oyuncaklar iyi bir e?itim aracy oldu?undan özellikle yavru döneminde daha fazla önem ta?ymaktadyr.

*Bu nedenle oyuncak seçiminde bazy detaylara dikkat edilmelidir. Do?al olarak bu seçim syrasynda yavru veya yeti?kin köpe?inizin tercihi çok daha önemlidir. Bunu anlayabilmek için köpe?inizin mizacyny bilmeli ve hangi tür oyuncaklarla daha fazla zaman geçirdi?ine dikkat etmeniz gereklidir.

*Köpe?iniz bir oyuncak ile oynarken neler yapyyor, onu ysyryp byrakyyormu, parçalayarak veya yyrtarak my oynuyor yoksa onu saklamayy my tercih ediyor. E?er köpe?iniz parçalayarak ve yyrtarak oynamayy seviyorsa tercihiniz sert kauçuk oyuncaklar, kauçuk top veya kemikler gibi dayanykly malzemeden üretilmi? bir oyuncak olmalydyr. E?er ysyryp byrakyyor ve parçalamyyor ise sesli veya sessiz lateks oyuncaklary ve pelu? oyuncaklary tercih edebilirsiniz.

*Ylgisini çeken oyuncaklary seçti?iniz taktirde oyun oynama ve dolayysy ile enerjisini harcama süresi artacaktyr.

*E?er onunla geçirecek vaktiniz varsa tut-getir komutlaryny ö?retebilece?iniz frizbi, top veya sopa ?eklinde oyuncaklar seçerek birlikte aktif enerji harcamasyny ve bu syrada ö?renmesini de sa?layabilirsiniz. Özellikle di? de?i?im döneminde köpe?inizin artan kemirme ihtiyacyny kar?ylayabilecek dayanykly oyuncaklary tercih etmelisiniz.

*Ne tür bir oyuncak seçece?inize karar verdi?iniz taktirde dikkat etmeniz gereken bir di?er konuda oyunca?yn boyutudur. Çünkü özellikle henüz yavru olan köpe?inizin bo?ulma tehlikesi ya?amamasy için yutamayaca?y büyüklükte bir oyuncak olmasyna dikkat etmelisiniz. Aksi taktirde kolaylykla parçalanabilen oyuncaklar veya rahatça yutabilece?i büyüklükteki oyuncaklar ciddi anlamda risk yaratabilirler.

*Her zaman için köpe?inizin oyuncaklarynyn sayysyny bilmeniz bu tür bir risk ya?ama olasyly?ynda hyzly davranabilmeniz için önem ta?yr. Kaybolan bir oyuncak veya parçasy eksik bir oyuncak buldu?unuzda onu gözlem altynda tutarak hareketlerinde bir farklylyk olup olmady?yny takip etmelisiniz. Durgunluk, i?tahsyzlyk veya kusma gibi normalin dy?ynda geli?en bir durum söz konusu oldu?u taktirde vakit geçirmeden veteriner hekiminizden yardym almalysynyz. Yutulan bir parça veya oyuncak bo?ulma riski yaratmamy? olsada sindirim sisteminde tykanma riski yaratabilece?inden uygun müdahalenin vakit geçirilmeden yapylmasy gerekir. Bu durumun hayati risk yaratabilece?i gözardy edilmemelidir.

Juen Pet Bilgi Portaly

 

Hangi gydalar köpe?im için zararlydyr....

*Ynsanlaryn ve birçok hayvan türünün yemesinde sakynca olmayan pekçok gyda maddesi köpekler için tehlike yaratabilmektedir.

*Bunun nedeni ; köpeklerin farkly metabolizmaya sahip olmalarydyr. Bu gydalardan bazylary sadece hafif sindirim problemleri yaparken, bazylary da ciddi rahatsyzlyklara ve hatta ölüme sebep olabilmektedir. Köpekler kemik yer , kediler de süt içer genellemesi günümüz bilgileri y?y?y altynda çok da do?ru olmamaktadyr... Özellikle a?a?yda belirtilen gyda maddelerinin köpeklere verilmemesi ve eri?emeyecekleri yerlerde saklanmalary son derece önemlidir.

Hayvan Kemikleri(Tavuk,kuzu..vb) ve Balyk Kylçy?y ; Sindirim sisteminde tykanma ve yyrtylmalara sebep olabilir.Bu tykanyklyk ve yyrtylmalar köpe?inizin sürekli kusmasyna , enfeksiyonlara açyk hale gelmesine,?iddetli kanamalara ve hyzly bir ?ekilde ölümüne sebep olabilir.

Çikolata, Kahve, Çay ve Kafeinli Maddeler ; Çikolata sadece ?eker içerdi?i için köpeklere zararly zannedilmektedir . Aslynda zararly olmasynyn asyl önemli nedeni içerdi?i birtakym maddelerdir. Çikolata Kalp-damar ve sinir sistemini etkileyen kafein, theobromine ve theophylline içermektedir. Bu maddeler merkezi sinir sistemini uyararak kalp atym sayysynda arty?a neden olurlar (ta?ikardi). Theobromine ve kafeinin öldürücü dozu 100-200 mg/kg olarak belirlenmi?tir. Hafif ve orta dereceli belirtiler yanysyra felçler ve ölümle sonuçlanan vakalar mevcuttur. Yçerdi?i maddeler plasentayy geçti?i için anne karnyndaki yavruyu ve süte geçti?i için annelerini emen yavrulary da ayny oranda etkilemektedir.Bu sonuçlara maruz kalmamak için lütfen ödül olarak köpe?inize çikolata de?il onun için üretilmi? ödül tabletlerini veya bisküvileri - krakerleri veriniz..Ödül vermek isterken istemeden yanly? sonuçlara neden olabilirsiniz.

Kedi Mamasy ; Köpe?inize kedi mamasy verdi?inizde , ihtiyacyndan fazla ya? ve protein almasyna sebep olabilir ve almasy gereken bazy aminoasitleri de almasyna engel olabilirsiniz . Bu da bir çok sistemik bozukluklara neden olabilir.Yüksek kolesterol typky insanlarda oldu?u gibi köpe?inizde de kalp damar sisteminde tykanyklyk yaratabilir ,ayryca yüksek tansiyon , böbreklerde ve gözlerde hasarlar da geli?ebilir. Karaci?er ya?lanabilir ve daha bir çok organda istenmeyen etkiler ortaya çykabilir.Ayny ?ekilde kedilere de köpek mamasy vermemelisiniz.

Bebek Mamasy ; Köpekler için toksik olan so?an tozu içerebilirler.Bu da köpeklerde kansyzly?a neden olabilir.

Hayvansal ya? parçalary ; Özellikle yemek yedi?imizde sofradan artan parçalar daima köpe?imizin taba?yna konur , o da bizimle ayny gydalary yemelidir dü?üncesi vardyr hep ; ama nedense onun payyna daima bizden artanlar, tavu?un derisi , kuzunun sakatatlary ve özellikle de yiyemedi?imiz ya?ly parçalary dü?er...Köpekler etçil canlylar olarak bilinirler ve bu yüzden her türlü et ve benzeri ürünü yiyebileceklerini dü?ünürüz..Evet yerler ama ertesi sabah ?iddetli bulanty ba?lady?ynda , kusma ba?lady?ynda sebebini anlayamady?ymyz bir ?ekilde onun pankreasyny bozmu? oldu?umuzu bilmeden Veteriner hekimimize ko?aryz ve akut pankreatit nedeniyle aniden ölümüne neden oldu?umuzda nerede yanly? yapmy? olabilece?imizi dü?ünürüz...

*Kurban Bayramynda özellikle dikkat etmemiz gereken iki önemli konu vardyr. Birincisi kesilen Kurbanyn artan ya?laryny , sakatatlaryny ve yenmeyen tüm kalyntylaryny son derece dikkatli bir ?ekilde derine gömmeli ya da varsa e?er toplayan kurulu?lara vermeliyiz ki köpe?iniz ya da sokakta ya?ayan di?er köpek dostlarynyz bu artan kysymlary gömüldükleri yerden kazarak çykartmasyn ve yiyerek akut pankreatit nedeniyle hayatlaryny kaybetmesinler . Ykinci önemli konu ise evde verdi?iniz ziyafet sonrasy bol miktardaki yenmeyen ya?ly hayvansal gydalary kendi ellerinizle köpe?inizin taba?yna koymamanyz ve ona ziyafet çektirmek isterken hastalanmasyna neden olmamanyzdyr...Taba?yna konan onun için özel olarak hazyrlanmy? , doktor tavsiyesiyle almy? oldu?unuz kuru mama olmalydyr.Bu onun için en sa?lykly ve en güvenli ziyafet ?eklidir bunu asla unutmayynyz...

Süt ve Süt Ürünleri ; Bazy köpek ve kediler yeterli miktarlarda lactase enzimine sahip olmayabilirler. Bu enzim sütün içindeki “lactose” adly maddenin parçalanmasyny ve sindirilmesini sa?layan enzimdir. Bu enzimin yetersizli?i gaz , hazymsyzlyk ve ishalle sonuçlanabilir..Yshal sonucu bozulan sindirim sistemi düzeni bir çok bakterinin saldyryya geçmesine ve kedi ya da köpe?imizin hastaly?ynyn ?iddetlenmesine sebep olabilir.Laktozsuz süt belki bu konuda bir seçenek olabilir.

Ci?er(Karaci?er) ; Fazla miktarda karaci?er A vitamini zehirlenmesine sebep olup kas ve iskelet sisteminde istenmeyen etkilere neden olabilir (kemiklerde kyrylmalar vs.)

Küflü ve Bozuk Gydalar,Çöpler ; Yçerdikleri yüksek orandaki toksin nedeniyle ?iddetli kusma ve ishalle ba?layan ve sonunda bir çok organda hasara sebep olabilen ciddi hastalyklara neden olabilirler.

So?an ve Sarmysak ; Çi? , pi?mi? ya da toz fark etmez tüm so?an ve sarmysak ürünleri içerdikleri sulfoxide’ler ve disulfide’ler nedeniyle toksiktirler . Kyrmyzy kan hücrelerinde yykymlanmaya ve sonuç olarak da anemiye yani kansyzly?a neden olurlar..Kediler maalesef bu konuda köpeklerden daha hassastyrlar ve daha fazla etkilenirler.

Çi? Yumurta ; “Avidin” olarak adlandyrylan bir enzim içerir ve bu enzim Köpeklerde Biotin (B7 vitamini-Vitamin H)’nin vücutta yararlanymyny azaltyr.Sonuç olarak deri ve tüy problemlerinin ortaya çykmasyna sebep olur.Ayryca içerdi?i bazy bakteriler nedeniyle çi? yumurta yenmesi son derece tehlikeli sonuçlar do?urabilir.Yumurta bazen yüksek oranda salmonella içerebilmektedir ve zehirlenme belirtileri ortaya çykabilmektedir.

Çi? Balyk ; Tiamin ( B1 Vitamini) eksikli?i sonucu i?tahsyzly?a ,epilepsiye ve çok ciddi boyutlarda oldu?u taktirde ise ölüme sebebiyet verebilir.Çi? baly?yn devamly verilmesi durumunda Tiamin yetersizli?i daha syk gözlenir.

Tuz ; Çok büyük miktarlarda alyndy?ynda vücutta elektrolit dengesizli?i ortaya çykabilir. Hipertansiyonu olan hastalarda sürekli alynan tuzlu gydalar kalp ve böbrek hastalyklary konusunda ölümcül sorunlara neden olabilir.

?ekerli Gydalar ; Obezite, di? hastalyklary ve muhtemel ?eker hastaly?yna(Diyabet) sebep olurlar. Diyabet sonucu vucudun bir çok organynda hasar söz konusu olabilir.Bunlardan biri de gözlerde geli?en körlüktür.

Salam-Sosis: Bol miktarda içerdikleri baharatlar nedeniyle özellikle yavru köpeklerde kusma ve ishale neden olabilmektedirler.Ayryca koruyucu olarak içerisinde baryndyrdyklary sodyum nitrat ve sodyum nitrit ..vb maddeler kanserojen özelli?i ta?ydy?yndan köpek ve kedilere verilmemelidirler.

Patates ve domates saplary-yapraklary ; Yçerdikleri oxalate’lar sindirim, sinir ve üriner sistemde hasara neden olabilir .Bu daha çok çiftlik hayvanlary için tehlike arz etmektedir.

Yemek artyklary ; Dengeli bir besin kayna?y olmady?y için, köpe?inizin günlük gydasynyn %10’unu geçmemelidir.Artyk hayvansal ya?lar kesinlikle verilmemelidir.Etlerin ya?lary ayrylmaly ve kemikler kesinlikle verilmemelidir.

Tütün ; Yçerdi?i Nikotin ile sindirim sistemi ve sinir sistemini oldukça ciddi etkiler. Hyzly kalp aty?y, bayylma ve ölümle sonuçlanabilen ciddi etkileri vardyr.

Turunçgiller ; Turunçgillerden çykarylan ya?lar bulanty ve kusmaya neden olabilir.Bol miktarda C vitamini içerdi?i dü?ünülerek ky? aylarynda köpe?imizle portakal ve mandalinamyzy payla?ty?ymyzda bunu hatyrlamaly ve hastalyklara kar?y dirençli olmasyny sa?lamaya çaly?yrken onun hastalanmasyna neden olmamaya özen göstermeliyiz.

Üzüm ve Kuru Üzüm ; Böbreklerde yykyma neden oldu?u dü?ünülen bir toksin içerdi?i tespit edilmi?tir.Fazla miktarda yenmesi sakyncaly olabilir.

Alkollü içeçekler ; Az bir miktary bile Yntoksikasyon(zehirlenme), koma, ve ölüme sebep olabilir.

*Ço?u zaman duyaryz ; hayvansever dostlarymyz ve biz hekimlerin hasta sahipleri aralarynda konu?urlarken hep ?unu söylerler “Köpe?im ben ne yiyiyorsam onu yer”.Bu dü?ünce tarzyny yava? yava? yeni bilgilere ve yeni dü?üncelere byrakmalyyyz...Köpe?iniz siz ne yerse onu de?il sadece onun için uygun olan gyda maddelerini yemeli... Köpe?inizin ya?yna,yrkyna,cinsiyetine,kilosuna, risk altynda oldu?u hastaly?a ve geçirdi?i operasyon varsa ona uygun Veteriner Hekiminizin tavsiye etti?i bir mamayy tercih etmelisiniz.
*Örne?in ; köpe?iniz iri yrk (Sivas Kangal,Boxer,Rotweiler,Labrador Retriver,Golden Retriver,German Shephard ... vb) ise ve onu ev yeme?i ile besliyorsanyz kemik geli?imi için ihtiyacy olan bir kaç maddeyi veremiyorsunuz demektir. Ev yeme?i verdi?inizde kalsiyum vermem gerekir diye dü?ündü?ünüzde kemiklerin geli?imini hyzlandyrarak kalça çyky?y riskini arttyrdy?ynyzy da bilmelisiniz.Kemiklerde üremeler ve ilerleyen ya?ynda böbreklerinde ta?lar ya da damarlarynda kireçlenmeler belki de geli?sin diye düzensiz verdi?iniz kalsiyumdandyr kim bilir.?

*Köpe?inizin a?zyndan kötü kokular geliyor ve siz bunun çaresini aryyorsunuz belki kuru mama vermi? olsaydynyz a?zyny saran tartarlardan çoktan kurtulmu? olacaktynyz.A?yz ve di? eti yangysy nedeniyle bozulan i?tahy yeniden eski halini alacak ve a?yz içinde üreyen mikroorganizmalar köpe?inizin kalp kapakçyklaryny yada böbreklerini de hasara u?ratmayacakty.

*Köpe?inizin gittikçe ?i?manlamasy ,obezite ve ?eker hastasy olmasy belki de onun için hazyrlady?ynyz makarnaly pilavly özel kary?ymdan kaynaklanyyor.Sadece ?ekerin de?il vücuda alynan karbonhidratlaryn da vücutta ?ekere dönü?ebildi?i ve Diyabet riskini arttyrdy?yny unutmamalysynyz.

*“Hangi Gydalar Köpe?im Yçin Tehlikeli Olabilir?” sorusunu bir kez daha kendi kendinize sorunuz ve en kysa zamanda Veteriner Hekiminizle irtibata geçip onun için en iyi olanyn ne oldu?u konusunu bir de hekiminize dany?ynyz...

 

Sokak kedisini ev ya?amyna aly?tyrabilirmiyiz....

*Pek çok kedi sahibinin kar?yla?ty?y sorunlardan biri, do?aya çykmaya aly?yk bir kediyi ev ya?amyna adapte etmektir. Günlük ya?amymyzda kedi sahipleri ta?ynma, paraziter nedenler veya dy?aryda ya?anabilecek risklerin artmasy gibi pek çok nedenle kedisinin dy?aryya çykmasyny arzu etmemektedir.

*Ancak kediniz, günün belirli saatlerinde dy?ary çykmaya aly?yksa bu de?i?ikli?i kabullenmesi oldukça zor olacaktyr. Kurallaryn de?i?mesini yadyrgayacak ve bu de?i?ime adaptasyonu zaman alacaktyr. Bu nedenle bu zorlu süreçte ona destek olmaly, hayatyny kolayla?tyracak ortamlar yaratmalysynyz. Bu amaçla yapaca?ynyz de?i?imlerde ba?ary sa?layabilmeniz için bir kedi gibi dü?ünebilmelisiniz.

*Öncelikle, evinizi dikkatlice gözden geçirmeli ve kedinizin baky? açysyyla de?erlendirmeye çaly?malysynyz. Dy?aryda e?lenceli, hareketli bir ya?antysy oldu?unu, avlandy?yny, böcekleri izledi?ini, a?açlary tyrmalady?yny ve güne?e serilip uyudu?unu dü?ündü?ünüzde ev ya?antysyna geçi?in onun için ne kadar güç olaca?yny tahmin edebilirsiniz. Bu a?amada yapaca?ynyz de?i?ikliklerin onun ihtiyaçlary do?rultusunda olmasyna özen gösterdi?iniz taktirde uyum sürecinin kysalmasyny sa?layabilirsiniz.

*Kediler do?al ya?amda pek çok ihtiyacyny giderebilirler. Do?a onlara en güzel tyrmalama objelerini sunar. En zevk aldyklary eylem olan tyrmanma hem gerinme ve esneme ihtiyaçlaryny, hem de tyrnaklarynyn do?al olarak törpülenmesini sa?lar. Kedinizi ev ya?amyna geçirdi?inizde ilk dikkat etmeniz gereken konulardan biri bu olmalydyr.

*Kedinizin nasyl bir objeyi tyrmalady?yny izleme ?ansynyz varsa bunu evde taklit etmeniz kolaylyk sa?layacaktyr. Örne?in uzun ve dik a?aç gövdelerini mi, yoksa yatay objeleri mi tyrmalady?yny tespit ederek, tyrmalama kütü?ünü buna uygun olarak yerle?tirebilirsiniz.

*E?er kediniz a?aç dallaryna çykyp oradan etrafy seyretmeyi seviyorsa, pencere önüne yerle?tirece?iniz bir kedi a?acy i?inizi kolayla?tyracaktyr. Bu sayede dy?arydaki ku?lary izleyebilece?i gibi güne?li saatlarde uyumak için de burayy kullanabilir. Kedi a?açlarynyn iki farkly tyrmalama postu olan ve farkly iki yükseklikte platformu bulunanlary tercih etmeniz sizin için daha avantajly olacaktyr.

*Dy?aryda ya?ayan bir kedinin çevresi limitsiz av ve dinamik bir çevrenin di?er olanaklaryyla doludur. Bu nedenle eve alynan bir kedi, kendini tutsaklyk altynda hissedebilir. Düzenli bir program dahilinde interaktif oyun saatleri uygulayarak kedinize hem egzersiz ve e?lence yaratmy? olursunuz, hem de istenmeyen tahrip edici davrany?laryn önüne geçme ?ansynyz olur. Çünkü, dy?aryda bütün gün hareketli olan bir kedinin birden bire saatlerini cam önünde uyuyarak geçiren bir kediye dönü?mesini beklemek haksyzlyk olur. Onunla interaktif oyunlar oynayamady?ynyz veya i?te oldu?unuz zamanlarda radyoyu kysyk sesle açabilir veya oyalanmasy için aktivite oyuncaklaryny çevrede byrakabilirsiniz. Dy?aryda devamly de?i?ken ve hareketli bir çevreye aly?my? olan kediniz, içi ödül dolu bir oyunca?yn aniden ortaya çykmasyndan mutluluk duyacaktyr. Ayryca içine girip oynayabilece?i bir ka?yt torba veya kutu da oldukça ho?una gidecektir.

*Kedinizi eve aly?tyrma sürecinde ya?ayabilece?iniz önemli sorunlardan biri dy?ary çykma iste?idir. Önce kapynyn önünde durup uzun uzun miyavlama ve pe?inizde dola?makla ba?layacak, sizden umudunu kesince evden çykmanyn yollaryny aramaya çaly?acaktyr. Kapyyy tyrmalamak ve halyyy kazmaya çaly?mak bu çabalaryn ba?ynda gelir. Akylly kediler ba?arysyzly?yn ardyndan olayy kabullenmi? görünür, ancak kapy açyldy?y an dy?ary fyrlamak için fyrsat kollar. Bu durumu bir arkada?ynyzdan yardym alarak çözümleyebilirsiniz. Kapyyy kedinizin kaçamayaca?y kadar aralyk byrakyn, dy?aryda bir arkada?ynyz dursun ve kediniz çykmaya çaly?ty?ynda farkettirmeden aralyktan su püskürtsün. Bu durumda kediniz kapydan çykmaya çaly?ty?ynda yslanmaktan ho?lanmayacak ve bu kötü deneyimden kapyyy sorumlu tuttu?u için bir süre sonra davrany?yndan vazgeçecektir. Su püskürtürken kedinizin yüzü de?il, patileri hedeflenmelidir. Ayryca dy?ary kaçma iste?inin hormonal ihtiyaçlardan kaynaklanmasy gibi bir durumda söz konu olabilece?inden, kysyrla?tyrma operasyonu yaptyrarak bu konuyu çözümleyebilirsiniz.

*Kediniz bütün ihtiyaçlaryny dy?aryda gördü?ü için tuvalet kabyna aly?yk de?ilse bu aly?kanly?y edinene kadar onu synyrly bir bölgede tutmanyz gerekebilir. Tuvalet kabyny seçerken açyk ve geni? bir kap ve ince taneli kum olmasyna dikkat etmelisiniz. Ayryca kum kabyna ve kumuna adapte oluncaya kadar aly?yk oldu?u bahçe topra?yndan bir miktar kum kabyna koyarak daha sonrada yava? yava? miktaryny azaltarak veya aly?tyrycy çi? damlalaryndan kullanarak kumuna aly?masyny kolayla?tyrabilirsiniz.

*Ev ortamynda kedinizin bir süre mutsuz olabilece?ini ve bu dönemde i?tahsyzlyk ve keyifsizlik gibi bazy olumsuzluklar da ya?anabilece?ini unutmamalysynyz. Ancak kysa sürede ev içinde de ihtiyaçlarynyn kar?ylandy?yny gören kediniz yine eski ne?esine kavu?acaktyr.

Juen Pet Bilgi Portaly

Kedilerde aspirin zehirlenmesi...

*Aspirin; etken maddesi asetil salisilik asit ; analjezik, antienflamatuar, antipiretik ilaçlar içinde en fazla kullanylan en etkin ve en ucuz olanydyr.

*Ancak özellikle tedavi dozunu a?an miktarlarda alyndy?ynda kedilerde, köpeklere oranla zehirlenme olaylaryna daha çok rastlanylyr.  Orta ve hafif doz a?ymlarynda sadece klinik belirtiler gözlenmesine kar?yn yüksek doz a?ymlarynda ölümle sonuçlanabilen bir toksititeye sahiptir. Ylacyn kedilerdeki biyolojik yary ömrinün uzun olmasy nedeniyle; köpeklere oranla 10 kez daha toksik etkiye sahiptir.

*Ylacyn terapötik dozu kedilerde oral yolla 100-300 mg köpeklerde ise günde iki kez 300-1000 mg arasyndadyr.

Geli?imi nasyldyr?

*Kedilerde aspirinin plazmada konsantrosyonunun yüksek düzeylere ula?masy ve yary ömrünün daha uzun olmasy zehirlili?ini daha çok artyrmaktadyr.

*Salisilik asit kanyn pyhtyla?ma süresi üzerinde etkin rol oynar ve pyhtyla?ma süresini uzatyr. Bu nedenle serum protein miktarynyn arty?y yanynda kanda karbondioksit miktarynda da artmaya neden olarak vücut fonksiyonlarynda aksamalara neden olmaktadyr.

Klinik belirtileri nelerdir?

*Hafif zehirlenmeler olarak tanymlanabilecek durumlarda ilk gözlenen klinik belirti bulanty ve kusmadyr. Ayryca solunumun sayysynda arty?, beden ysysynda yükselme ( aspirinin ate? dü?ürücü etkisi olmasyna ra?men ) dehidrasyon, kordinasyon bozuklu?u ve dengesizlik görülebilir. Ylerleyen durumlarda kordinasyon bozukluklary belirginle?ir ve ataksi görülebilir. Hayvanlar dengesini koruyamaz ve yere dü?erler.

*Daha a?yr zehirlenme olaylarynda kusma, hiperemi, dehidrasyon ilk gözlenen belirtilerdir. Solunum yetmezli?i, solunum havasynyn aseton kokmasy , kaslarda titremeler ve solunum güçlükleri belirginle?tikçe koma hali geli?ebilir ve kysa sürede ölüm ?ekillenebilir.

Tany ?

*Anamnez, klinik bulgular, ayryca kan ve idrar muayenelerinden elde edilen bulgulara göre kesin tany konabilir. Ydrarda bilirubin vardyr. Kanyn pyhtyla?ma süresi uzar, total serum protein miktary artmy?tyr. Lökosit sayysynda ve kanyn pH’synda dü?me ve CO2 düzeyinde artma gözlemlenir. Kan serumunda potasyum miktary azalmy?tyr. Kesin tany için, kanda salisilat düzeyi sapanmalydyr.

Tedavi ?

*Midenin bo?altylmasy amacyyla kusturucu ilaçlar, mide lavajy için de karbon medisinal gibi ilaçlar kullanylabilir. Ayryca %0.1’lik Potasyum permanganat ile mide yykanabilir. Dedehidrasyona kar?y parentaral syvy sa?altymy uygulanyr. Ayryca ürinasyonu arttyrmak ve salisilatlaryn eliminasyonunu hyzlandyrmak için parentaral diüretikler uygulanyr. (Lasix)

*Ayryca Aspirin; kapillar damarlarda kanamayy kontrol eden plazma faktörünü deprese ederek kanama süresini uzatty?yndan, hayvana K vitamini enjeksiyonlary yapylma?ydyr.

Sonuç ?

*Kedilerde toksik etkisi belirgin olan aspirinin; ate? dü?ürücü, a?ry kesici  ve yangy giderici olarak kullanymy veteriner hekimlerce pek tavsiye edilmez. Onun yerine geçen ba?ka ilaçlar önerilmelidir.

 

Süt kediler için zararlymydyr....

Kedi ne yer ne içer diye sorulsa herhalde akla ilk gelen ?ey süttür. En do?al besinlerden olan süt fazla miktarda verilirse kediniz sütü sindiremeyece?inden kolaylykla ishal olacaktyr. Çünkü süt her kedi için sindirimi pek de o kadar kolay bir içecek de?ildir. Bu sebeple kedilere süt verirken daha özenli olunmasy ve onlaryn bire bir oranynda  sulandyrarak sindirebilece?i ölçüde verilmesi gerekir.

Süt protein ve ya? açysyndan zengin bir içecektir. Ama bu zengin içerik kedilerin sindirimini oldukça zorlar.  O yüzden genelde 4 kg. a?yrly?yndaki bir kediye 1/4 litre kadar verilen süt bizce küçük bir kapmy? gibi görülse de kediniz için a?yr bir yemek olacaktyr.

Laktoz, süt ?ekeride denilen, süte tat veren bir maddedir. Laktoz duyarlyly?y insanlar dahil tüm memelilerde görülen bir durumdur. Sebebi vücutta laktozu sindirmeye yarayan laktaz enziminin bulunmamasydyr.

A?yry süt içilmesi durumunda sütteki laktoz yeterince sindirilemez ve kalyn barsaklara giden laktoz bu durumda barsaklarda bakterilerin ço?almasyna ve barsak enfeksiyonlarynyn olu?masyna ya da barsaktan vücuda yayylan di?er enfeksiyonlaryn ba?lamasyna sebep olur.

Kedinize süt verirken ölçünüz ?u olmalydyr. Kedinizin 1 kg. a?yrly?ynyn kar?yly?ynda 1 gram kadar laktozu sindirmesi mümkündür. Yani 4 kiloluk bir kedi için 4 gramdan fazla laktoz içeren süt verilmemelidir.

Peki laktozun ölçüsünü nasyl anlayacaksynyz. Pastörize sütlerin kabynda içerdi?i materyaller yazmaktadyr. Sütün litre ölçüsüne kyyaslayarak laktoz dozajyny ayarlayabilirsiniz.

Ayryca kedinize süt verirken verilecek süt kadar su eklemeyi unutmamalysynyz. Bu sindirimi daha kolayla?tyracaktyr.

Önemli bir hatyrlatma, süt asla suyun yerini tutmaz. Kedinize süt verdi?iniz için suyu kesmemelisiniz. Su, sütten çok daha önemli ve zorunlu bir içecektir. Her daim de taze tutulmaya çaly?ylmalydyr.

Kedilerde a?yz ve di? sa?ly?y nasyl olmalydyr...

Kedinize yumu?ak, unlu ve ?ekerli gydalary vermekten kaçynyn. Her 3-4 ayda bir kedinizin a?yz ve di?lerini Veteriner Hekime kontrol ettirin. Yemek yeme güçlü?ü, a?yz kokusu, di? etlerinde kyzaryklyk, a?lama, saklanma, ba?yna dokunulmasyndan rahatsyzlik duyma gibi durumlarda mutlaka zaman geçirmeden Veteriner Hekimin görü?lerini alyn. Sebepsiz davrany? bozukluklarynyn da a?yz ve di? sa?ly?yndaki bir problemden kaynaklanaca?yny unutmayyn.

Di? ta?y problemini önlemek için sert ve kemirilebilecek oyuncaklar verin ve Veteriner Hekim tavsiyesinde kuru mama yedirin. Mümkünse haftada bir di?lerini fyrçalamaya çaly?yn.

Kedimin kanser oldu?unu nasyl anlarym...

*Kanser, hücrelerin anormal kontrolsüz büyümesidir. Kanserin seyri dokulara ve hücre türüne ba?ly olarak de?i?kenlik gösterebilir. Hayvanyn üzerinde anormal bir ?i?kinlik veya parça ?üphelendirir. Her ?i?kinlik kanser de?ildir. Ço?u farkly nedenlerden kaynaklanmy? olabilir.

*Kanser riski herhangi bir hayvanda ve herhangi bir ya?ta görülebilir. Ama belirli kedi türlerinde daha duyarly olabilir. Her be? kediden bir tanesinde kanser olma riski bulunmakta olup, bunlarynda yüzde 50' si 10 ya?yndan sonra kansere yakalanabilir. Siyam kedilerinde di?er yrklardan daha erken ya?larda görülür. Ultraviole y?ynlaryinsanlar gibi hayvanlaryda etkileyebilir. Özellikle beyaz tüylü ve seyrek tüylü kedilerde cilt kanseri olma riski daha fazladyr. Kediler ilk  Kyzgynlyktan önce kysyrla?tyrylyr ise rahim ve meme kanseri riski ortadan kalkar.

*Kediler ya?amlarynyn bir a?amasynda kanserle kar?yla?abilirler. Ynsanlarda oldu?u gibi kedilerdede kanserin nedeni hala anla?ylamamy?tyr.

Nedenler  ;

*Toksik kimyasal madde ve zararly y?ynlara maruz kalma

*Genellikle bula?ycy hastalyklara kar?y koruyan ba?y?yklyk sistemindeki zayyflyk

*Kedi Lösemi Virüsü

*Genlerde ki anormallyklar

*Kedilerde kanser belirtileri çok de?i?kendir ve doku hücrelerindeki türüne ba?lydyr. Özellikle kedilerde tümörler belli olmaz ve sinsi seyreder.

 

Belirtileri :

*Vücudun herhengi bir yerinde kalycy, inatçy yada geli?meye büyümeye devam eden anormal ?i?kinlikler.

*Y?tahta azalma

*Kilo kayby

*Vücut bo?luklaryndan syzan akynty ve kanama

*Kötü koku

*Hareket etme de isteksizlik, direnç dü?üklü?ü, halsizlik, depresyon

*Yyile?meyen yaralar

*Yemek yeme yada yutmada güçlük

*Kalycy topallyk ya da kasylma

*Nefes almada güçlük

*Ate? ve kusma

*Dy?kylama aly?kanlyklarynda de?i?iklik(Yshal veya kabyzlyk)

*Bu belirtiler bir çok hastalykta ortak olabilir ve ayyrycy tany gerekir. Bu nedenle kedinizde bu belirtiler mevcutsa kediniz mutlaka kanserdir anlamyna gelmez. Ama mutlaka Veteriner hekim tarafyndan muayene edilmelidir.

 

*Kanser tespiti konulan bir kedinin bakymy için dikkat edilmesi gereken önemli 3 husus vardyr:

* Bunlardan ilki, kedinizin acy çekmesini önlemenizdir. Bu durum, kedinizin daha uzun ve kaliteli bir hayat sürebilmesi için olmazsa olmaz bir bakym tarzydyr.

* Önce hafif a?ry kesiciler, e?er gerek görülürse güçlü a?ry kesiciye geçilir. Ameliyat zorunlulu?u olan bir kedi için ameliyat syrasynda a?ry kesici verilir ki ameliyat sonrasy etkisini gösterebilsin.

* Dikkat edilmesi gereken ikinci husus, kedinizin kusmasyny önlemektir. Kemoterapi gören hayvanlarda kusma ola?an bir tepkidir. Kusma ile kediniz yo?un miktarda su kayby ya?ayabilir. Kusan kedilerde i?tah kayby genellikle görülür. Bu gibi durumlarda su ve besin kaybynyn önüne geçilmelidir. Kusma durumunda veterinerinizden destek almalysynyz. Kusma sorunu ya?ayan kediler için bir di?er tedbir ise, kedinizin tedavi süresince aç kalmasyny önlemektir. Bunun en güzel yolu, i?tah açycy, kedinizin sevdi?i yiyeceklerin ysytylarak, ferah ortamlarda verilmesi gerekir. Veterinerinizin tavsiye edece?i i?tah açycy ilaçlar da faydaly olabilir. Do?ru bir diyet, kedinizin sindirim sistemini çaly?yr vaziyette tutmasynyn yanynda kemoterapiye kar?y direnci de artyracaktyr. Bu hassas dengeyi koruyabilmek için her hasta kediye farkly bir beslenme programy hazyrlanmalydyr.

Beslenme programynda dikkat edilecek  hususlar ise:

*Karbonhidrat miktaryny ayarlamak

*Belirli oranda, kolay sindirilebilir protein deste?i sa?lanmaly

*Belirli oranda Omega-3 verilmelidir.

*Bu besinlerin oranlaryny ayarlamak için Veteriner Hekiminizden destek almalysynyz.

Kanser tedavi edilebilir mi ?

*Kanserin türüne ba?ly olarak iyi huylular tedavi edilebilir.Yaygyn bir hal aldy ise tedavide de de?i?kenlik görülebilir. Tam tedavi yada kedinizin ya?am kalitesi ve süresini uzatabilir. Kanser tedavisi için 3 temel seçenek vardyr. Tedavi kombinasyonunun tedavi ?ansy vardyr.

Tedavi seçenekleri ?unlardyr:

Cerrahi :

* Katy doku kanserleri için genellikle en iyi seçimdir.E?er kanserli doku iyi huylu ve di?er dokulara yayylmamy? ise iyi netice alynyr.

Kemoterapi (Ylaç tedavisi) :

*Kanserin kan veya birdan fazla dokulary etkilemesi durumunda en iyi seçenektir. Ykincil tümörlerin olu?umunu engellemek ve cerrahi müdahaleden sonra kedinin ya?am kalitesini uzatmak için kullanylabilir. Ancak insanlarda da görülen yan etkilere kediler daha duyarlydyr.

 

Radyoterapi :

*Radyasyon terapisi kemoterapi ve ameliyat ile birlikte tercih edilebilen bir yöntemdir. Bu yöntem, vücuda çok yayylmamy? ya da lokal tümörlerin potansiyel tedavisinde kullanylyr. Tedavi, tümörü yok edemese dahi, tümörü küçülterek kedinizin daha kaliteli bir hayat sürmesine yardymcy olur. A?yz ve burun civaryndaki tümörler radyasyon tedavisine daha iyi cevap verir. Benzer ?ekilde beyin ve küçük deri tümörleri de bu yöntem ile yapylan tedaviye iyi cevap verir. Radyasyon terapisinde, foton, elektron ve gama y?ynlary tümöre odaklanyr. Bu foton, elektron ve dalgalar hücrenin çekirde?ine geldi?inde, o hücrenin bölünmesini ve büyümesini engeller. Hücrenin büyüme hyzynyn yava?latylmasy ve kanserli hücrenin öldürülmesi, tümörün büyümesini engeller ve zamanla küçülmesine neden olur. Radyasyon terapisi hastalykly hücrelerin yanynda sa?lykly olanlary da etkiler, fakat bu teknik sa?lykly hücrelere verilen zarary en dü?ük seviyede tutmaya çaly?yp tümöre etkiyi artyrmak üzere geli?tirilmi?tir.

Kedi Bakymy...

*Kedinizin kendini güvende hissedebilece?i kendine ait bir yuvasy, her zaman temiz tuvalet kaby ve temiz suyuyla mamasy hep ayny yerinde durmalydyr.

*Uzun tüylü kedilerde günlük bakym olarak tüylerin fyrçalanmasy, gözlerin temizlenmesi gerekir. Tüylerin ve derinin bakymly ve sa?lykly kalmasyny sa?lamak için beslenmelerine ve gerekli vitamin takviyelerine dikkat edilmelidir. Hayvanynyzyn tüy yapysyna uygun olan fyrçalar seçilmeli ve buna aly?malary sa?lanmalydyr. Bu yüzden de fyrçalama i?lemine de yavruyken ba?lamakta yarar vardyr.  Günlük olarak parmak aralary kontrol edilmeli , batan veya syky?an bir cismin iltihabik bir duruma yol açmasy engellenmelidir. Kendine ait top ve oyuncaklar onun sykylmasyny ve koltuklary tyrmalamasyny engeller.

Kediler banyo yapmaktan ho?lanmazlar ve tüylerini yalayarak temizlerler. Bu yüzden de tüylerinin günlük olarak taranmasy önemlidir. Bu sayede tüy yumaklaryny yutmaktan kedinizi alykoymu? olursunuz.

*Ho?lanmasalar da kediler de banyo yapabilirler. Ancak derilerinin hassas oldu?unu göz önüne alynarak mutlaka dermatolojik ?ampuanlar kullanylmaly, asla insanlara özel ürünler kullanylmamalydyr.

*Kediler, köpeklere göre tuvalet konusunda çok daha problemsizdirler ve kaby temiz oldu?u sürece, kyzgynlyk dönemi hariç, etrafy kirletmezler. Ço?u zaman kedinize tuvalet kabynyn yerine bir kez göstermeniz yeterlidir.

0-2 HAFTA:
*Annelerinin bakymynda olan bu dönemdeki yavrular,zamanlarynyn tümünü süt emerek ve anneleri yanlarynda yokken a?layarak geçirirler.Bu dönemde fiziksel organlar yava? yava? belirginle?ecek,gözler kapaly kalmaya devam edecek ve tüyler ?ekil almaya ba?layacaktyr.

*Annelerinin bakymynda olmayan sizin sahiplenmek durumunda kaldy?ynyz bu evredeki kediler,bakymy zor ve sürekli dikkat isteyen bebeklerdir..
Annesinin yerini alacak,syk syk karnyny doyuracak,altyny temizleyecek ve vücut bakymyny yapacaksynyz!

*Öncelikle,Pet Shop yada Veteriner Kliniklerinden edinece?iniz bir (hayvanlar için özel)biberon ve anne sütü de?erlerine yakyn mama tozu yada sütü ile i?e ba?lamalysynyz.Ynek sütü kullanmanyz belki onu öldürmeyecek ama yeterince besleyemeyece?i gibi,a?yr ve ya?ly gelece?i için ishal olmasyna sebep olacaktyr.Bunu yapmak zorundaysanyz süt, ylyk,taze ve yary yaryya suyla kary?tyrylmy? olmalydyr..
Biberon,insanlara kullanylan biberonlardan olmamalydyr!Bunun sebebi,ucun büyük olmasy,a?zyyla kavrayamamasy ve bo?aza kaçyrylan 1 damla gydanyn ci?erlere dolarak nefes almasyny engellemesi ihtimalinin yüksek olmasydyr..
Yemek aralary,dün boyu hangi syklykta besleyebiliyorsanyz diye tarif edilebilir!Yani her yarym saatte bir azar azar beslemek,kendisi emebilen bir bebek için ideal ö?ünlerdir.

*Karnyny doyurdu?unuz bebe?inizin tuvaletini de yaptyrmalysynyz:)Bunu için hemen her yemek sonrasy nemli bir pamuk  yardymyyla annesinin onu yalady?y hissini vererek idrar yaptyrabilirsiniz.Kakasyny kendi yapacaktyr ancak dy?aryya atmakta zorlanyp zorlanmady?yny kontrol etmek size dü?ecektir..

*Vücut bakymynda di?er önemli bir konu da,gözlerdir.Henüz açylmamy? olan gözler,çapaklanma ve akynty yapabilir.Annesinin yerine gözleri temizlemek görevi de de sizin bakymynyzda olacak..Eczaneden edinebilece?iniz serum fizyolojik yada temiz su-pamuk yardymyyla bastyrmadan ve gözleri aralamaya çaly?madan syk syk göz çevresini silmeli ve temiz tutmalysynyz.
Bebek,sütü kendi emmelidir,siz onun a?zyna sütü sykmamalysynyz!


2-4 HAFTA:
Bu döneme gelmi? bebek kediler, anne bakymyndaysalar iyice ortaya çykmaya,annelerinin yanyndan hafif hafif uzakla?maya ba?lamy?lar demektir..
Di?ler henüz patlamamy?,dü?e kalka yürüme denemeleri son safhada iyice belirginle?mi?tir..Gözler açylmy?,tüyler uzamaya ba?lamy?tyr ve annelerine itaat etme yolunda hyzla ilerlemektedirler..
Sizin bakymynyzdaki bu evrede bulunan bebekler,yaygyn tabirle kendilerini kurtarmy?lardyr.Yürüme denemelerindeki bu bebekler,ayakkabylarynyza ula?mamaly, mümkün oldu?u kadar belli bir bölgede barynmalydyrlar 4 haftalyk dönemde,püre halindeki gydalary (et-sebze-balyk)ve bebek konservelerini yemeye ba?layabilirler..


4-8 HAFTA:
Bu dönem,parazit tedavisi ve ve a?ylamalaryn ba?lady?y oldukça hareketli bir dönemdir.Kediler tuvalet kaplaryny kolayca benimser ve kuru mama yemeye ba?layabilirler..Kuru mamalar,tercihen profesyonel ve bebek ya? grubuna göre seçilmi? olmalydyr.Kemik ve kas geli?imi,vücut de?erleri bakymyndan vitamin-mineral katkylary kullanmaya ba?layabilirsiniz.Bu ürünler her ya?a uygun seçilmeli,hekim tarafyndan önerilmelidir.Bu dönemle beraber sizin bakymynyzda yava? yava? çykmaya,önce evinizi sonra uzak çevreyi tanymaya ba?lar..


2-6 AY:
Bu evre,ilk yyl a?ylamalarynyn tamamlanaca?y,di?lerin yenilenece?i,uzun tüylü kedilerin banyoya aly?tyrylaca?y ve artyk yeti?kin olma yolunda adym atacaklary bir evredir.Bazy kedilerde yrk,cinsiyet farklyklaryyla gözlenen ilk kyzgynlyk belirtileri görülebilir.E?le?me istenmedi?inde kysyrla?tyrma ve kastrasyon için en uygun zamandyr.Bu sayede hormonlar tamamen çaly?maya ba?lamadan hem onun sa?ly?y hem evinizdeki çi? problemlerini çözmü? olursunuz.Bu dönemin ba?ynda tyrnaklaryny kullanmayy  ö?renen kediniz için bir tyrmalama tahtasy edinmenizi öneririz!Aksi taktirde koltuk ve benzeri yerlerde tyrnak bileyerek bunu ilerleyen ya?larda da aly?kanlyk edinebilecektir!


6-12 AY:
Kedilerde genellikle yemek ö?ünü yoktur bu nedenle ba?langyçtan bu yana verdi?iniz mamalar 12.ayyn sonuna kadar sadece hekim tarafyndan kiloya göre gramaj arttyrylarak devam eder.Uzun tüylü kedilerde bu dönem, ilk tra? için uygun bir dönemdir.Bundan ba?ta pek ho?lanmayacak 1-2 gün sakinle?ecek,belki saklanacak, ancak rahat edecektir.Di?er tra?lardan sonra zaman içinde bu problem ortadan kalkar!
Syk seyahat eden ve onu pansiyona emanet edecek bir ki?iyseniz size önerimiz,terkedilmi?lik duygusunu erken dönemde sorunsuz atlatmasyny sa?lamak için kedinizi arada bir 1-2 günlü?üne byrakyp geri almanyzdyr!
Böylece kediniz size geri dönecek ve bunun arada bir normal oldu?unu erken dönemde kavrayacaktyr..
  
  

KEDYLERDE A?ILAMA TAKVYMY

* 5. Hafta -- Paraziter uygulama
* 7. Hafta -- Karma a?y
* 8-9. Hafta -- Leukocell + Mantar
* 10-11. Hafta -- Karma + Leukocell
* 12. Hafta -- Kuduz
* Her 2-3 ayda bir iç ve dy? paraziter uygulama

Hangi durumda veteriner hekimime dany?malyyym...

*A?yz, burun, göz, kulak veya do?al vücut bo?luklaryndan anormal akynty

 

*A?yry uyku hali gibi anormal davrany?lar.

 

*Y?tah kayby, a?yry kilo kayby veya a?yry kilo almasy,a?yry su tüketimi

 

*Vücutta geli?en anormal ?i?kinlikler.

 

*Yatyp kalkarken zorlanma

 

*Vücudun herhangi bir bölümünü sürekli yalamasy ve ysyrmaya çaly?masy

 

*Tüylerin düzensiz, donuk ve mat olmasy. Deride kepeklenme ve lokal tüy dökülmesi

 

*Açyk yaralar

 

*Nefeste ve a?yzda kötü koku ve di?lerde a?yry tartar birikimi

 

*Hayvanda kabyzlyk veya ishal hali

Yavru köpek aldynyz...

*Evinizde yada bahçenizde besleyebilece?iniz yavru bir köpek almaya karar verdiniz. Yavrunun anne sütünü byrakmy?, mama dönemine geçmi? olmasyna dikkat ediniz.

*Yavru köpe?in parazitlerinden aryndyrmak için anti-paraziter tedavisini yaptyrynyz. Bu tedavi hem köpe?inizin sa?ly?y, hemde kendi sa?ly?ynyz için gerekli bir uygulamadyr. Yapylacak karma ve di?er a?ylar için de gereklidir.

*Yavru köpe?in yeni ailesi artyk siz ve aileniz olacaktyr. Bundan sonra bir kaç saatinizi yavruya ayyryp, onun uyku saatleri haricinde,onu yalnyz byrakmayacak, onu e?itecek ve onunla ilgilenip oynayacaksynyz.

*Yavrular, yedi-sekiz haftalyk olunca, yasak kavramyny anlamaya ba?larlar. Sizde ona neyin yasak oldu?unu, neyin yasak olmady?yny yava? yava? ö?retmeye ba?layabilirsiniz.

*Bu dönemde di?leri i?ne gibi sivridir. Onunla oynarken, elinizi ysyrarak oynamak ister. Isyrdy?y zaman canynyz yanmasa dahi 'ahh' veya 'aaa' sesler çykartyp, yavru köpe?in ensesinden tutup hafifce sallayyn ve yere do?ru bastyryn . Yapty?ynyn yanly? oldu?unu tavyrlarynyzla gösterin. Yavru canynyzyn acydy?yny bilemez ama ses çykartarak, ensesinden tutup sallama, onun için bir yasaktyr. Bu i?i bir kaç kere yapar, bazen de oyunu byrakyp gider, onu yalnyz byrakyrsanyz, yavru daha sonra ki ysyrmalarda ses çykardy?ynyz zaman bunun ne demek oldu?unu anlayacak ve çenesini gev?etecektir. Aksi halde büyüdü?ünde sizinle ve çocuklarla oynarken tehlikeli olabilir.

*Yavruyu bu ya?ta herhangi bir ?eyden korkutmayyn, elinizle kafasyna vurmayyn. Ok?amak istedi?inizde, kafasyna vuracaksynyz dü?üncesiyle korkar, kendini ok?atmaz.

*Cezalandyrylmasy gerekti?inde onu dövmek yerine oyunu byrakyn, onunla ilgilenmeyin hatta onu yalnyz byrakyp gidin. Bu davrany? ona daha fazla etki yapacaktyr. Ayny davrany? ?ekli geli?mi? köpekler içinde etkilidir. Çünkü bazen sert bir komut, dövmekten daha iyi bir sonuç verir.

*Ystedi?inizi yapty?y zaman mutlaka ödüllendirin.

*Yavruya olabildi?ince tatly bir dille e?itmeye çaly?yn. Oynamasy için yutulacak, kyrylacak, bozulacak, özellikle parçalanabilen sert plastik oyuncaklardan uzak tutun. Yutma tehlikesi olabilir.

*Yavru evin içinde terlik, koltuk, haly v.b ev e?yalarynyzla oynarsa buna müsade etmeyin. Sert bir komutla hayyr veya benzeri bir kelime kullandyktan sonra onun oynayabilece?i bir oyuncak verin ki , ne ile oynanabilece?ini ö?renmi? olsun. Her yasakta ayny ?eyi yapyn.

*Yavrunun mutlaka evin içinde ve bahçede oynayabilece?i oyuncaklary olmalydyr. Çünkü tüm yavrular oyuncudur ve hep oynamak isterler.

Köpe?ime kist a?ysy yaptyrmalymyyym....

*Genellikle kist a?ysy diye bilinen bu uygulama aslynda bir antiparaziter ilaçlamadyr.  Bu uygulama iç parazitlerden  Tenya, Ascarit, Kancaly kurt, kamçyly kurt(Trichuris) kaynaklanan enfestasyonlaryn engellenmesine ve sa?altymyna yöneliktir.

*Bu uygulama hayvan sa?ly?y açysyndan oldu?u gibi insan sa?ly?y açysyndan da önemlidir. Bilindi?i gibi köpekler tüy döken canlylardyr. Dökülen tüylerin üzerine bula?my? parazit yumurtalary, özellikle de echinococ yumurtalary, insan sa?ly?y açysyndan önemlidir. Köpekler echinococus granulosus'un konakçysydyr.

*Bu parazit köpeklerin ince ba?yrsa?ynda ya?ar ve yumurtalaryny dy?kyyla dy? ortama çykaryr. Bula?ma, parazite kar?y a?ylanmamy? köpeklerin, tüylerine bula?an yumurtalaryn veya enfekte hayvanyn dy?kysyyla kontamine olmu? yiyeceklerin (marul, maydanoz v.s), insanlar tarafyndan herhangi bir ?ekilde a?yz yoluyla alynmasy sonucu olur. Echinococ yumurtalarynyn a?yz yoluyla alynmasy sonucunda da insanlarda hidatik kist ?ekillenir. Kistler karaci?er, böbrek, kalp, pankreas, beyin ve göz gibi organlara yerle?ir ve yerle?ti?i organlarda i?levsel bozukluklara neden olurlar. Ylerlemi? olaylarda kistin patlamasy ölüme neden olabilir.

*Korunma :

*Hastalyktan korunmanyn temel ?arty, köpeklere çi? gydalaryn kesinlikle verilmemesidir.

*Ki?isel temizlik ilkelerine dikkat edilmeli, içme ve kullanma sulary temiz olmaly, çi? yenen sebze ve meyveler bol su ile yykandyktan sonra tüketilmelidir.

*Sahipli köpekler ile özellikle belediyelerce kurulan sokak hayvanlary bakym, mü?ahade, kysyrla?tyrma ve rehabilitasyon merkezlerine getirilen sokak hayvanlaryda Echinococcus granulosus yönünden tedavi edilmelidir.

*Kontrolsüz hayvan kesiminin önlenmesi için tedbirler alynmalydyr.

*Köpekler birbirinin anüslerini koklarken parazit yumurtalary burunlaryna ve tüylerine bula?abilir. Bu köpeklerin ok?anmasy ve sevilmesi halinde parazitin yumurtalary ellere geçebilir.Bu ?ekilde kirlenen ellerin yykanmadan a?yza götürülmesiile parazitin yumurtasy alynyr.

*Bu türden problemlerin önlenebilmesi için köpekler parazitlere kar?y düzenli olarak ilaçlanmalydyr. Kist a?ysy, köpe?in ya?ady?y ortam, dy?aryya çykyp çykmamasy, hastaly?a yakalanma riski gibi faktörler gözönüne alynarak gerekti?inde 3, 4 veya 6 aylyk aralyklarla tekrarlanyr. Parazitin çok yo?un oldu?u bölgelerde uygulama sykly?y daha da artyrylabilir. *

*Kist a?ysynyn enjektable (i?ne) formu ya?ly bir eriyik oldu?undan dolayy yakycydyr. Bu nedenle yapyldy?y yerde a?ry olu?abilir. Ylacyn kiloya göre uygulanmasy nedeniyle, 15-20 kg'yn üzerindeki köpeklerde uygulanacak olan ilaç miktaryda artaca?yndan, yakycy etkisi de do?al olarak daha fazla olacaktyr. Böyle büyük yrklarda kist a?ysynyn a?yzdan verilen tablet formu tercih edilmelidir. Tablet formu ayryca askaritlere ve kyl kurtlaryna kar?y da etkilidir. Tabletleri köpe?inize aç karnyna (yemeklerden 3-4 saat sonra yada 1-2 saat önce) vermelisiniz. Tabletler , bir parça sevdi?i bir yiyecek (peynir, köfte) içersinde veya toz haline getirilip yiyeceklerine kary?tyrylarak verilebilece?i gibi, do?rudan dilinin arkasyna konularak da yutturulabilir. Kusmamasyna dikat etmelisiniz. Tabletleri yutturduktan sonra 1 saat içinde meydana gelecek kusmalar ilacyn yeterli etki göstermesini engelleyecektir. Tablet yutmakta zorluk çykaran 30 kg.'yn üzerindeki köpeklerde yapylacak ilaç miktary iki enjektöre bölünmeli ve iki taraftan ayry ayry yapylmalydyr.

 

Köpe?imizin davrany?laryndan ne demek istedi?ini anlarmyyyz......

*Ynsanyn ilk evcille?tirdi?i hayvan köpektir. Köpekler do?duklary andan itibaren insanlara kar?y sevgi duyarlar. Bu ?ekilde dünyaya gelen tek hayvan türü köpektir. Bu nedenle köpe?ini seven , aralaryndaki sevgi ba?y kuvvetli olan köpek sahipleride, köpe?inin hareket ve davrany?laryndan ne demek istedi?ini anlar.

*Geli?mesini tamamlamy? köpekler, yabancylara kar?y genellikle çekimser davranyr. Yavrular ise, önceleri çekimser kalsalar da , e?er kar?ysyndaki sevecen yakla?yr ve kötü muamelede bulunmazsa kysa zamanda aly?yr.

*Köpe?in kuyru?unu kysmasy korktu?unu, dik tutmasy da kendine güvenini gösterir.

*Köpek kuyru?unu kysyp sallamasy ve kafasyny öne e?mesi, ya da kuyru?unu dik tutup sallayarak, kafasyny öne e?mesi ile de , sizin üstünlü?ünüzü kabul etti?ini, sizi görünce sevindi?ini ve size kar?y dost oldu?unu gösteren bir davrany?tyr.

*Köpek kuyru?unu sallayarak, kyçy yukaryda ama ön ayaklaryny yere bastyryp, kafasynyda ayaklarynyn arasyna koymu?, kurba?a baky?y size bakyyorsa, sizinle oynamak istiyordur.

*Erkek köpekler etrafy koklatyp syvy byrakarak i?aretlerler. Köpe?in i?aretledi?i alany sahiplenmesi ve di?er erkek köpeklere kar?y kendi synyrlaryny belirler.

*Bahçede ve çit içinde ba?ybo? dola?an köpe?iniz, çit veya duvar boyunca, ileri geri gidip geliyorsa, yalnyzlyk hissediyor, ilgi ve me?guliyet istiyor. E?er köpe?inize vakit ayyramyyorsanyz ona arkada? alabilirsiniz.

*Köpe?inizin yerini de?i?tirdiniz veya kaldy?y yerde yapmy? oldu?unuz de?i?iklikler, köpe?inizde huzursuzluk do?urduysa veya bulundu?u ortamda ki cisimleri ysyrmaya, bozmaya çaly?yyorsa yapylan de?i?ikliklerden memnun olmady?yny gösterir.

*Köpe?iniz , ba?ly bulundu?u yerde sürekli havlyyor, huzursuz davrany?lar gösteriyor ise dikatinizi çekmeye çaly?yyordur. Köpe?inizin bir problemi var demektir veya karny acykmy?, suyu tükenmi? olabilir.

*Erkek köpe?iniz sürekli dy?ary çykmak istiyorsa, heyacanly görünüyorsa kyzgynlykta olan di?i köpek kokusu almy? olabilir.

*Köpekler bazen ot yemeleri, yediklerini daha kolay hazmetmek ve hazmedemedi?i yeme?i kusmak istemesidir.

*Köpe?iniz ev içinde kalyyor, küçük ve büyük çi?ini de hep dy?aryda yapyyor,ama günün birinde evin içine,küçük ve büyük çi?ini yapyyorsa özellikle büyük çi?ini yaptyysa; ya herhangi birini kyskanmy?, ya onunla daha fazla ilgilenmenizi istiyor, ya da yalnyz kalmy?sa , terk edildi?ini dü?ünerek, yalnyz byrakylmaktan korkmu?tur.

Köpe?inizin Gözleri...

· Köpeginizin trasinda (uzun tüylü irklar için) göz etrafini iyice açtiiniz.
· Aracinizda giderken köpeginizin açik camdan disari bakmasini engelleyiniz.
· Göz problemleri için veterinerinize danismadan müdahalede bulunmayiniz.

Köpe?inizin Tyrnaklary...

*Köpe?inizi düzenli olarak yürüyü?e çykarynyz.Tyrnaklarynyn do?al olarak a?ynmasy onun için en iyisidir.
*Kedinizin tyrnaklaryny "törpülemesi" için sert bir zemin sa?layynyz, bunu kendiniz hazyrlayabilir veya hazyr olarak alabilirsiniz.
*Köpe?inizi senede en az iki kez parmak aralary dahil tra?  ettiriniz (uzun tüylü yrklar için)
*Her yürüyü?den sonra köpe?inizin parmak aralaryny ve tyrnaklaryny kontrol edip temizli?ini yapynyz.
*Bunu yaparken kesinlikle yapay temizlik malzemeleri kullanmayynyz.

Köpe?inizin Derisi...

Köpe?inizi insan sampuanlariyla yykamayynyz.
*Köpeginizi en syk ayda bir kez yykayynyz.
*Kedinizi çok kirlendi?i zaman yykayynyz.
*Köpek ve kedinizin dy? parazit mücadelesini düzenli olarak veterinerinize yaptyrynyz.
*Beslenme konusunda veterinerinize dany?ynyz.
*Düzenli olarak kedi ve köpeginizi tarayynyz.
*Kedi ve köpe?inizi deri problemi olan di?er hayvanlardan uzak tutunuz.
*Hayvanynyzyn derisi ve tüyündeki de?i?iklikler konusunda veterinerinize dany?ynyz.

*Hayvanynyzyn direkt güne? y?y?yndan faydalanmasini sa?layynyz.

ANKET

Evcil Hayvanynyzyn A?ylary Hakkynda Bilginiz Varmy?
Evet Bilgim Var

Hayyr Bilgim Yok

Kulaktan Dolma Bilgiliyim

Hiç AnlamamŞu ana kadar 1957 kişi oyladı.