Ýstenmeyen gebelikler oldukça sýk görülen bir durumdur. Kýzgýnlýk döneminde kediler kaçmaya çok meyillidirler ve engel olmak genellikle zordur. Elbetteki kedinizin kontrolünüz dýþýnda çiftleþmesi bir takým problemler yaratabilir. Bu problemlerin baþýnda farklý ýrklarla çiftleþme ve doðacak yavrularý sahiplendirme güçlüðü gelir.

Böyle bir durumla karþýlaþmamak için alýnabilecek en iyi önlem kedinizin çiftleþme döneminde çok dikkatli olmak ve onun kaçmasýný engellemektir.

Ýstenmeyen gebeliði önlemenin yöntemlerini sýralayacak olursak

Öestrus döneminin hormon kullanýlarak bastýrýlmasý
Kýsýrlaþtýrma
Ýstenmeyen çiftleþme gerçekleþti ise hormon kullanýlarak yavru oluþumunun önüne geçilmesi

Kedinizin çiftleþtiðini gördüðünüzde eðer onun hamile kalmasýný önlemek istiyorsanýz vakit geçirmeden veteriner hekiminize baþ vurmalýsýnýz. Üç gün ara ile yapýlacak hormon uygulamasý ile bu sorun büyük ölçüde çözümlenebilir. Ancak bu konu da dikkat etmeniz gereken önemli unsur zamandýr. Çiftleþmeden sonraki 3 gün içinde yapýlan uygulamalarda baþarý þansý yüksektir. Hormon uygulamalarýnda amaç döllenmiþ yumurtanýn uterus’a yerleþmesini yani implantasyon denilen baðlanmayý önlemektir.

Ýstenmeyen gebeliklerde uygulanabilecek diðer bir yöntem ise operatif olarak yavrunun alýnmasýdýr. Operasyon ile sadece yavru alýnabileceði gibi tüm uterus ve yumurtalýklar alýnarak bir kez daha kedinizin istenmeyen bir gebelik yaþamasýný tamamen önlemiþ olabilirsiniz. Bu yöntem hekimler tarafýndan daha çok önerilir.

Uzun süreli hormon tedavisi ile oestrusun ertelenmesi veya bastýrýlmasý bir takým problemlere sebep olabilmektedir. Bu sebepler arasýnda en sýk görüleni rahim iltihaplarýdýr.

Author

Vet. Hek. Seracettin ÖZTÜRK

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>